ModaMust have

KOLCZYKI, W KTÓRE WARTO ZAINWESTOWAĆ

Która z kobiet nie ma słabości do pięknych, wartościowych kolczyków, stanowiących ozdobę twarzy i podkreślających jej typ urody oraz fryzurę? Wybór tych właściwych to nie lada wyzwanie. Najlepsze dodatki w 2017 roku są minimalistyczne, bo pasują do wszystkiego, orientalne, (a)symetryczne lub zabawne i drobne. Kolczyki o geometrycznych kształtach, pokażą, że masz nie tylko gust, ale i wyobraźnię przestrzenną. Potraktuj je „pół żartem, pół serio” i pokaż, że potrafisz bawić się modą! Postaw na złoto, wówczas zyskasz podwójnie, inwestując zakup na długie lata.

Oto kol­czy­ki god­ne uwa­gi według Redak­cji Vers-24:

Złote Kolczyki marki Beller, Chance No 3

1. Złote Kolczyki marki Beller, Chance No 3

Kla­sycz­ne, syme­trycz­ne kol­czy­ki. Przy­po­mi­na­ją słup­ki, a ich smu­kły kształt oraz for­ma sta­no­wią wyraz zami­ło­wa­nia do egip­skiej este­ty­ki i archi­tek­tu­ry. Są dłu­gie, dzię­ki cze­mu pole­ca­ne kobie­tom o owal­nej i okrą­głej buzi. Ten trick niczym make- up optycz­nie wyszczu­pli twarz.

Złote kolczyki Pola Zag, Lu2

2. Złote kolczyki Pola Zag, Lu2

Kol­czy­ki wyko­na­ne z mosią­dzu dla kobiet cenią­cych pro­sto­tę, wygo­dę i funk­cjo­nal­ność. Drob­ne i w kształ­cie koła, na szpil­ce sta­no­wią­cej rodzaj zapię­cia. Pięk­nie kom­po­nu­ją się z casu­alo­wy­mi sty­li­za­cja­mi: jean­sa­mi, koszu­lą i szpil­ka­mi. Kol­czy­ki ide­al­ne dla kobiet o zwią­za­nych wło­sach lub fry­zu­rach dam­skich na „chło­pa­ka”.

Złote kolczyki Mood Jewellery, Moons

3. Złote kolczyki Mood Jewellery, Moons

Jeśli sym­bo­le odgry­wa­ją w Two­im życiu waż­ną rolę, lubisz poświa­tę księ­ży­ca oraz przy­ku­wasz wagę do tali­zma­nów, te kol­czy­ki wyra­żą Cie­bie w 100%. Ręcz­nie wyko­na­ne, pozła­ca­ne, drob­ne i deli­kat­ne. Ide­al­ne jeśli masz krót­kie wło­sy i lubisz styl boho/hippi lub dam­skie gar­ni­tu­ry.

Złote kolczyki Beller, Chance No 1

4. Złote kolczyki Beller, Chance No 1

Geo­me­trycz­ne kol­czy­ki w kształ­cie trój­ką­ta. Nie­zwy­kle ele­ganc­kie, kla­sycz­ne i kobie­ce. Ich pro­sto­ta spra­wia, że nada­ją się zarów­no do kre­acji dzien­nej, jak i wie­czo­ro­wej, a 14-kara­to­we zło­to przy­cią­gnie oko nie­jed­ne­go gościa uro­czy­sto­ści. Ide­al­ne na rand­kę i impre­zę. Doda­dzą Ci zmy­sło­wo­ści, pikan­te­rii i tem­pe­ra­men­tu. Świet­nie nada­ją się dla kobiet o laty­no­skim typie uro­dy. Polki, któ­re uwiel­bia­ją dłu­gie, wie­czo­ro­we suk­nie z roz­cię­ciem na boku lub męskie gar­ni­tu­ry będą wyglą­da­ły w nich obłęd­nie.

Złote kolczyki marki Yes, model Eclipse

5. Złote kolczyki marki Yes, model Eclipse

Zło­te kol­czy­ki zain­spi­ro­wa­ne pięk­nem księ­ży­ca. To natu­ra sta­no­wi muzę do ich stwo­rze­nia: poszcze­gól­ne fazy księ­ży­ca. Drob­ne i zapi­na­ne na sztyft. Wygod­ne roz­wią­za­nie dla kobiet, któ­re cenią funk­cjo­nal­ność i nowo­cze­sność.

Złote kolczyki marki Yes w kształcie odwróconej podkowy.

6. Złote kolczyki marki Yes w kształcie odwróconej podkowy.

Zło­te, drob­ne kol­czy­ki pole­ca­ne do codzien­nych sty­li­za­cji. Pod­kre­ślą indy­wi­du­al­ne pięk­no kobiet cenią­cych pro­sto­tę i skrom­ność, o bun­tow­ni­czej natu­rze. Ide­al­ne dla doj­rza­łych pań i mło­dych dziew­czyn ze wzglę­du na uni­wer­sal­ny pro­jekt. Pole­ca­ne do fry­zur krót­kich. Powiedz im ‘Yes’.

Złote kolczyki Rett Frem, Model Saburi

7. Złote kolczyki Rett Frem, Model Saburi

Ponad­cza­so­we, wyra­zi­ste kol­czy­ki w kształ­cie koła. To genial­ne roz­wią­za­nie dla fanów geo­me­trii i har­mo­nii. 2 koła: mniej­sze zawie­szo­ne na więk­szym. Pro­sto, prak­tycz­nie, zmy­sło­wo i z efek­tem wow. Mar­ka może dopa­so­wać wiel­kość kol­czy­ków zgod­nie z zamó­wie­niem klien­ta. Tak więc, noś je nie­za­leż­nie od dłu­go­ści wło­sów. Im dłuż­sza fry­zu­ra, tym bar­dziej bądź hoj­na w roz­mia­rze.

Złote kolczyki marki Apart, kolekcja Indali

8. Złote kolczyki marki Apart, kolekcja Indali

Mar­ka Apart to duma pol­skie­go ryn­ku biżu­te­rii. Te zło­te kol­czy­ki w kształ­cie koła są zain­spi­ro­wa­ne kul­tu­rą indyj­ską. Orien­tal­ne wzor­nic­two, pro­sto­ta i nowo­cze­sność bez zbęd­nych dodat­ków spra­wia­ją, że biżu­te­ria prze­ma­wia do Polek i świet­nie adap­tu­je się na euro­pej­skim kon­ty­nen­cie.

Złote kolczyki marki Apart

9. Złote kolczyki marki Apart

Zło­te kol­czy­ki, ale uwa­ga: z cyr­ko­nią! Nie­zwy­kle dziew­czę­ce, figlar­ne i deli­kat­ne. To kul­tu­ra Dale­kie­go Wscho­du sta­no­wi tło do ich powsta­nia. Pole­ca­ne kobie­tom o krót­kich wło­sach. Taka biżu­te­ria to nie tyl­ko pięk­ny poda­ru­nek dla kobiet, ale rów­nież mło­dych dziew­czy­nek, gro­ma­dzą­cych dodat­ki w szka­tuł­ce na przy­szłość. Ide­al­ne na komu­nię.

Złote kolczyki KENNETH JAY LANE

10. Złote kolczyki KENNETH JAY LANE

For­tu­na kołem się toczy”. Zło­te kol­czy­ki w kształ­cie hula-hop zawie­szo­ne jak na sznur­ku. Ten uni­kal­ny design to wytwór archi­tek­to­nicz­ny i prze­jaw pomy­sło­wo­ści w łącze­niu kształ­tów oraz roz­mia­rów. Kol­czy­ki ide­al­ne dla kobiet o pocią­głej lub kwa­dra­to­wej buzi. Pięk­nie kom­po­nu­ją się zarów­no z kokiem, jak i dłu­gi­mi, falo­wa­ny­mi wło­sa­mi. Ide­al­ne do saty­no­wej suk­ni. Zasza­lej!

Złote kolczyki AGATA BIELEŃ, ARCH LINE

11. Złote kolczyki AGATA BIELEŃ, ARCH LINE

Deli­kat­ne i drob­ne zło­te kol­czy­ki w geo­me­trycz­nym kształ­cie. Ręcz­nie wyko­na­ne. Noś je nie­za­leż­nie od dłu­go­ści wło­sów!

Tekst: Ilo­na Jawor­ska
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaTrendy

MARYNARSKIE TRENDY 2019

W tym sezo­nie kró­lu­ją mary­nar­skie tren­dy pod­pa­trzo­ne u żegla­rzy i pie­cho­ty mor­skiej. Pro­jek­tan­ci prze­wi­dzie­li miej­sce dla spodni typu chi­no­sy, szwe­dów, kla­sycz­nej bre­ton­ki oraz blu­zek z moty­wem kotwi­cy czy lin. Te mor­skie wykoń­cze­nia spra­wia­ją, że waka­cje…
Więcej
ModaTrendy

Lime green - najgorętszy trend jesieni

Kto powie­dział, że jesień musi być nud­na i ponu­ra? Pra­da, Ken­zo, Maison Mar­gie­la, Valen­ti­no – pro­jek­tan­ci osza­le­li na punk­cie neo­nów, fun­du­jąc nam skrzą­ce, rzu­ca­ją­ce się w oczy sukien­ki, swe­try, gol­fy czy spód­ni­ce w kolo­rach zakre­śla­czy.…
Więcej
ModaTrendy

Jesień według paryżanek, czyli co w tym sezonie będą nosić Francuzki

Czy moż­na wyobra­zić sobie pięk­niej­szą jesień, niż tą w Pary­żu? Myśla­mi powra­ca­my do ostat­nie­go poka­zu Ready-to-Wear Cha­nel na jesień 2018, gdzie w Grand Pala­is Karl Lager­feld zabrał nas do par­ku na jesien­ny spa­cer po obsy­pa­nej…
Więcej