Kolekcja Mario Testino w Pinakotece Agnelli w Turynie

Tekst: Anna Jan­kow­ska
Zdję­cia: vogue.fr

testino

Ponad sześć­dzie­siąt dzieł zna­nych arty­stów zebra­nych przez ostat­nie 20 lat przez foto­gra­fa Mario Testi­no zosta­nie wysta­wio­nych w Pina­ko­te­ce Agnel­li w Tury­nie od 17 maja do 14 wrze­śnia. Zbiór Testi­no zawie­ra dzie­ła Cin­dy Scher­man, Wil­lia­ma Eggle­so­ta, Nan Gol­din, Richar­da Prince’a, Larry’ego Clar­ka, Mar­ti­na Par­ra, Cyprie­na Gail­lar­da.

testino1
testino5
testino3

testino6
testino4
Wysta­wa w budyn­ku turyń­skiej Pina­ko­te­ki to moż­li­wość pozna­nia inspi­ra­cji prac jed­ne­go z naj­słyn­niej­szych w histo­rii mody foto­gra­fów. Mario Testi­no pra­co­wał w swo­jej karie­rze dla „Vogue’a”, „V” czy „Vani­ty Fair”, jest auto­rem kam­pa­nii kolek­cji: Bur­ber­ry, Guc­ci, D&G, Valen­ti­no i Ver­sa­ce, foto­gra­fo­wał księż­ną Dia­nę, księ­cia Wil­lia­ma i Kate.

testino2


For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy