Kolaboracja H&M z Coachella Valley Music and Arts Festival 2016

Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we

5066_PR_01_sRGB_300

Po raz kolej­ny mar­ka H&M połą­czy­ła siły ze zna­nym na całym świe­cie festi­wa­lem muzycz­nym Coachel­la, two­rząc kolek­cję dla dziew­cząt i chłop­ców sygno­wa­ną hasłem #HMLo­ve­sCo­achel­la. Kolek­cja łączy styl ‘w dro­dze’ z modą ulicz­ną, a całość utrzy­ma­na jest w kli­ma­cie zaba­wy, swo­bo­dy i przy­na­leż­no­ści do gru­py. Kolek­cja będzie mieć swo­ją pre­mie­rę 24 mar­ca w USA, Mek­sy­ku i Kana­dzie oraz 31 mar­ca glo­bal­nie na całym świe­cie. 

Kolek­cja H&M Loves Coachel­la to linia kul­to­wych ele­men­tów, któ­re uosa­bia­ją festi­wa­lo­wą lek­kość i radość. Zamiast dopa­so­wy­wać, mie­sza­my róż­ne ele­men­ty gar­de­ro­by – niech kró­lu­je wol­ność i swo­bo­da.

W kolek­cji dla dziew­cząt zna­leźć moż­na fol­ko­we blu­zy, topy z frędz­la­mi i kora­li­ka­mi, kom­bi­ne­zo­ny w nadru­ki, podar­te dżin­sy oraz obo­wiąz­ko­wo mięk­kie kape­lu­sze, oku­la­ry prze­ciw­sło­necz­ne i pła­skie bot­ki. Spodnie i spód­ni­ce nosi się z niskim sta­nem, a ich ozdob­ne wykoń­cze­nia powo­du­ją sub­tel­ny dresz­czyk. Kolek­cja dla chłop­ców skła­da się z T-shir­tów z nadru­ka­mi i nie­do­pa­so­wa­nych koszul, spodni ber­mu­dów oraz dżin­so­wych szor­tów.

5066_SM_09
5066_PR_11_sRGB_300
5066_PR_04_sRGB_300

H&M jest pierw­szą mar­ką modo­wą, któ­ra pod­ję­ła współ­pra­cę z festi­wa­lem Coachel­la w celu stwo­rze­nia linii odzie­żo­wej. Suk­ces poprzed­niej kolek­cji był ogrom­ny, dla­te­go w tym sezo­nie posta­no­wi­li­śmy stwo­rzyć jesz­cze bogat­szą ofer­tę. Kocha­my Cocha­el­lę, ponie­waż uwiel­bia­my jej demo­kra­tycz­ne­go ducha i poczu­cie przy­na­leż­no­ści, któ­re wywo­łu­je. Festi­wal Coachel­la wyko­rzy­stu­je modę, aby wyra­zić ener­gię, a my rów­nież tego chce­my” powie­dzia­ła Ross Lydon, pro­jek­tant­ka w H&M.

W dru­gim roku kola­bo­ra­cji, w festi­wa­lo­wym namio­cie H&M poja­wi się pop-up sto­re, w któ­rym wszy­scy uczest­ni­cy festi­wa­lu będą mogli kupić eks­klu­zyw­ną kolek­cję, odpo­cząć od let­nich upa­łów i nawią­zać nowe zna­jo­mo­ści.

5066_PR_02_sRGB_300

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
SPOSOBY NA LEPSZĄ PAMIĘĆ
SIOSTRZANE MARKI H&M
KTO DYKTOWAŁ TRENDY W 2015 ROKU?
TOP 7 RESTAURACJI NA ROMANTYCZNĄ KOLACJĘ
DZIEWCZYNA Z MISJĄ. JOANNA PACHLA I JEJ „WYRWANE Z KONTEKSTU”
10 FAKTÓW, KTÓRYCH NIE WIEDZIELIŚCIE O FAST-FOODKomentarze

komen­ta­rzy