Kate Middleton. Książę i Ja

Tekst: Karo­li­na Błasz­kie­wicz
Zdję­cia: pinterest.com

218785-02260136

2 maja 2015 roku. Na świat przy­cho­dzi Char­lot­te Eli­za­beth Dia­na, cór­ka księ­cia Wil­lia­ma i księż­nej Cathe­ri­ne. W kolej­ce do bry­tyj­skie­go tro­nu zaj­mu­je czwar­te miej­sce. Dziew­czyn­kę cze­ka baj­ko­we życie, do któ­re­go jej mama przy­zwy­cza­ja się od kil­ku lat. 

Kate Mid­dle­ton wycho­wu­je się z dala od zgieł­ku Lon­dy­nu, w domu z dwoj­giem młod­sze­go rodzeń­stwa, Jame­sa i Phi­lip­py. Rodzi­ce to byli dys­po­zy­tor lotów i ste­war­des­sa, któ­rzy roz­krę­ci­li przy­no­szą­cy duże zyski biz­nes, “Par­ty Pie­ces”. Swo­je dzie­ci uczą sza­cun­ku do pie­nię­dzy, zapew­nia­jąc im wspa­nia­łe warun­ki do roz­wo­ju. Nie dzi­wi więc, że przy­szła księż­na uczy się w naj­lep­szych angiel­skich szko­łach, by w koń­cu roz­po­cząć ostat­ni etap edu­ka­cji na Uni­wer­sy­te­cie St. Andrews. Tam tra­fia też ksią­żę Wil­liam – po tzw. “gap year”, czy­li rocz­nej prze­rwie od nauki. Infor­ma­cja o jego wybo­rze elek­try­zu­je dzie­siąt­ki … matek, któ­re widzą w tym życio­wą oka­zję dla swo­ich dora­sta­ją­cych córek. Podob­no wśród nich była rów­nież pani Mid­dle­ton, cho­ciaż Kate nie­spe­cjal­nie oka­zy­wa­ła zain­te­re­so­wa­nie księ­ciem.

W pierwszym wywiadzie po zaręczynach przyznała jednak, że była pod wrażeniem przystojnego blondyna. – Speszyłam się, kiedy spotkałam go po raz pierwszy – powiedziała.

A kolej­nych oka­zji do spo­tkań było wie­le, para stu­dio­wa­ła razem histo­rię sztu­ki i do pew­ne­go momen­tu wyda­wa­li się po pro­stu przy­ja­ciół­mi. Razem z inny­mi zna­jo­my­mi wyna­ję­li miesz­ka­nie w pobli­żu kam­pu­su, impre­zo­wa­li i uczy­li, uczu­cie spa­dło na nich jak grom z jasne­go nie­ba. Słyn­na dziś impre­za cha­ry­ta­tyw­na, gdzie Kate wystą­pi­ła jako model­ka i prze­cha­dza­ła się po wybie­gu w prze­świ­tu­ją­cej sukien­ce, zmie­ni­ła dotych­cza­so­wy cha­rak­ter rela­cji. Ksią­żę był pod takim wra­że­niem, że natych­miast roz­po­czął wal­kę o ser­ce dziew­czy­ny.

Kate+Middleton+Royal+Family+Attends+Jubilee+JHtrc2acAkxl

Ofi­cjal­nie miłość roz­kwi­tła w 2003 roku, ksią­żę osten­ta­cyj­nie oka­zy­wał swo­je uczu­cia, zabie­ra­jąc uko­cha­ną wszę­dzie gdzie tyl­ko mógł, pozwa­la­jąc papa­raz­zi za nimi bie­gać. Widać było, że w prze­ci­wień­stwie do nie­go, Kate jest spe­szo­na medial­nym zain­te­re­so­wa­niem, dodat­ko­wym stre­sem były zwią­za­ne z sytu­acją … powin­no­ści. Mid­dle­to­no­wie mimo ogrom­ne­go mająt­ku nie nale­żą do wyż­szych sfer i to sta­no­wi­ło utrud­nie­nie – dwu­dzie­sto­kil­ku­lat­ka musia­ła więc nad­ro­bić czas, któ­re­go nie poświę­ci­ła na odpo­wia­da­ją­cą kró­lew­skim stan­dar­dom naukę. W odstaw­kę poszły zaba­wy do bia­łe­go rana, zastą­pi­ły je lek­cje savo­ir – vivre’u, dziew­czy­na zapo­mnia­ła też o kusych spód­nicz­kach na rzecz tych bar­dziej sto­no­wa­nych i dłuż­szych.

Kochała Williama na tyle, by zgodzić się na wszystkie stawiane jej warunki, ale miłość też ma swoje granice…

Royal+Family+Attend+Service+Duke+Edinburgh+T8Ig2xTyrW7l

Przez kil­ka lat związ­ku Kate zno­si­ła nie­zdro­we zain­te­re­so­wa­nie pra­sy plot­kar­skiej, któ­ra nada­ła jej przy­do­mek “Waity Katie”. Odno­sił się on do cze­ka­nia na naj­waż­niej­sze pyta­nie, jakie Wil­liam mógł­by zadać. Nie­ste­ty, ten do 2007 roku nie chciał skła­dać poważ­nych dekla­ra­cji, chciał jesz­cze się wyszu­mieć, aż w koń­cu stwier­dził, że uczu­cie go przy­tła­cza. Kate moc­no prze­ży­ła roz­sta­nie, ale nie mia­ła zamia­ru zamknąć się w czte­rech ścia­nach – szyb­ko wró­ci­ła do nawy­ków poprzed­nie­go życia, poka­zu­jąc Wil­lia­mo­wi co stra­cił. Bawi­ła się więc na całe­go, prze­nio­sła na sta­łe do Lon­dy­nu i uma­wia­ła na rand­ki. Wca­le nie trwa­ło to jed­nak tak dłu­go, bo nie­ca­ły rok – byłych part­ne­rów widy­wa­no razem pod­czas róż­nych uro­czy­sto­ści, jak na przy­kład zaślu­bi­ny przy­ja­ciół czy polo­wa­nie z księ­ciem Karo­lem. Póź­niej licz­ba imprez wzra­sta­ła, Wil­liam zabrał też Kate na raj­skie waka­cje. Pan­na Mid­dle­ton zaprzy­jaź­ni­ła się z jego ojcem, maco­chą i bra­tem, nawet kró­lo­wa zaczę­ła oka­zy­wać jej przy­chyl­ność, widząc w niej dosko­na­łą kan­dy­dat­kę na żonę wnu­ka. Kolej­ne lata jed­nak mija­ły, przy­do­mek “Waity Kate” nadal więc wyda­wał się odpo­wied­ni – do cza­su.

10-dnio­we, afry­kań­skie safa­ri zakoń­czy­ło się oświad­czy­na­mi Wil­lia­ma, ofi­cjal­nie ogło­szo­ne w paź­dzier­ni­ku 2011 roku. Auto­rem zdjęć zarę­czo­nych był Mario Testi­no, a pierw­sze­go wywia­du udzie­li­li Tomo­wi Bradby’emu z ITV News. Wil­liam i Kate wyda­wa­li się naj­bar­dziej uro­czą parą świa­ta, zako­cha­ną i szczę­śli­wą. – Myślę, że kie­dy spo­ty­kasz się z kimś przez dłuż­szy czas, możesz napraw­dę napraw­dę dobrze go poznać. Doświad­cza­cie wspa­nia­łych i  kiep­skich momen­tów osob­no i jako para – powie­dzia­ła wte­dy przy­szła księż­na. Ślub odbył się 29 kwiet­nia 2009 roku i był wyda­rze­niem, któ­re przy­ku­ło uwa­gę całe­go świa­ta. Eks­cy­ta­cja mu towa­rzy­szą­ca prze­ro­sła chy­ba wszyst­kie ocze­ki­wa­nia, podob­nie jak wieść o cią­ży Kate. Pierw­sze dziec­ko, Geo­r­ge Ale­xan­der Louis, uro­dzi­ło się 22 lip­ca 2013 roku, a nie­ca­łe dwa lata póź­niej – jego sio­stra, Char­lot­te.

BRITAIN-ROYALS-CHRISTMAS

Księż­na Cathe­ri­ne pod­bi­ła ser­ca pod­da­nych, jest też iko­ną sty­lu, ubra­nia w któ­rych się poja­wia, zni­ka­ją natych­miast ze skle­po­wych półek, to, co mówi cytu­ją naj­waż­niej­sze media, ale mimo, że nale­ży do potęż­nej monar­chii, wyda­je się wszyst­kim wyjąt­ko­wo bli­ska.  – Nadal jestem Kate – pod­kre­śla.

 

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
HAMAKI I KSIĄŻKI NAD WISŁĄ, W RAMACH PROJEKTU OTWARTA WARSZAWA
SIOSTRZANE MARKI H&M
ROBERTO DE ROSA WYWIAD DLA VERS-24Komentarze

komen­ta­rzy