Katy Perry i Madonna w sesji pt. V89: The Power Of Pop

W najnowszym wydaniu pisma „V” królowa popu wciela się w rolę uległej, by zapozować w towarzystwie swojej nieformalnej następczyni - Katy Perry. Najwyraźniej Madonnie nie wystarczył skandal wywołany jej ostatnią sesją zdjęciową w magazynie dla Panów. Na okładce męskiego wydania „Vogue” prezentowała nowy, uwodzicielski wzrok ubrana w chłopięcy garnitur, by wewnątrz numeru odkryć swoje kobiece wdzięki. Czy to sposób gwiazdy na podgrzanie atmosfery kilka miesięcy przed wydaniem nowej płyty?

Tekst: Hele­na Chmie­lew­ska
Zdję­cia: vmagazine.com

hihi

Numer maga­zy­nu z Madon­ną i Katy Per­ry na okład­ce i roz­kła­dów­ce tra­fi do kio­sków dopie­ro w ponie­dzia­łek, a odważ­ną sesję z udzia­łem pio­sen­ka­rek już okre­ślo­no mia­nem „kon­tro­wer­syj­nej”. Komen­ta­to­rzy wraz z rze­szą eks­per­tów z zakre­su Public Rela­tions uwa­ża­ją, że wywo­ła ona sen­sa­cję podob­ną do skan­da­lu sprzed deka­dy – gdy pod­czas gali tele­wi­zyj­nej MTV Video Music Awards, Madon­na i Brit­ney Spe­ars zwar­ły się usta­mi w jed­nym z naj­słyn­niej­szych poca­łun­ków w histo­rii muzycz­ne­go show-biz­ne­su. Od 29 sierp­nia 2003 roku ero­tycz­na tole­ran­cja widzów widocz­nie się zwięk­szy­ła, zosta­wia­jąc pokaź­ne pole dla spe­cja­li­stów od kre­owa­nia wize­run­ku.

55-let­nia Madon­na i 29-let­nia Katy Per­ry sta­nę­ły przed obiek­ty­wem  Ste­ve­na Kle­ina w skó­rza­nych gor­se­tach. Strój w sty­li­za­cji Arian­ne Phil­lip zobo­wią­zu­je – cała sesja z udzia­łem woka­li­stek nawią­zu­je kli­ma­tem do prak­tyk BDSM. Wśród pierw­szych, “sub­tel­nych” kadrów może­my zna­leźć obie Panie z moc­no obci­śnię­tym biu­stem i roz­chy­lo­ny­mi noga­mi. Zarów­no Madon­na, jak i Katy z wyraź­nym zado­wo­le­niem pre­zen­tu­ją swo­je wdzię­ki rzu­ca­jąc wyzy­wa­ją­ce spoj­rze­nia. Na jed­nym z ujęć widać jak legen­dar­na gwiaz­da leży na kana­pie zwią­za­na lina­mi, pod­czas gdy jej młod­sza kon­ku­rent­ka sie­dzi obok trzy­ma­jąc jedem ze sznu­rów. Póź­niej Madon­na klę­czą­ca mię­dzy uda­mi Per­ry, trzy­ma­na za wło­sy, niczym pies na smy­czy. Kolej­na foto­gra­fia pre­zen­tu­je aspi­ru­ją­cą do tytu­łu kró­lo­wej popu w trak­cie “dosia­da­nia” aktu­al­nej posia­dacz­kę koro­ny. Oceń­cie sami!

1

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komen­ta­rzy