KENZO x H&M – poznajcie szczegóły współpracy

Szwedzki gigant ogłosił właśnie, że kolejnym projektantem, z którym będzie współpracować jest KENZO. Limitowana kolekcja paryskiego domu mody dla H&M w sprzedaży pojawi się już tej jesieni.

01

Dyrek­to­rzy kre­atyw­ni Carol Lim i Hum­ber­to Leon wnio­są nastrój KENZO do H&M w posta­ci kolek­cji ubrań dam­skich i męskich oraz akce­so­riów. KENZO x H&M będzie moż­na zna­leźć od 3 listo­pa­da 2016 w ponad 250 wybra­nych skle­pach H&M na całym świe­cie, a tak­że onli­ne.

Od same­go począt­ku swo­jej obec­no­ści w fir­mie, czy­li od 2011 roku, Carol Lim i Hum­ber­to Leon wyty­cza­li wła­sny kie­ru­nek mody, two­rząc kolek­cje peł­ne śmia­łych barw i żywych nadru­ków i pre­zen­to­wa­li je pod­czas waż­nych poka­zów we współ­pra­cy z arty­sta­mi i w kam­pa­niach cyfro­wych. Glo­bal­ne wpły­wy i tra­dy­cje łączą się tu z ener­gią uli­cy, dzię­ki cze­mu powsta­ją inspi­ru­ją­ce kolek­cje dostęp­ne dla fanów na całym świe­cie. Moda KENZO jest wyra­zem wol­no­ści, rado­ści i indy­wi­du­ali­zmu.

– Już nie możemy się doczekać, żeby podzielić się ze wszystkimi światem wykreowanym przez KENZO x H&M pełnym pomysłowości, zabawy i miłości do mody – mówi Ann-Sofie Johansson, Creative Advisor w H&M.

– Przy okazji tej współpracy z H&M chcemy stworzyć coś ambitnego, przesunąć granice i przekazać całemu światu nową energię KENZO – mówią Carol Lim i Humberto Leon, Dyrektorzy kreatywni KENZO.

Zdjęcia/tekst: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy