Kasia Sokołowska w nowej odsłonie kampanii Apart Indali

 

Odważ­na, pew­na sie­bie i świa­do­ma swo­jej kobie­co­ści. Kata­rzy­na Soko­łow­ska to kobie­ta, któ­ra zachwy­ca wyczu­ciem sty­lu i inspi­ru­je do zaba­wy modą, dla­te­go nie­zmien­nie od kil­ku sezo­nów jest amba­sa­dor­ką biżu­te­rii Apart. Pre­zen­tu­je­my kolej­ną, jesien­ną odsło­nę kam­pa­nii z udzia­łem gwiaz­dy. Tym razem na zdję­ciach zoba­czy­my nie tyl­ko kolek­cję Inda­li, ale też wie­le innych ory­gi­nal­nych wzo­rów biżu­te­rii Apart.

Apart_Indali_Sokolowska_1s_logo (4)_

Naj­now­sza sesja Apart to pięk­ne zdję­cia naj­mod­niej­szej biżu­te­rii połą­czo­nej z odważ­ny­mi sty­li­za­cja­mi wpi­su­ją­cy­mi się w jesien­ne tren­dy. Tłem są pięk­ne, nie­co deka­denc­kie wnę­trza. Zdję­cia zachwy­ca­ją kolo­ry­sty­ką – sto­no­wa­ne, jesien­ne bar­wy zosta­ły oży­wio­ne dodat­kiem moc­niej­szych odcie­ni. Widać na nich inspi­ra­cje moder­ni­zmem i desi­gnem w sty­lu art deco. Przy­ku­wa­ją­ce wzrok deta­le i wysma­ko­wa­ne sty­li­za­cje prze­no­szą nas do świa­ta ele­gan­cji i luk­su­su.

Apart_Indali_Sokolowska_1s_logo (3)_

Jak zawsze w kam­pa­niach Apart obok amba­sa­dor­ki, rów­nie wiel­ką gwiaz­dą jest biżu­te­ria. Kasia Soko­łow­ska nie boi się łączyć wie­lu ele­men­tów z róż­nych kolek­cji. Z pomo­cą wir­tu­oz­ki kre­acji sty­li­za­cji – Agniesz­ki Ści­bior, zesta­wia fan­ta­zyj­ne, nie­co orien­tal­ne for­my z kolek­cji Inda­li z pro­sty­mi, mini­ma­li­stycz­ny­mi deta­la­mi. Ory­gi­nal­ne nausz­ni­ce czy wido­wi­sko­we, wie­lo­ele­men­to­we naszyj­ni­ki nada­ją sty­li­za­cjom, a tym samym zdję­ciom, cha­rak­te­ru. Na innych uję­ciach deli­kat­na i bar­dzo kobie­ca biżu­te­ria pozwa­la nato­miast stwo­rzyć kobie­cy, zmy­sło­wy look. Połą­cze­nie wie­lu ele­men­tów daje odważ­ny, nowo­cze­sny efekt. Biżu­te­ryj­ny eklek­tyzm dosko­na­le wpi­su­je się w nie­po­wta­rzal­ny styl gwiaz­dy.

Apart_Indali_Sokolowska_1s_logo (1)_ Autor zdjęć: Mar­cin Tysz­ka / War­saw Cre­ati­ves

Sty­li­za­cja: Agniesz­ka Ści­bior

Maki­jaż: Marian­na Yur­kie­wicz

Wło­sy: Michał Bie­lec­ki / War­saw Cre­ati­ves

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy