Karl Lagerfeld współpracuje z VANS

Jesień to bezsprzecznie najgorętszy czas w świecie mody. 7 września 2017- zapiszcie tę datę w kalendarzu, bo tego dnia efekty współpracy Karla Lagerfelda x Vans ujrzą światło dzienne!

Ponad 13 lat temu, kie­dy w 2004 roku zade­biu­to­wa­ła pierw­sza kolek­cja Kar­la Lager­fel­da dla H&M w świe­cie mody zawrza­ło – jed­ni wycze­ki­wa­li jej z eks­cy­ta­cją, inni dzi­wi­li się, jak to moż­li­we, że sie­ciów­ce uda­ło namó­wić się same­go mistrza wyso­kie­go kra­wiec­twa i dyrek­to­ra kre­atyw­ne­go fran­cu­skie­go domu mody Cha­nel na współ­pra­cę, któ­ra wkrót­ce póź­niej sta­ła się sym­bo­lem połą­cze­nia high fashion z maso­wym han­dlem. Dłu­go potem żad­na kola­bo­ra­cja nie wzbu­dza­ła tak wiel­kich emo­cji… aż do teraz.

Co wspól­ne­go ma kali­for­nij­ska fir­ma obuw­ni­cza Vans uwiel­bia­na przez ska­te­bo­ar­de­rów i miło­śni­ków mody ulicz­nej? Naj­now­szą kolek­cję mar­ki stwo­rzy nie kto inny, jak sam Karl Lager­feld! Wszyst­ko wska­zu­je na to, że na  współ­pra­cy nie trze­ba będzie dłu­go cze­kać, bo poja­wią się już we wrze­śniu. Jak poda­je maga­zyn WWD kolek­cja obu­wia i odzie­ży poja­wi się na świe­cie 7 wrze­śnia, w naj­go­ręt­szym okre­sie dla bran­ży mody. Bez wąt­pie­nia w tym sezo­nie jesień upły­nie pod zna­kiem mar­ki Vans, któ­ra ma już za sobą współ­pra­cę z licz­ny­mi mar­ka­mi two­rząc limi­to­wa­ne kolek­cje obu­wia, m.in. współ­pra­co­wał z kil­ko­ma inny­mi mar­ka­mi o mod­nych butach, m.in. Marc Jacobs, Ope­ning Cere­mo­ny, Alyx czy Fear of God.

Te dwa zupeł­nie róż­ne wszech­świa­ty, two­rzą mimo wszyst­ko spój­ną całość- kul­to­wy wzo­rzec sza­chow­ni­cy mar­ki Vans ide­al­nie współ­gra z moty­wem przed­sta­wia­ją­cym iko­no­gra­ficz­ny pro­fil Lager­fel­da, a piko­wa­na lite­ra „K” świet­nie spraw­dza się wśród moty­wów prze­wod­nich. Naj­now­sza kolek­cja mat­ki to nie tyl­ko nowe pro­duk­ty- poja­wią się rów­nież bar­dziej kla­sycz­ne wer­sje mode­li Van­sa: Sk8-Hi bez sznu­ró­wek i z nadru­kiem Old Sko­ol na bia­łej plat­for­mie, któ­re ozdo­bio­no teraz skó­ra­mi i piko­wa­ny­mi deta­la­mi.

Zapro­jek­to­wa­na odzież (co nie jest chy­ba dla niko­go zasko­cze­niem) będzie w więk­szo­ści czar­no-bia­ła. Znaj­dzie­my w niej koszul­ki z wize­run­kiem Lager­fel­da w kra­wa­cie ze wzo­rem sza­chow­ni­cy, czar­no-bia­łą kurt­kę bom­ber, a tak­że skó­rza­ny ple­cak pre­mium z moty­wem piko­wa­nej lite­ry „K”.

Kolek­cja będzie dostęp­na w buti­kach Karl Lager­feld na całym świe­cie, a tak­że poja­wi się w wybra­nych skle­pach Vans oraz witry­nach e-com­mer­ce obu firm. Ceny waha­ją się od 40 do 300 dola­rów- każ­dy znaj­dzie więc coś dla sie­bie, bez wzglę­du na to, czy jeź­dzi na desce, czy inte­re­su­je się świa­tem mody.

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka
Komentarze

komen­ta­rzy