Kluczowe trendy dla H&M Studio AW16 – kobieca siła, folklorystyczny romantyzm

H&M Stu­dio AW16 to eks­klu­zyw­na kolek­cja boga­tych w deta­le ele­men­tów – od pre­cy­zyj­nych cięć po hafty, któ­re poja­wia­ją się w całej kolek­cji. Kra­wiec­two sku­pio­ne jest na over­si­zo­wych ramio­nach i dopa­so­wa­nej talii. Kształt klep­sy­dry kon­tra­stu­je ze szwedz­kim folk­lo­rem, zarów­no jeśli cho­dzi o syl­wet­kę, jak i zdo­bie­nia. Dra­po­wa­ne sukien­ki z dłu­gi­mi ręka­wa­mi wno­szą do kolek­cji szyk gla­mo­ur i mięk­kość.

H&M STUDIOAW16 kampania3

W kolek­cji H&M Stu­dio poja­wia się nowa kobie­cość. Tema­tem kolek­cji jest kobie­ca siła, połą­czo­na ze świe­żym podej­ściem do folk­lo­ru i roman­ty­zmu. Ta kolek­cja jest bar­dzo eks­klu­zyw­na, ale rów­no­cze­śnie bar­dzo praw­dzi­wa,” powie­dzia­ła Ann-Sofie Johans­son, cre­ati­ve advi­sor w H&M.

H&M STUDIOAW16 kampania2

TEMATY

- Kunsz­tow­ne kra­wiec­two stwo­rzy­ło syl­wet­kę w kształ­cie klep­sy­dry – od over­si­zo­wych ramion po dopa­so­wa­ną talię w płasz­czach i kurt­kach.
– Szwedz­ki folk­lor zain­spi­ro­wał syl­wet­kę, nadru­ki i zdo­bie­nia ele­men­tów, takich jak folk­lo­ry­stycz­ne bluz­ki, czy dłu­ga sukien­ka z nadru­kiem szwedz­kie­go rysia.

- Płasz­cze bawią się kształ­tem – od over­si­zo­wych płasz­czy w funk­cjon­la­nym sty­lu, któ­re oka­la­ją cia­ło po dwu­rzę­do­we płasz­cze z weł­ny z zaokrą­glo­ny­mi, krót­ki­mi ręka­wa­mi.
– Śnież­no­bia­ła koszu­la to nie­za­stą­pio­ny ele­ment gar­de­ro­by, w szcze­gól­no­ści jeśli ma prze­sa­dzo­ne ręka­wy, nato­miast war­stwo­wa koron­ka nada­je kobie­ce­go cha­rak­te­ru.

- Spodnie mają wyso­ką talię i opa­da­ją sze­ro­ko na sto­py.
– Kon­tra­sto­we mate­ria­ły pod­kre­śla­ją zło­żo­ny cha­rac­ter kolek­cji – od kożu­chów po aksa­mit­ne ele­men­ty.
– Sukien­ki z dłu­gim ręka­wem są dopa­so­wa­ne do cia­ła na całej dłu­go­ści, jak nie­bie­ska, dra­po­wa­na sukien­ka z aksa­mi­tu w prąż­ki ze srebr­ne­go lurek­su.
– Zdo­bie­nia ze srebr­nych łań­cu­chów nada­ją ubra­niom wie­czo­ro­wy kli­mat, zarów­no two­rząc ozdob­ne wzo­ry, jak i wisząc luź­no w for­mie frędz­li.

H&M STUDIOAW16 kampania1

TKANINY

- Weł­nia­ne płasz­cze, gar­ni­tu­ry z prąż­ko­wa­nej weł­ny.
– Dłu­gie sukien­ki, topy z koron­ki i folk­lo­ry­stycz­ne bluz­ki.
– Aksa­mit wno­si mięk­kość i szyk do dłu­gich dra­po­wa­nych suk­ni.
– Kożu­chy nada­ją kolek­cji kon­tra­sto­wy cha­rak­ter.
– Baweł­na , któ­ra strk­tu­ry­zu­je śnież­no­bia­łe koszu­le i dopa­so­wu­je je w talii, a tak­że pozwa­la nadać obję­tość ręka­wom.

DETALE

Gor­se­to­we szwy kształ­tu­ją talię, boga­te hafty two­rzą folk­lo­ry­stycz­ne zdo­bie­nia, kamie­nie i kora­li­ki two­rzą twój­wy­mia­ro­we wykoń­cze­nia

KOLORY

Czar­ny, czer­wo­ny, bia­ły, nie­bie­ski i pale­ta kolo­rów neu­tral­nych.

KLUCZOWE STYLIZACJE

Płaszcz w kształ­cie klep­sy­dry, folk­lo­ry­stycz­na bluz­ka, sze­ro­kie spodnie, dwu­rzę­do­wy płaszcz z krót­kim ręka­wem, bia­ła koszu­la i aksa­mit­na sukien­ka.

KLUCZOWE AKCESORIA

Kape­lusz Gau­cho, kow­boj­ki, małe, kwa­dra­to­we toreb­ki na dłu­gim pasku, dłu­gie, jedwab­ne sza­li­ki, okrą­głe naszyj­ni­ki.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy