Kolekcja STELLA MCCARTNEY PRE FALL 2015

Tekst: Yani­na Tra­pach­ka
Edy­cja: Kin­ga War­szaw­ska
Zdję­cia: style.com

stella-prefall-15-22

Stel­la McCart­ney od wie­lu lat jest zna­na ze swo­je­go nega­tyw­ne­go nasta­wie­nia do ubrań z futra natu­ral­ne­go. Jest rów­nież cór­ką jed­nej z naj­ak­tyw­niej­szych obroń­czyń praw zwie­rząt, dla­te­go tym bar­dziej szo­ku­ją­cy jest fakt, że pod­sta­wą jej naj­now­szej kolek­cji sta­ły się wła­śnie… futra. Pokaz mody w for­mie pre­zen­ta­cji, pod­czas któ­rej mode­le gra­li m. in. w mini­gol­fa, stał się praw­dzi­wą odą do wyro­bów futrzar­skich.

Pomyślałam, że skoro można robić fajne sztuczne futra, wtedy naturalne nie będą potrzebne” – mówi Stella, wyraźnie zauroczona pomysłem, by uwolnić świat od tego problemu.

Kolek­cja jest inte­re­su­ją­ca nie tyl­ko ze wzglę­du na futrza­ne kape­lu­sze czy ogrom­ne płasz­cze rodem z kar­pac­kich regio­nów, lecz tak­że na pozo­sta­łe ele­men­ty – gar­ni­tu­ry o piża­mo­wym kro­ju (tak popu­lar­ne od kil­ku sezo­nów), dzia­ni­no­we sukien­ki-swe­try, kla­sycz­ne płasz­cze i tuni­ki prin­to­wa­ne rysun­ka­mi drze­wa. Wszyst­ko to po raz kolej­ny przy­po­mi­na o wszech­ogar­nia­ją­cej miło­ści pro­jek­tant­ki do tego, co zgod­ne z natu­rą.

stella-prefall-15-14
stella-prefall-15-15
stella-prefall-15-16
stella-prefall-15-17
stella-prefall-15-18
stella-prefall-15-19
stella-prefall-15-20
stella-prefall-15-21
stella-prefall-15-24
stella-prefall-15-25
stella-prefall-15-27
stella-prefall-15-28
stella-prefall-15-29
stella-prefall-15-31
stella-prefall-15-32
stella-prefall-15-36
stella-prefall-15-37
stella-prefall-15-39
stella-prefall-15-40


For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy