Kolejna top modelka w roli projektantki

Tekst: Anna Jan­kow­ska
Zdję­cia: thefashionography.com, thefancyhub.com

naomi-campbell-drug-use-thefancyhub-1

W ślad za kole­żan­ka­mi z wybie­gu Naomi Camp­bell roz­pocz­nie nie­ba­wem pra­ce nad stwo­rze­niem wła­snej linii ubrań. Top model­ka nie zdra­dzi­ła jesz­cze z jaką mar­ką będzie współ­pra­co­wa­ła, wia­do­mo tyl­ko, że otrzy­ma­ła kil­ka pro­po­zy­cji w tej kwe­stii, a obec­nie jest w trak­cie nego­cja­cji. Cie­ka­wi nas, czy Camp­bell stwo­rzy linię dla eks­klu­zyw­ne­go domu mody, czy też dla przy­stęp­nej ceno­wo sie­ciów­ki. Pra­wie pew­ne jest nato­miast to, że jej kolek­cja przy­nie­sie wyso­kie zyski, tak jak mia­ło to dotych­czas miej­sce w przy­pad­ku kola­bo­ra­cji Kate Moss z mar­ką Top­shop.

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy