Karolina Pisarek twarzą wiosennego lookbooka Mohito

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

MohitoSpring2016_7

Mode­le z kolek­cji wio­sen­nej wyróż­nia­ją kla­sycz­ne kobie­ce faso­ny, któ­rym cha­rak­te­ru doda­ją wyra­zi­ste zmul­ti­pli­ko­wa­ne prin­ty wyko­rzy­stu­ją­ce motyw jaskó­łek. Pro­jek­ty przy­ku­wa­ją uwa­gę rów­nież dzię­ki zasto­so­wa­nej pale­cie kolo­ry­stycz­nej, wyko­rzy­stu­ją­cej soczy­sty zie­lo­ny oraz prze­bo­jo­wy żół­ty.

Wśród mode­li z linii After Hours, prze­zna­czo­nej na mniej for­mal­ne oka­zje: spo­tka­nie z przy­ja­ciół­ka­mi czy impre­zę w klu­bie, kró­lu­ją koron­ki i jeans – obec­ny w kolek­cji nie tyl­ko w posta­ci spodni, kur­tek i koszul, ale rów­nież dodat­ków: jasnych szpi­lek oraz toreb­ki. Moc­nym punk­tem linii są tak­że zabaw­ne naszyw­ki oraz nadru­ki nawią­zu­ją­ce do mod­nej, komik­so­wej este­ty­ki.

Zain­spi­ro­wa­ni prze­sy­co­ną miło­ścią atmos­fe­rą zbli­ża­ją­cych się Walen­ty­nek, pro­jek­tan­ci Mohi­to stwo­rzy­li tak­że peł­ną wdzię­ku mini kolek­cję. Ogni­wem łączą­cym poszcze­gól­ne jej ele­men­ty są – nie mogło­by być ina­czej – kolor czer­wo­ny oraz motyw ser­ca obec­ny w nadru­kach oraz akce­so­riach. Oku­la­ry prze­ciw­sło­necz­ne i toreb­ka na łań­cusz­ku w kształ­cie ser­ca doda­dzą roman­tycz­nej nuty każ­dej rand­ko­wej sty­li­za­cji.

Twa­rzą sesji zosta­ła Karo­li­na Pisa­rek, fina­list­ka ostat­niej edy­cji Top Model, któ­ra od cza­su zakoń­cze­nia pro­gra­mu suk­ce­syw­nie udo­wad­nia, że ma wszel­kie pre­dys­po­zy­cje, aby dołą­czyć do gro­na praw­dzi­wych top­mo­de­lek.

MohitoSpring2016_4

MohitoSpring2016_10

MohitoSpring2016_9
MohitoSpring2016_11
MohitoSpring2016_8
MohitoSpring2016_12

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
KSIĄŻKI, KTÓRE TRZEBA ZNAĆ (I PRZECZYTAĆ)
KONTUROWANIE TWARZY: 10 TRIKÓW
HOME WEAR: WYBÓR REDAKCJI VERS-24
SPOSOBY NA LEPSZĄ PAMIĘĆ
SIOSTRZANE MARKI H&M
KTO DYKTOWAŁ TRENDY W 2015 ROKU?Komentarze

komen­ta­rzy