Kolekcja H&M Loves Coachella

Bar­dzo kobie­ce war­stwo­we sty­li­za­cje ze zdo­bio­nym deni­mem dla dziew­czyn oraz świet­ne geo­me­trycz­ne prin­ty dla face­tów – to ser­ce kolek­cji H&M Loves Coachel­la, powsta­łej we współ­pra­cy z jed­nym z naj­więk­szych festi­wa­li na świe­cie. Kolek­cja będzie dostęp­na w skle­pach H&M od 30 mar­ca oraz w sprze­da­ży onli­ne. W tego­rocz­nej kam­pa­nii kolek­cji zobacz­my video gru­py The Ato­mics, Luc­ky Blue Smith’a oraz jego sióstr: Pyper Ame­ri­ca, Star­lie and Daisy Cle­men­ti­ne, gra­ją­cej alter­na­tyw­ny pop. Klip poka­zu­je w jaki spo­sób “Coachel­la look” sta­je sie popu­lar­ny na całym świe­cie, w tle sły­chać utwór „Let’s Live For Today” gru­py The Grass Roots wyko­ny­wa­ny przez The Ato­mics. “Kolek­cja H&M Loves Coachel­la ma w sobie wszyst­kie ele­men­ty, dzię­ki któ­rym możesz poczuć ducha festi­wa­lu, gdzie­kol­wiek jesteś” mówią The Ato­mics. “Współ­pra­ca z teamem Coachel­la przy tej kolek­cji była świet­na. Nasze pro­jek­ty bar­dzo im się spodo­ba­ły.” mówi Per­nil­la Wohl­fahrt, Head of Design and Cre­ati­ve Direc­tor w H&M . Wśród klu­czo­wych ele­men­tów tego­rocz­nej kolek­cji H&M Loves Coachel­la znaj­dzie­cie koron­ko­we sukien­ki na cien­kich ramiącz­kach, meta­licz­ne body, pudro­wo różo­we pli­so­wa­ne spód­ni­ce, deni­mo­we kurt­ki z kwie­ci­sty­mi zdo­bie­nia­mi oraz blu­zy z kap­tu­rem. Nie zabrak­nie rów­nież festi­wa­lo­wych akce­so­riów: cho­ke­rów czy różo­wych oku­la­rów prze­ciw­sło­necz­nych w kształ­cie ser­du­szek. Męska część kolek­cji to mię­dzy inny­mi tiszer­ty w sty­lu tie-dye wraz z odpo­wia­da­ją­cy­mi im wią­za­ny­mi na sznu­rek szor­ta­mi. Bia­łe baweł­nia­ne tank topy mają gotyc­kie gra­fi­ki Coachel­la, a obcię­te dżin­so­we szor­ty – rowe­ro­we deta­le. Moc­nym ele­men­tem kolek­cji są koszu­le z kolo­ro­wy­mi prin­ta­mi Ikat, któ­re ide­al­nie pre­zen­tu­ją się do wytar­tych deni­mo­wych spodni.

Tekst, zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy