Levi Strauss & Co. to od lat jedna z największych marek odzieżowych, a jednocześnie niezmiennie lider odzieży dżinsowej, której produkty sprzedawane są w ponad 110 krajach na całym świecie.

Kolekcja LEVI’S® MADE & CRAFTED® wiosna/lato 2020: From The Casbah To California

Ponad 140 lat temu Levi Strauss na zawsze odmie­nił spo­sób, w jaki ubie­ra­ła się nie tyl­ko Ame­ry­ka, ale i resz­ta świa­ta – a wszyst­ko za spra­wą pro­ste­go, nie­bie­skie­go jean­su. Levi’s® Made & Cra­fted® to praw­dzi­we kla­sy­ki z duchem cza­su. Do pro­duk­cji każ­de­go z ubrań mar­ka uży­wa pomy­sło­wych tech­nik kon­struk­cyj­nych, a każ­da z tka­nin pocho­dzi z naj­lep­szych zakła­dów prze­my­sło­wych na całym świe­cie. Dzię­ki moc­no zako­rze­nio­ne­mu eto­so­wi pro­jek­to­wa­nia Levi’s® wciąż na nowo inter­pre­tu­je swój kla­sycz­ny, wypra­co­wa­ny od lat styl.

W naj­now­szej kolek­cji Levi’s® Made & Cra­fted® na wiosnę/lato 2020 Kali­for­nia spo­ty­ka się z Maro­ko. To przede wszyst­kim zasłu­ga sub­tel­nych, neu­tral­nych i pustyn­nych oraz nad­mor­skich odcie­ni, któ­re pod­kre­śla głę­bo­ki odcień indy­go – w tak nie­ty­po­wy spo­sób kolek­cja Cali­for­nia Cas­bah łączy dwa tak róż­ne, sło­necz­ne kra­je. To praw­dzi­wa pro­sta i nowo­cze­sna mie­szan­ka stre­etwe­aru z zachod­ni­mi akcen­ta­mi, naj­wyż­szej jako­ści mate­ria­ła­mi i nie­oczy­wi­sty­mi kon­struk­cja­mi. Inspi­ra­cją do jej stwo­rze­nia były archi­wa mar­ki z poło­wy wie­ku, z jed­no­cze­snym wpro­wa­dze­niem bar­dziej odważ­nych, mod­nych kobie­cych syl­we­tek – wszyst­kie w kolo­rach, któ­re na myśl przy­wo­dzą pustyn­ne zacho­dy słoń­ca i cie­płe odcie­nie pustyn­nych wydm. 

W męskiej odsło­nie kolek­cji na pierw­szy plan rzu­ca się połą­cze­nie maro­kań­skiej bohe­my i ulicz­nej mody pro­sto z przed­mieść L.A., co two­rzy nie­zwy­kle nowo­cze­sne, a jed­no­cze­śnie wyra­fi­no­wa­ne ubra­nia. Kobie­ce syl­wet­ki sku­pia­ją się zaś na oversize’owych kro­jach – kró­lu­ją więc wyso­kie, luź­ne jean­sy i swo­bod­ne kurt­ki Truc­kers. W kolek­cji wiosna/lato 2020 poja­wia się rów­nież nowy model jean­sów The Column, któ­rych zna­kiem roz­po­znaw­czym jest wyso­ki stan w talii i luź­na nogaw­ka. W dam­skiej kolek­cji jean­so­we wykoń­cze­nia bazu­ją na róż­nych odcie­niach indy­go, cie­płej tera­ko­ty i pustyn­nych kolo­rach. Co wyróż­nia naj­now­szą, let­nią kolek­cję Levi’s? Z pew­no­ścią ręcz­ne hafty i meta­lo­we nity, któ­re per­fek­cyj­nie odda­ją cha­rak­ter tra­dy­cyj­nych maro­kań­skich kocy.

Prócz nie­ty­po­wych połą­czeń, kon­struk­cji, kro­jów i kolo­rów, w tym sezo­nie kolek­cja Levi’s® Made & Cra­fted® robi rów­nież krok do przo­du w kie­run­ku zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju. Wszyst­ko dzię­ki wyko­rzy­sta­niu tka­ni­ny o nazwie Ten­celTM x Refi­braTM, czy­li trwa­łe­go włók­na wyso­kiej jako­ści, wyko­na­ne­go z drew­na pochodzą̨cego z odpo­wie­dzial­nie zarzą­dza­nych lasów,  a tak­że skraw­ków baweł­ny z recy­klin­gu. To mate­riał, któ­ry świet­nie spraw­dza się w wyko­rzy­sta­niu do stwo­rze­nia całej gamy ubrań. Baweł­nia­ne kono­pie wple­cio­ne w Type II Worn Truc­ker i Barell in Majo­re zuży­wa­ją za to znacz­nie mniej wody i pesty­cy­dów w cza­sie pro­duk­cji. Praw­dzi­wym prze­ło­mem w kolek­cji Levi’s® Made & Cra­fted® jest wpro­wa­dze­nie orga­nicz­nie upra­wia­nej baweł­ny i wyko­rzy­sta­nie jej w pro­jek­tach spodni, kur­tek dżin­so­wych, a tak­że w dzia­ni­no­wych górach. Cel? Eko­lo­gicz­ne sys­te­my hodow­li i upra­wy utrzy­mu­ją żyzność gle­by, zmniej­sza­ją sto­so­wa­nie tok­sycz­nych i upo­rczy­wych pesty­cy­dów czy nawo­zów, a tak­że poma­ga­ją utrzy­mać róż­no­rod­ność bio­lo­gicz­ną. 

Dzię­ki temu, Levi’s® Made & Cra­fted® to praw­dzi­wa kolek­cja przy­szło­ści – łączy w sobie bowiem nie tyl­ko naj­wyż­szą jakość, ale przede wszyst­kim styl i odpo­wie­dzial­ność za środowisko.

Kolekcja LEVI’S® MADE & CRAFTED® wiosna/lato 2020: From The Casbah To California Levis nowa kolekcja Levis nowa kolekcja Levis nowa kolekcja Levis nowa kolekcja Levis nowa kolekcja Levis nowa kolekcja Levis nowa kolekcja Levis nowa kolekcja Levis nowa kolekcja Levis nowa kolekcja Levis nowa kolekcja

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we, Mar­le­na Wysocka
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
ModaNewsroom

Levi's® i Studio Ghibli wspólnie stworzyli czarującą kolekcję inspirowaną filmem Księżniczka Mononoke

Kie­dy Stu­dio Ghi­bli wyemi­to­wa­ło w 1997 roku Księż­nicz­kę Mono­no­ke, ten epic­ki film fan­ta­sy zachwy­cił japoń­ską publicz­ność, bijąc rekor­dy oglą­dal­no­ści. Dziś film Hay­ao Miy­aza­kie­go jest uwa­ża­ny za arcy­dzie­ło uwiel­bia­ne na całym świe­cie, za zapie­ra­ją­cy dech w…
Więcej
ModaNewsroom

LEVI’S® PREZENTUJE KAMPANIE „THE GREATEST STORY EVER WORN”.

W tym roku przy­pa­da 150. rocz­ni­ca powsta­nia jean­sów Levi’s® 501®, któ­re śmia­ło może­my nazwać jed­ną z nie­prze­mi­ja­ją­cych ikon świa­to­we­go sty­lu. To wzór, od któ­re­go wywo­dzą się wszyst­kie inne jean­sy. W cią­gu swo­jej 150-let­niej histo­rii model…
Więcej
ModaTrendy

Najnowsza kolekcja Levi’s® na wiosnę lato 2022

W naj­now­szym sezo­nie na wio­snę lato 2022 mar­ka Levi’s® sta­wia przede wszyst­kim na wygo­dę i kom­fort –  wszyst­ko to w praw­dzi­wie sty­lo­wym wyda­niu. A wszyst­ko dla­te­go, że już wio­sną 2022 mar­ka chce przede wszyst­kim przenieść…
Więcej