Uroda

Kojący rytuał odnowy – Chanel Le Lift Crème de Nuit

Nasza skóra permanentnie narażona jest na stres i ciężko nam znaleźć chwilę, aby kompleksowo o nią zadbać. Tymczasem, proliferacja komórek swój szczyt osiąga w nocy, kiedy jej odnowa jest 25 razy bardziej aktywna niż w ciągu dnia. Podczas snu skóra skutecznie się regeneruje, aby rano wyglądać jak nowa. Mimo to, podczas długich i intensywnych dni na niekorzyść naszej cery działają zewnętrzne agresory takie jak zanieczyszczenia czy zmiany temperatury oraz agresory wewnętrzne, a więc stres, które mogą nasycić aktywność włókien nerwowych naszej skóry, doprowadzając do jej podrażnienia. W efekcie, nie będzie ona w stanie samodzielnie się odbudować i uspokoić. Nadmierna stymulacja neuronalna prowadzi zaś do zwiększania się wskaźnika NGF (czynnika wzrostu nerwów), który odpowiada za stany zapalne i dyskomfort, zaburzając naturalne cykle zachodzące w naszych komórkach. Nocna odnowa nie jest już tak skuteczna, a oznaki starzenia pojawiają się znacznie szybciej.

Kojący rytuał odnowy - Chanel Le Lift Crème de Nuit

Kul­to­wa linia Le Lift fran­cu­skie­go domu mody Cha­nel dedy­ko­wa­na jest tym, któ­rzy od swo­jej skó­ry ocze­ku­ją tego, co naj­lep­sze. For­mu­ła kre­mów z tej wyjąt­ko­wej linii napę­dza natu­ral­ne skład­ni­ki aktyw­ne, gwa­ran­tu­jąc ich mak­sy­mal­ną sku­tecz­ność. Naj­now­sza pie­lę­gna­cja Cha­nel na noc zawie­ra aż 94% skład­ni­ków pocho­dze­nia natu­ral­ne­go, bota­nicz­ny eks­trakt z lucer­ny, czy­li kul­to­wy skład­nik linii Le Lift oraz zosta­ła wzbo­ga­co­na o kom­pleks Neu­rac­ti­ve Night, któ­ry dzia­ła na skó­rę nie­zwy­kle koją­co, sty­mu­lu­jąc jej odno­wę. Cała pie­lę­gna­cja zosta­ła stwo­rzo­na tak, by zacho­wać otu­la­ją­cą, aksa­mit­ną kon­sy­sten­cję, koją­cą skó­rę w nocy w taki spo­sób, aby w cią­gu dnia pro­mie­nia­ła bla­skiem. 

Czym jest tajem­ni­czy kom­pleks Neu­rac­ti­ve Night? To połą­cze­nie dwóch natu­ral­nych skład­ni­ków aktyw­nych: her­ba­ty Silver Needle i sub­stan­cji czyn­nej pocho­dze­nia mor­skie­go, któ­ra łago­dzi podraż­nio­ną w cią­gu dnia skó­rę i poma­ga w jej odbu­do­wie. Her­ba­ta Silver Needle to rzad­ka bia­ła her­ba­ta, któ­rej pąki koń­co­wych liści zbie­ra­ne są ręcz­nie jedy­nie przez dzie­sięć dni w roku, a następ­nie suszo­ne na sto­ja­kach w niskiej tem­pe­ra­tu­rze, aby mogły zacho­wać wszyst­kie aktyw­ne czą­stecz­ki. Korzy­sta­jąc z tych cen­nych pąków, zespół badaw­czy Cha­nel stwo­rzył aktyw­ny skład­nik boga­ty w teani­nę i poli­fe­no­le, któ­ry dzia­ła koją­co i odstre­so­wu­ją­co na skó­rę. Dzię­ki temu, cera jest uko­jo­na i odstre­so­wa­na. Krem chro­ni bowiem skó­rę przed stre­sem oksy­da­cyj­nym ‚blo­ku­jąc dzia­ła­nie wol­nych rod­ni­ków. Tak uko­jo­na skó­ra może powró­cić do swo­je­go pod­sta­wo­we­go zada­nia w nocy: odno­wy. Her­ba­ta Silver Needle zosta­ła ponad­to połą­czo­na ze skład­ni­kiem aktyw­nym pocho­dze­nia mor­skie­go, któ­re­go czą­stecz­kę pozy­sku­je się za pomo­cą bio­tech­no­lo­gii. Ten aktyw­ny skład­nik zwięk­sza róż­ni­co­wa­nie kera­ty­no­cy­tów w celu wzmoc­nie­nia funk­cji barie­ry, zwięk­sza­jąc dodat­ko­wo pro­duk­cję kwa­su hia­lu­ro­no­we­go. Wspól­nie z roślin­nym kon­cen­tra­tem z lucer­ny, wygła­dza i ujędr­nia skórę.

Ten cud natu­ry, upra­wia­ny we Fran­cji jest nie­zwy­kle boga­ty w mine­ra­ły, pier­wiast­ki śla­do­we, wita­mi­ny i ami­no­kwa­sy. Jej nasio­na, cenio­ne przez fanów zdro­wej żyw­no­ści, dają kon­cen­trat roślin­ny w pro­ce­sie zie­lo­nej eks­trak­cji, któ­ry jest rów­nie sku­tecz­ny jak wzor­co­wa czą­stecz­ka reti­no­lu prze­ciw­dzia­ła­ją­ca efek­tom sta­rze­nia. Bota­nicz­ny kon­cen­trat z lucer­ny reak­ty­wu­je w naskór­ku pro­li­fe­ra­cję kera­ty­no­cy­tów, wywo­łu­jąc 13% zgru­bie­nie naskór­ka i sty­mu­lu­jąc jego róż­ni­co­wa­nie w celu utrzy­ma­nia wła­ści­wej funk­cji barie­ro­wej. Co wię­cej, pobu­dza w skó­rze wła­ści­wej aktyw­ność fibro­bla­stów, zwięk­sza­ją­cych syn­te­zę kola­ge­nu typu I. Dzię­ki takie­mu połą­cze­niu koją­cych, a jed­no­cze­śnie pobu­dza­ją­cych skład­ni­ków aktyw­nych, skó­ra może ponow­nie prze­jąć swo­je pod­sta­wo­we funkcje.

Naj­now­szy krem Cha­nel z linii Le Lift – Crème de Nuit to połą­cze­nie nie­za­prze­czal­nie sku­tecz­nej for­mu­ły i wyjąt­ko­wej zmy­sło­wo­ści, dzię­ki cze­mu każ­de­go wie­czo­ra pie­lę­gna­cja skó­ry sta­je się relak­su­ją­cym rytu­ałem popra­wia­ją­cym samo­po­czu­cie. Kre­mo­wa, świe­ża i aksa­mit­na kon­sy­sten­cja uzy­ska­na dzię­ki połą­cze­niu olej­ków i maseł, takich jak olej jojo­ba i masło shea, deli­kat­nie otu­la twarz kojąc nie tyl­ko skó­rę, ale i umysł. Krem stwo­rzo­ny na bazie połą­cze­nia kwa­su hia­lu­ro­no­we­go o dużej masie czą­stecz­ko­wej i gli­ce­ry­ny, pozo­sta­wia skó­rę bar­dziej zre­lak­so­wa­ną i w peł­ni goto­wą do rewi­ta­li­zu­ją­cej nocy. Mięk­ka i otu­la­ją­ca kon­sy­sten­cja Le Lift Crème de Nuit to jed­no­cze­śnie koją­cy i doda­ją­cy ener­gii rytu­ał. Aby uzy­skać jesz­cze lep­sze efek­ty i mak­sy­mal­nie się zre­lak­so­wać, nakła­da­jąc krem użyj koją­cej tech­ni­ki inspi­ro­wa­nej jogą, usu­wa­jąc napię­cie z twa­rzy. Płyn­nym i uspo­ka­ja­ją­cym ruchem deli­kat­nie roz­cią­gnij policz­ki obie­ma ręka­mi na zewnątrz. Wygładź czo­ło jed­ną i dru­gą ręką, a następ­nie zakończ masaż na skro­niach koli­stym ruchem, powta­rza­jąc trzy razy. Aby uzy­skać mak­sy­mal­ny, wyraź­ny efekt, połącz krem Le Lift Crème de Nuit z Le Lift Sérum i Le Lift Crème Yeux.

Tekst: Mar­le­na Wysocka
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Najlepsze Walentynkowe prezenty dla Niego

Nie da się ukryć, że miłość wisi w powie­trzu! Nie­za­leż­nie od tego, czy Walen­tyn­ki obcho­dzo­ne 14 lute­go to dla Was wyjąt­ko­we świę­to, na próż­no unik­nąć w tym mie­sią­cu sym­bo­li miło­ści. Pozo­sta­ły ostat­nie dni, aby zdobyć…
Więcej
Uroda

Najlepsze Walentynkowe prezenty dla Niej

Począ­tek lute­go może ozna­czać tyl­ko jed­no: ofi­cjal­ny począ­tek sezo­nu zako­cha­nych! Jed­no­cze­śnie, to tak­że inten­syw­ny czas  poszu­ki­wań pre­zen­tów walen­tyn­ko­wych. Kwia­ty, słod­ko­ści,  bie­li­zna, a może luk­su­so­we kosme­ty­ki? 14 lute­go to nie tyl­ko tra­dy­cyj­ny dzień zako­cha­nych. Ten dzień może być…
Więcej
Uroda

4 najpiękniejsze zapachy Chanel

Przy­wo­dzą na myśl naj­pięk­niej­sze wspo­mnie­nia, uwo­dzą, koją i cza­ru­ją – zapa­chy towa­rzy­szą nam każ­de­go dnia i potra­fią sil­nie oddzia­ły­wać na nasz nastrój. Mimo, że może­my wybie­rać spo­śród tysią­ca naj­róż­niej­szych zapa­chów, żaden z nich nie zada…
Więcej