Kolekcja ready-to-wear oraz torby Victorii Beckham już dostępne Polsce

Tekst i zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we

unnamed

Dobra wia­do­mość dla wszyst­kich fanek ready-to-wear i toreb Vic­to­rii Bec­kham: kolek­cję bry­tyj­skiej pro­jek­tant­ki będzie moż­na naresz­cie kupić w Pol­sce, wyłącz­nie w salo­nie Molie­ra 2 w War­sza­wie oraz na www.Moliera2.com.

Do tej pory w Pol­sce dostęp­ne były oku­la­ry Vic­to­rii Bec­kham oraz kolek­cja Denim. Od sezo­nu jesień-zima 2015/16 w salo­nie Molie­ra 2 zade­biu­tu­je kolek­cja ready-to-wear oraz tor­by, w tym best­sel­le­ro­wy model Quin­cy, z któ­rym moż­na czę­sto zoba­czyć Bey­on­ce, Rosie Hun­ting­ton-Whi­te­ley oraz oczy­wi­ście samą Vic­to­rię Bec­kham.

victoria-beckham-new-london-store-w724

 Od 2008 roku Vic­to­ria Bec­kham kon­se­kwent­nie umac­nia swo­ją pozy­cję jako pro­jek­tant­ka. Mało kto trak­to­wał poważ­nie jej debiut w świe­cie mody, a po sied­miu latach jej mar­ka nale­ży do naj­szyb­ciej roz­wi­ja­ją­cych się firm odzie­żo­wych na świe­cie. Każ­da jej kolek­cja pre­zen­to­wa­na jest pod­czas Nowo­jor­skie­go Tygo­dnia Mody. Vic­to­ria Bec­kham cie­szy się uzna­niem zarów­no kry­ty­ków (nagro­dy Bri­tish Fashion Awards w 2011 oraz 2014 roku), gwiazd oraz milio­nów kobiet.

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
10 MODELI OKULARÓW PRZECIWSŁONECZNYCH NA WIOSNĘ
10 MUST-HAVE NA SEZON WIOSNA/LATO 2015
MARIOS, JEŚLI SZUKASZ NIEZALEŻNEGO STYLU!
HISTORIA PEWNEGO PŁASZCZAKomentarze

komen­ta­rzy