Klasyczny design na najwyższym poziomie

Kom­plek­so­we i ponad­cza­so­we roz­wią­za­nia to dome­na Stu­dio For­ma 96. Fir­ma, któ­ra od 27 lat spe­cja­li­zu­je się w wypo­sa­ża­niu i pro­jek­to­wa­niu wnętrz, przy­kła­da ogrom­ną wagę do tego, aby mar­ki znaj­du­ją­ce się w jej port­fo­lio wza­jem­nie się prze­ni­ka­ły i uzu­peł­nia­ły. Decy­du­jąc się na wykoń­cze­nie całe­go domu, może­my mieć pew­ność, że wszyst­kie zaaran­żo­wa­ne prze­strze­nie będą ze sobą spój­ne sty­lem. W Stu­dio For­ma 96 kla­sy­ka prze­ni­ka się z nowo­cze­sno­ścią, a funk­cjo­nal­ność dostęp­nych roz­wią­zań jest w sta­nie spro­stać potrze­bom nawet naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych klien­tów.

Wszyst­ko zaczę­ło się od kuch­ni

Żad­na z marek dostęp­nych w Stu­dio For­ma 96, nie zna­la­zła się w ofer­cie przy­pad­ko­wo. Za ich wybo­rem stoi sze­reg spe­cja­li­stów w dzie­dzi­nie wypo­sa­ża­nia wnętrz, któ­rzy czu­wa­ją nad tym, aby wszyst­kie roz­wią­za­nia były spój­ne sty­lem. Ponad­cza­so­wą ele­gan­cję mebli dostęp­nych w SF96 wyzna­czył Sie­Ma­tic. Jed­na z naj­bar­dziej pre­sti­żo­wych marek, zaj­mu­ją­cych się wypo­sa­że­niem naj­trud­niej­sze­go pomiesz­cze­nia w domu – kuch­ni, zaufa­ła Stu­dio For­ma 96 już na samym począt­ku dzia­łal­no­ści i wyzna­czy­ła kie­ru­nek roz­wo­ju fir­my. Mając na swo­im kon­cie ponad ćwierć wie­ku owoc­nej współ­pra­cy, nie jest prze­sa­dą stwier­dze­nie, że eks­per­ci Stu­dio For­ma 96 o wypo­sa­ża­niu wnętrz kuchen­nych wie­dzą nie­mal wszyst­ko.

Design, któ­ry nigdy nie wycho­dzi z mody

Mar­ki, któ­re zaufa­ły Stu­dio For­ma 96 cha­rak­te­ry­zu­je ponad­cza­so­wy styl, któ­ry jest czymś wię­cej, niż panu­ją­cą w danym momen­cie modą, czy wnę­trzar­skim tren­dem. Decy­du­jąc się na wypo­sa­że­nie wnętrz z wyko­rzy­sta­niem naj­lep­szych świa­to­wych marek może­my mieć pew­ność, że naj­wyż­szej jako­ści roz­wią­za­nia będą funk­cjo­nal­ne, a kla­sycz­na este­ty­ka prze­strze­ni będzie wzbu­dzać zachwyt przez wie­le kolej­nych lat.

Sty­le, któ­re wza­jem­nie się prze­ni­ka­ją

Roz­wią­za­nia dostęp­ne w Stu­dio For­ma 96 są kom­plek­so­we i pozwa­la­ją na wypo­sa­że­nie każ­de­go wnę­trza. Eks­per­ci wsłu­chu­ją się w potrze­by każ­de­go klien­tów i na tej pod­sta­wie two­rzą pro­jekt ide­al­ny. Wie­lo­let­nie zaufa­nie takich marek jak Rima­de­sio, Poli­form, Fle­xform, Gerva­so­ni, Anto­nio Lupi czy DEDON to ogrom­ne zobo­wią­za­nie, a zara­zem gwa­ran­cja naj­wyż­szej jako­ści. Wszyst­kie te mar­ki łączy wspól­ny mia­now­nik – ich roz­wią­za­nia są uni­wer­sal­ne i choć każ­da z nich ma inną histo­rię, i odmien­ne źró­dła inspi­ra­cji swo­ich pro­jek­tów, wza­jem­nie się prze­ni­ka­ją. Odpo­wied­nie połą­cze­nie poszcze­gól­nych ele­men­tów spra­wia, że powsta­je spój­na, ponad­cza­so­wa całość, któ­ra zachwy­ca sty­lem i funk­cjo­nal­no­ścią.

Stu­dio For­ma 96 spe­cja­li­zu­je się w wypo­sa­ża­niu i pro­jek­to­wa­niu eks­klu­zyw­nych wnętrz miesz­kal­nych, rezy­den­cji oraz apar­ta­men­tów. Fir­mę wyróż­nia pro­fe­sjo­nal­ne i kom­plek­so­we podej­ście do reali­za­cji – od kon­cep­cji pro­jek­to­wej po pro­fe­sjo­nal­ny mon­taż. Fun­da­men­tem mar­ki jest doświad­cze­nie oraz indy­wi­du­al­ne podej­ście do każ­de­go klien­ta. Trzy stu­dia pro­jek­to­we w War­sza­wie, Pozna­niu oraz Wro­cła­wiu two­rzą zaufa­ne zespo­ły archi­tek­tów, któ­re dają gwa­ran­cję pro­jek­tów na naj­wyż­szym pozio­mie. Urzą­dza­jąc pol­skie oraz zagra­nicz­ne wnę­trza Stu­dio For­ma 96 się­ga po luk­su­so­we meble wio­dą­cych euro­pej­skich pro­du­cen­tów takich jak Sie­Ma­tic, Poli­form czy Fle­xform, Gerva­so­ni, Rima­de­sio oraz Poltro­na Frau. Dostęp­ne w ofer­cie pro­duk­ty hoł­du­ją zasa­dzie, że isto­ta leży w for­mie, dla­te­go też łączą w sobie ele­gan­cję oraz kom­fort z dosko­na­łym rze­mio­słem i desi­gnem. Prze­my­śla­ny, sze­ro­ki asor­ty­ment pozwa­la na zna­le­zie­nie ide­al­nych pro­po­zy­cji prak­tycz­nie do wszyst­kich pomiesz­czeń – począw­szy od kuch­ni, poprzez gar­de­ro­bę, sypial­nię, salon, po jadal­nię.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy