Kobiety o niezwyczajnej urodzie, ktore pokochal swiat mody

Tekst: Anna Jan­kow­ska
Zdję­cia: pinterest.com, style.com

f25345a888e815b3c1ccec5dc1e1be6e

Pod­czas pre­sti­żo­wych poka­zów mody zasia­da­ją w pierw­szych rzę­dach, choć z modą nie mają wie­le wspól­ne­go. No może poza wypra­co­wa­nym sty­lem i uro­dą, o któ­rej nie da się tak po pro­stu zapo­mnieć. Gra­ją w fil­mach, zaj­mu­ją się muzy­ką lub pisa­niem ksią­żek. Inspi­ru­ją pro­jek­tan­tów i sta­ją się wzo­rem dla milio­nów kobiet, któ­re chcą poczuć się pięk­ne mimo swej nie­do­sko­na­ło­ści. Sło­wo trend­set­ter­ka nabie­ra dzię­ki nim zupeł­nie nowe­go zna­cze­nia.

lena-dunham

 Lena Dunham

Po roli w popu­lar­nym seria­lu „Dziew­czy­ny” mówi­ła: „Chcę być gło­sem swo­je­go poko­le­nia”. Jak powie­dzia­ła, tak się sta­ło, serial przed­sta­wia­ją­cy życie czte­rech dziew­czyn z Bro­okly­nu zyskał ogrom­ną popu­lar­ność, a postać dale­kiej od ide­ału Han­ny wzbu­dzi­ła w mło­dych dziew­czy­nach więk­szą sym­pa­tię, niż per­fek­cyj­ne boha­ter­ki „Plot­ka­ry”. Lena nie wpi­su­je się w rygo­ry­stycz­ny kanon pięk­na ame­ry­kań­skiej bran­ży fil­mo­wej, ale ta zaak­cep­to­wa­ła ją taką, jaka jest. 29-let­nia aktor­ka prze­ko­nu­je, że akcep­tu­je swój wygląd, choć tak jak każ­da kobie­ta ma swo­je kom­plek­sy. W książ­ce „Nie taka dziew­czy­na” pisze o swo­ich lękach i fobiach, towa­rzy­szą­cych jej od dziec­ka. Oso­bi­ste wyzna­nia i dystans do swo­je­go cia­ła są pew­ne­go rodza­ju lekiem na zło świa­ta, w któ­rym lan­su­je się nie­osią­gal­ne ide­ały pięk­na. W bar­dzo kobie­cej odsło­nie Lena Dun­ham zago­ści­ła na okład­ce jed­ne­go z naj­bar­dziej pre­sti­żo­wych maga­zy­nów o modzie, ame­ry­kań­skim „Vogue’u”.

Tilda_Swinton_by_Pet

Tilda Swinton

Sesje zdję­cio­we z jej udzia­łem są praw­dzi­wym dzie­łem sztu­ki, przede wszyst­kim ze wzglę­du na jej andro­gy­nicz­ną uro­dę. Sama śmie­je się, że zawsze widzia­ła w sobie coś z Davi­da Bowie­go.
Jej ory­gi­nal­na, suro­wa apa­ry­cja inspi­ru­je wiel­kich kre­ato­rów mody; do kam­pa­nii rekla­mo­wej Cha­nel zatrud­nił ją sam Karl Lager­feld. Dyrek­tor fran­cu­skie­go domu mody przy­znał, że „Til­da dosko­na­le uosa­bia kolek­cję Paris-Édim­bo­urg. Nie tyl­ko dla­te­go, że jest Szkot­ką (…) jest współ­cze­sną kobie­tą i ponad­cza­so­wą iko­ną ele­gan­cji”.

b9f9cbefc536a0a8e71bb85164910452

 Chloe Sevingy

Iko­ną awan­gar­do­we­go kina zosta­ła już w latach 90., czy­li w cza­sie tzw. ery super­mo­de­lek: Naomi Camp­bell, Clau­dii Schif­fer czy Cin­dy Craw­ford. Popu­lar­ność przy­nio­sła jej rola w fil­mie „Kids” przed­sta­wia­ją­cym losy mło­dzie­ży w trud­nym okre­sie doj­rze­wa­nia. Zaczy­na­jąc od kina nie­za­leż­ne­go, kon­ty­nu­owa­ła aktor­ską karie­rę, aby w pierw­szej deka­dzie nowe­go stu­le­cia otrzy­mać mia­no iko­ny sty­lu oraz debiu­to­wać w roli pro­jek­tant­ki obu­wia mar­ki Ope­ning Cere­mo­ny w 2011 roku!

Lupita-Nyongo-Cover-Glamour-Magazine-December-2014

Lupita Nyong’o

Cały świat skie­ro­wał ku niej swą uwa­gę po osca­ro­wej roli w fil­mie „Znie­wo­lo­ny. 12 years a Sla­ve”. Poza nie­by­wa­łym talen­tem Lupi­ta nie jest obo­jęt­na wobec mody. Na gali osca­ro­wej poja­wi­ła się w per­ło­wej kre­acji Calvi­na Kle­ina, bar­dzo kobie­cej suk­ni, któ­ra dopeł­ni­ła jej dziew­czę­cej uro­dy (trud­no uwie­rzyć, że aktor­ka ma 29 lat). Po słyn­nym debiu­cie naj­bar­dziej pre­sti­żo­we maga­zy­ny o modzie skru­pu­lat­nie doku­men­to­wa­ły jej kolej­ne kre­acje. Maga­zyn „People” w 2014 roku uznał ją za naj­pięk­niej­szą kobie­tę świa­ta. Potwier­dzi­li to dyrek­to­rzy kre­atyw­ni naj­więk­szych kon­cer­nów modo­wych i kosme­tycz­nych, zapra­sza­jąc ją do współ­pra­cy, m.in. przy kam­pa­niach Miu Miu czy Lan­côme.

 alice-e-let-them-eat-cake

Alice Dellal

Mie­szan­ka bra­zy­lij­skiej krwi i pun­ko­we­go powe­ra. Ali­ce Del­lal gra na bęb­nach w gru­pie Trush Metal. Choć nie ma wymia­rów typo­wych dla top model­ki, świat mody poko­chał ją od pierw­sze­go wej­rze­nia! Sio­stra Ali­ce to zało­ży­ciel­ka słyn­nej mar­ki obu­wia i tore­bek Char­lot­te Olym­pia. Ona sama zosta­ła zresz­tą twa­rzą linii tore­bek, ale Cha­nel „Boy” w towa­rzy­stwie Kri­sten Ste­wart i Vanes­sy Para­dis. Jest jed­ną z legen­dar­nych muz Kar­la Lager­fel­da, któ­ry bar­dzo lubi anga­żo­wać do współ­pra­cy nie­po­kor­ne it-girls. Takie jak Ali­ce!

sarah-jessica-parker-for-s-moda-2

Sarah Jessica Parker

Jej uro­da budzi duże kon­tro­wer­sje i skraj­ne opi­nie. Sta­ła się idol­ką kobiet, któ­re marzą o życiu Car­ry Brad­shaw z „Sek­su w wiel­kim mie­ście”, ale poza pla­nem fil­mo­wym przy­ję­ła sta­tus kobie­ty suk­ce­su i nie­kwe­stio­no­wa­nej fashio­nist­ki. Choć jej sty­li­za­cje nie zawsze wywo­łu­ją entu­zjazm znaw­ców mody, to nie moż­na zaprze­czyć, że są bar­dzo nowa­tor­skie (jej kre­acja z tego­rocz­nej  MET Gali wywo­ła­ła lawi­nę zaska­ku­ją­cych memów i gra­fik wśród inter­nau­tów). Sarah Jes­si­ca Par­ker przy­zna­je, że jako nasto­lat­ka mia­ła mnó­stwo kom­plek­sów zwią­za­nych ze swo­im wyglą­dem, ale trud­no uwie­rzyć, że mogła­by się ich nie pozbyć, po kil­ku­na­stu sesjach okład­ko­wych dla kobie­cych pism, w tym austra­lij­skiej czy ame­ry­kań­skiej edy­cji „Vogue’a”. Jest iko­ną współ­cze­snej popkul­tu­ry oraz topo­wą modyst­ką. Stwo­rzy­ła nawet autor­ską linię butów SJP Col­lec­tion.

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
HAUTE COUTURE FALL/WINTER 2015 – MAKE-UP TRENDS
7 NIEZBĘDNYCH DODATKÓW DO MIESZKANIA TYPU LOFT
FOREVER 21 OD 2017 ROKU W POLSCE!
ZWIĘKSZ SWOJĄ PRODUKTYWNOŚĆ!
THE ODDER SIDE- WYWIAD Z ZAŁOŻYCIELKAMI MARKIKomentarze

komen­ta­rzy