Klub Jay’a – Z na lotnisku w Atlancie

Tekst: Anna Jan­kow­ska
Zdję­cia: vanityfair.com

650jayz2

Raper i skan­da­li­sta – tak moż­na mówić o słyn­nym Jay’u – Z, choć od jakie­goś cza­su zyskał tak­że mia­no dobrze pro­spe­ru­ją­ce­go biz­nes­ma­na. Już w 2003 roku zało­żył na Man­hat­ta­nie eks­klu­zyw­ny Klub 40/40, póź­niej przy­szedł czas na kolej­ną loka­li­za­cję w Barc­ley Cen­ter na Bro­okly­nie, a nad­cho­dzą­cej jesie­ni otwo­rzy nową sie­dzi­bę klu­bu noc­ne­go na tere­nie naj­bar­dziej ruchli­we­go lot­ni­ska świa­ta – Harts­field – Jack­son Atlan­ta Inter­na­tio­nal Air­port. Klub Atlan­ta 40/40 z zało­że­nia będzie prze­zna­czo­ny dla pasa­że­rów lot­ni­ska, wejść na jego teren będzie moż­na dopie­ro po oka­za­niu bile­tu lot­ni­cze­go. Wewnątrz znaj­do­wać ma się salon dla VIP-ów oraz bar spor­to­wy na wyż­szej kon­dy­gna­cji.
Oka­zu­je się, że Jay – Z ma smy­kał­kę do inte­re­sów. Czy pry­wat­ne loka­le przy­nio­są mu więk­szy dochód niż ten ze sprze­da­ży płyt? Pro­gno­zu­je­my, że klu­bo­wy inte­res z pew­no­ścią pozy­tyw­nie wpły­nie na popu­lar­ność jed­ne­go z naj­le­piej zara­bia­ją­cych arty­stów w Sta­nach Zjed­no­czo­nych.

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy