Uroda

Kojąca moc CBD – lekko 

Marzysz o ukojeniu swojego umysłu, odzyskaniu wewnętrznego spokoju i równowagi? lekko to marka stworzona m.in. przez Mariusza Mac, powstała z myślą o powrocie do natury i prawdziwej podróży w głąb siebie. lekko powstało z chęci powrotu do naturalnej harmonii, wbrew pędzącemu światu, zachęcając do zatrzymania się chociaż na chwilę i wsłuchania w siebie. Manifest lekko to krótkie: „w Tobie jest całe dobro” , co najlepiej udowadnia, że prawdziwa droga do osiągnięcia wewnętrznego spokoju jeszcze nigdy nie była tak lekka i prosta.

lekko

W swo­jej ofer­cie lek­ko posia­da olej­ki wytwa­rza­ne z eks­trak­tów, pozy­ski­wa­nych z kono­pi włók­ni­stych Can­na­bis Sati­va L. Od same­go począt­ku celem mar­ki było stwo­rze­nie naj­bez­piecz­niej­szych, a jed­no­cze­śnie naj­bar­dziej sku­tecz­nych pro­duk­tów, przy pomo­cy któ­rych każ­dy odnaj­dzie swo­ją har­mo­nię. Stąd powsta­łe czte­ry wyspe­cja­li­zo­wa­ne olej­ki CBD o róż­nych for­mu­łach: 450 mg dla zaczy­na­ją­cych swo­ją przy­go­dę z olej­kiem CBD, 1200 mg dla tych, któ­rzy chcą zacząć kura­cję znacz­nie odważ­niej, 2100 mg dla regu­lar­nych użyt­kow­ni­ków CBD. Każ­dy z nich wyostrza zmy­sły i pozwa­la  z lek­ko­ścią patrzeć na świat. Dla tych, któ­rzy noto­rycz­nie mają pro­ble­my ze snem, mar­ka przy­go­to­wa­ła spe­cjal­ną wer­sję olej­ku w for­mu­le 600 mg dodat­ko­wo wzbo­ga­co­ne­go mela­to­ni­ną, o cze­ko­la­do­wo – mię­to­wym pro­fi­lu – z nim zasy­pia­nie jesz­cze nigdy nie było tak bło­gie! Co wię­cej, wszyst­kie olej­ki zosta­ły zamknię­te w pięk­nych, este­tycz­nych i szkla­nych bute­lecz­kach, dzię­ki któ­rym codzien­ne sto­so­wa­nie olej­ków sta­nie się jesz­cze więk­szą przyjemnością.

lek­ko wie­rzy, że nasza wewnętrz­na siła pocho­dzi z natu­ry i wła­śnie z niej powin­na być czer­pa­na. To dla­te­go każ­dy z olej­ków powsta­je z wyko­rzy­sta­niem wyso­ko­ga­tun­ko­wych pro­duk­tów, two­rzo­nych  z naj­wyż­szej jako­ści upraw i gospo­darstw pro­wa­dzo­nych zgod­nie z zasa­da­mi zrów­no­wa­żo­ne­go rol­nic­twa. Ponad­to, cały pro­ces pro­du­cji pozo­sta­je trans­pa­ren­ty, a olej­ki mar­ki pod­da­wa­ne są bada­niom nie­za­leż­nych labo­ra­to­riów, w tym z labo­ra­to­rium miesz­czą­ce­go się w Los Ange­les. Wszyst­ko po to, abyś miał pew­ność, że wybie­ra­jąc lek­ko wybie­rasz praw­dzi­wą jakość pocho­dzą­cą od mat­ki natury.

I cho­ciaż pozy­tyw­ne dzia­ła­nia kono­pii zna­ne są od wie­ków, świa­do­mość panu­ją­ca wokół nich nadal jest nie­peł­na. Jesz­cze w tym roku,  lek­ko pla­nu­je wyru­szyć więc na 4 dnio­we obo­zy sku­pia­ją­ce się nad „cia­łem i duchem” każ­de­go uczest­ni­ków. Joga, mind­fun­less, oddy­cha­nie meto­dą Wim Hof­fa, połą­cze­nie ze zdro­wym odży­wa­niem raw vegan i medy­ta­cją to klucz do odzy­ska­nia wewnętrz­ne­go szczę­ścia i spo­ko­ju. Jesz­cze nigdy wewnętrz­na rów­no­wa­ga nie była bowiem  tak pro­sta do osią­gnię­cia. lek­ko bar­dzo moc­no sku­pia się na poję­ciach takich jak wel­l­ness i wel­l­be­ing, dla­te­go też nie poprze­sta­je na olej­kach CBD i two­rzy oddol­ną ini­cja­ty­wę anga­żu­ją­cą ludzi do kom­plek­so­we­go podej­ścia do zdro­wia fizycz­ne­go i psy­chicz­ne­go. Wel­l­ness obej­mu­je zaś sze­reg pro­duk­tów i prak­tyk – tych bar­dziej prak­tycz­nych, ale i tych duchowych.

Kojąca moc CBD - lekko 

Więcej o produktach marki dowiecie się z oficjalnej strony internetowej www.lekko.com

Tekst: mate­ria­ły prasowe/Marlena Wysocka

Komentarze

komentarzy