KOLEKCJA PRIDE LEVI’S® 2019

Twoja rodzina to ludzie, pośród których przychodzisz na świat, a dla społeczności LGBTQ+ rodziną staje się często grupa osób, z którymi łączy je głęboka więź niezależna od więzów krwi. Znaczenie ma fakt, że są to osoby, na których można polegać, dzielić radość, smutek i wszystko inne, co przyniesie życie. W ramach kolekcji Pride 2019 Levi’s® skupia uwagę właśnie na tych relacjach międzyludzkich, w których potrafi okazać się wsparcie, jedność i miłość.

 

KOLEKCJA PRIDE LEVI’S® 2019Kam­pa­nia Pri­de Levi’s® cele­bru­je siłę pły­ną­cą ze spo­łecz­no­ści, któ­re potra­fią się zjed­no­czyć i wyzwo­lić. Kolek­cja zawie­ra gamę koszu­lek, jean­sów, kur­tek Truc­ker i akce­so­riów, któ­re na wie­le spo­so­bów inter­pre­tu­ją logo Levi’s® oraz tęczę rów­no­ści. 

Levi’s posia­da dłu­go­let­nią tra­dy­cję uczci­we­go trak­to­wa­nia swo­ich pra­cow­ni­ków i fanów, wspie­ra­jąc spo­łecz­ność LGBTQ+. Byli­śmy jed­ną z firm ran­kin­gu For­tu­ne 500, któ­ra już w 1992 roku zaofe­ro­wa­ła świad­cze­nia dla par jed­no­pł­cio­wych i od tam­tej pory nasze wspar­cie jest nie­za­chwia­ne. Z dumą co roku cele­bru­je­my spo­łecz­ność LGBTQ+ poprzez naszą kolek­cję Pri­de oraz udział w wyda­rze­niach zwią­za­nych z rów­no­ścią na całym świe­cie.”— Jen Sey, SVP & CMO, Glo­bal Brands, Levi Strauss & Co.

Wraz z tego­rocz­ną kolek­cją Pri­de, Levi’s® będzie tak­że kon­ty­nu­ować wie­lo­let­nie wspar­cie dla spo­łecz­no­ści LGBTQ+ poprzez współ­pra­cę z OutRi­ght Action Inter­na­tio­nal, czy­li orga­ni­za­cją, któ­rej dzia­ła­nia mają na celu pro­mo­wa­nia praw przed­sta­wi­cie­li LGBTQ+ na całym świe­cie.

W OutRi­ght każ­de­go dnia pra­cu­je­my po to, aby życie osób LGBTQ+ sta­ło się lep­sze. Dąży­my do tego, aby uni­wer­sal­na dekla­ra­cja praw czło­wie­ka doty­czy­ła każ­de­go czło­wie­ka na całym świe­cie,” mówi Jes­si­ca Stern, OutRi­ght Action Inter­na­tio­nal, Exe­cu­ti­ve Direc­tor.  „Jeste­śmy dum­ni z naszej współ­pra­cy z Levi’s®, a kolek­cja Pri­de Levi’s® przy­po­mi­na nam, że wszy­scy powin­ni­śmy mieć pra­wo do otwar­to­ści i dumy bez wzglę­du na to, gdzie żyje­my, kim jeste­śmy i kogo kocha­my.”

Jako świa­to­wa mar­ka z ponad 30-sto let­nim sta­żem dzia­ła­nia na rzecz LGBTQ+, Levi’s® bez­u­stan­nie sprzy­ja spo­łecz­no­ści LGBTQ+ i wspie­ra ją bez­po­śred­nia poprzez swo­ją kolek­cję. Całość wpły­wów net­to ze sprze­da­ży tego­rocz­nej kolek­cji Pri­de Levi’s® prze­zna­czy na dzia­łal­ność OutRi­ght Action Inter­na­tio­nal, orga­ni­za­cji, któ­ra już od trzech dekad pro­mu­je pra­wa osób LGBTQ+. Już od ponad pół wie­ku jean­sy Levi’s® są sym­bo­lem postę­pu spo­łecz­ne­go. Dzię­ki kolek­cji Pri­de 2019, Levi’s® kon­ty­nu­uje tra­dy­cję i dokła­da wszel­kich sta­rań, aby każ­de­mu dać poczu­cie przy­na­leż­no­ści do spo­łecz­no­ści, któ­ra opie­ra się na wspar­ciu.

KOLEKCJA PRIDE LEVI’S® 2019 KOLEKCJA PRIDE LEVI’S® 2019 KOLEKCJA PRIDE LEVI’S® 2019 KOLEKCJA PRIDE LEVI’S® 2019 KOLEKCJA PRIDE LEVI’S® 2019 KOLEKCJA PRIDE LEVI’S® 2019 KOLEKCJA PRIDE LEVI’S® 2019 KOLEKCJA PRIDE LEVI’S® 2019 KOLEKCJA PRIDE LEVI’S® 2019

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy