Uroda

Keratynowa koloryzacja permanentna JOICO LumiShine odżywia i dodaje włosom połysku

Keratynowa koloryzacja permanentna JOICO Color LumiShine, to delikatna koloryzacja i rekonstrukcja włosów w jednym. Minimalna zawartość amoniaku i dodatek argininy zapewniają połysk i długotrwałe efekty koloryzacji, a także większe bezpieczeństwo dla włosów. Jak działa keratynowa koloryzacja i dlaczego ją pokochasz?

Nie bez powo­du mówi się, że wizy­ta u fry­zje­ra ozna­cza zmia­ny w życiu. Kolo­ry­za­cja wło­sów, to coś wię­cej, niż po pro­stu zabieg che­micz­ny. To zmia­na, któ­ra czę­sto wpły­wa na samo­po­czu­cie i pew­ność sie­bie, oczy­wi­ście pod warun­kiem, że kolo­ry­za­cja jest pra­wi­dło­wo wyko­na­na. Dla­te­go tak waż­ne jest, aby udać się na wizy­tę do pro­fe­sjo­nal­ne­go salo­nu fry­zjer­skie­go, któ­ry pra­cu­je na naj­wyż­szej jako­ści pro­duk­tach i poza nowym kolo­rem wło­sów, spra­wi, że wło­sy będą w lep­szej kon­dy­cji niż przed zabiegiem.

Keratynowa koloryzacja – technologie

Mar­ka JOICO w swo­im port­fo­lio zawie­ra pro­fe­sjo­nal­ne kosme­ty­ki do wło­sów, któ­re wyróż­nia­ją się zaawan­so­wa­ny­mi tech­no­lo­gia­mi. W kera­ty­no­wej kolo­ry­za­cji JOICO Color Lumi­Shi­ne znaj­dzie­my: 

Argi­Plex Tech­no­lo­gy, któ­ra łączy siłę i moż­li­wo­ści trzech zaawan­so­wa­nych for­muł gwa­ran­tu­ją­cych w peł­ni sku­tecz­ną odbu­do­wę znisz­czo­nych wło­sów, wydłu­żo­ną trwa­łość kolo­ru oraz dwu­krot­nie więk­szy połysk.

Argi­ni­ne Repla­ce­ment Sys­tem – uzu­peł­nia w 100% zawar­tość argi­ni­ny – klu­czo­we­go dla wło­sów aminokwasu.

Quadra­mi­ne Com­pex® – zestaw ami­no­kwa­sów dobra­nych tak, by jak naj­bar­dziej przy­po­mi­nać natu­ral­ną kera­ty­nę ludz­kich wło­sów. W sub­stan­cji tej zawar­te są ami­no­kwa­sy o róż­nych masach czą­stecz­ko­wych, nie­któ­re prze­zna­czo­ne do odbu­do­wy kory i rdze­nia (o masie czą­stecz­ko­wej MMS 150), pozo­sta­łe odna­wia­ją­ce łuskę (o masie czą­stecz­ko­wej MMS 2500). Zapew­nia dodat­ko­wą, mak­sy­mal­ną ochro­nę i odbu­do­wę wło­sów, gwa­ran­tu­jąc zdro­wie i pięk­ny wygląd po każ­dej koloryzacji.

Opa­ten­to­wa­ny Kom­pleks Odżyw­czy - two­rzy ochron­ną tar­czę wokół far­bo­wa­nych wło­sów zapew­nia im ochro­nę, nawil­że­nie, mięk­kość i pięk­ny połysk, aż do 30 myć. 

Gen­tle Fra­gran­ce Tech­no­lo­gy – gwa­ran­tu­je przy­jem­ny, świe­ży zapach bez draż­nią­cych nut.

https://www.instagram.com/p/CSoPySrNj0K/

Keratynowa koloryzacja – efekty

Kera­ty­no­wa kolo­ry­za­cja JOICO Color Lumi­Shi­ne spra­wia, że wło­sy są bar­dziej odży­wio­ne po zabie­gu i tym samym kolor utrzy­mu­je się dłu­żej, ponie­waż zdrow­szy włos umoż­li­wia lep­sze wni­ka­nie pig­men­tu. Ponad­to po zabie­gu wło­sy są znacz­nie bar­dziej lśnią­ce, mięk­kie, a tak­że są chro­nio­ne przed uszkodzeniami.

Per­ma­nent­na kera­ty­no­wa kolo­ry­za­cja JOICO Color Lumi­Shi­ne w swo­im port­fo­lio posia­da rów­nież nowo­cze­sną kolo­ry­za­cję JOICO Color Lumi­Shi­ne Lumi10, któ­ra dzię­ki tech­no­lo­gii  Quick Cove­ra­ge Sys­tem™ zapew­nia 100% pokry­cie siwi­zny w zale­d­wie 10 minut! 

 

Tekst: mate­ria­ły prasowe/ Anna Łaniewska
Zdję­cia: @joico_polska

Komentarze

komentarzy

Related posts
UrodaVers24 favorites

Ikony Rekonstrukcji Włosów JOICO K-PAK

Pro­duk­ty, któ­re zre­kon­stru­ują nawet naj­bar­dziej znisz­czo­ne wło­sy, czy­li IKONY REKONSTRUKCJI WŁOSÓW JOICO K‑PAK. Dzię­ki zawan­so­wa­nej tech­no­lo­gii lipo­so­mo­wej Smar­tRe­le­ase, któ­ra napra­wia, wzmac­nia i chro­ni wło­sy dokład­nie tam, gdzie tego potrze­bu­ją, seria K‑PAK poma­ga napra­wić wie­lo­let­nie, widoczne…
Więcej
Uroda

Szybsze suszenie włosów dzięki JOICO Dream Blowout

Szyb­sze susze­nie wło­sów nie musi pozo­stać jedy­nie w Two­ich snach! Nie musisz też ści­nać swo­ich wło­sów, aby przy­spie­szyć ich susze­nie, bo mamy coś, co Ci pomo­że – krem do wło­sów – JOICO Dre­am Blo­wo­ut, który…
Więcej
Uroda

Jak prawidłowo zadbać o włosy po lecie?

Słoń­ce – kocha­my je bez­gra­nicz­nie i ono nas rów­nież, ale… w nad­mia­rze nie­ste­ty nam szko­dzi. Jeśli w trak­cie waka­cji nie korzy­sta­łaś z kosme­ty­ków z fil­tra­mi UV, za to pły­wa­łaś w sło­nej lub chlo­ro­wa­nej wodzie, to…
Więcej