KOLEKCJA PREMIUM AW 2018 W MOHITO

Tej jesie­ni MOHITO zaska­ku­je kolej­ny­mi odsło­na­mi swo­jej jesien­nej kolek­cji. Kolek­cja kap­su­ło­wa PREMIUM, zosta­ła opar­ta na tren­do­wych połą­cze­niach kolo­rów oraz kla­sycz­nych kro­jach w wyso­kiej jako­ści mate­ria­łów.

Jesień wca­le nie musi być sza­ra i ponu­ra. Wystar­czy wybrać płaszcz w nie­ba­nal­nym kolo­rze, albo dodat­ki w cha­rak­te­ry­stycz­nej tona­cji, żeby oży­wić całość sty­li­za­cji. W tym sezo­nie MOHITO pro­po­nu­je kil­ka mode­li cie­ka­wych i cie­płych płasz­czy. W kolek­cji znaj­dzie­my pro­po­zy­cje z 50% blen­dem weł­ny, z nie­sza­blo­no­wym deta­lem w posta­ci odpi­na­ne­go, sztucz­ne­go futra na kie­sze­niach, w dwóch warian­tach kolo­ry­stycz­nych: ponad­cza­so­wej czer­ni i urze­ka­ją­cej, zga­szo­nej czer­wie­ni. Co cie­ka­we, oba mode­le nie zosta­ły wyta­lio­wa­ne, a ich dłuż­sza for­ma wycho­dzi deli­kat­nie poza ramy kla­sy­ki, co pozwa­la na stwo­rze­nie nie­ba­nal­nej syl­wet­ki.

Pro­jek­tan­ci mar­ki nie poprze­sta­li jed­nak na tym, nie zapo­mnie­li bowiem o wiel­bi­ciel­kach bar­dziej kla­sycz­nych roz­wią­zań i stwo­rzy­li dwa mode­le z ręcz­nie szy­ty­mi ele­men­ta­mi! Oba płasz­cze mają rów­nież 50% zawar­tość weł­ny, ale ich for­ma jest prost­sza, są prze­wią­za­ne paskiem, a ich dłu­go­ści za kola­no – model brą­zo­wy, oraz do poło­wy łyd­ki – model sza­ry, to ukłon w stro­nę tra­dy­cji i ele­gan­cji. W kolek­cji znaj­dzie­my rów­nież skó­rza­ną kur­tę ramo­ne­skę z bor­do­wą, saty­no­wą pod­szew­ką – dosko­na­łe dopeł­nie­nie nie­jed­nej, jesien­nej sty­li­za­cji.

Jesie­nią rzą­dzą swe­try. W sezo­nie AW 2018 mar­ka MOHITO pro­po­nu­je te wyko­na­ne z włók­na z domiesz­ką weł­ny, o mię­si­stym splo­cie. Ich kolo­ry­sty­ka opar­ta jest na tren­dach obec­ne­go sezo­nu. Swe­try pro­po­no­wa­ne przez mar­kę mogą sta­no­wić bazę do wie­lu ory­gi­nal­nych sty­li­za­cji, będą dosko­na­łym dopeł­nie­niem dla ele­ganc­kich spodni czy sze­ro­kiej, pli­so­wa­nej spód­ni­cy.

Jesien­na pale­ta barw w MOHITO to czer­wień, rów­nież ta zga­szo­na, poma­rańcz, brąz, gra­nat, sza­rość i ponad­cza­so­wa czerń.

Kolek­cja dostęp­na w salo­nach MOHITO od 17 paź­dzier­ni­ka 2018 r.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy