Muzyka

Karin Ann powraca z nowym singlem, jako odpowiedzią na hejt

Okrzyknięta Odkryciem Roku 2021 w Czechach i na Słowacji, odważna, buntownicza, nie boi się przesuwać granic i eksperymentować – Karin Ann powraca z nowym, bezkompromisowym singlem „looking at ****”.

Karin Ann

Dora­sta­ła w kon­ser­wa­tyw­nym kra­ju. Jej pio­sen­ki, to przede wszyst­kim moc­ne, głę­bo­kie tek­sty, będą­ce odpo­wie­dzią na ota­cza­ją­cą rze­czy­wi­stość. Zdro­wie psy­chicz­ne, sek­sizm, rasizm, nie­na­wiść, poglą­dy, reli­gia – to tema­ty, z któ­ry­mi mie­rzy­my się na co dzień. W naj­now­szym utwo­rze posta­no­wi­ła roz­pra­wić się z hej­tem. Pio­sen­ka „looking at ****” jest, jak mówi sama woka­list­ka  – „rodza­jem zabaw­nej, sar­ka­stycz­nej wia­do­mo­ści napi­sa­nej do ludzi, któ­rzy oka­zy­wa­li jej nienawiść”.

Naj­now­szy sin­giel, któ­ry wła­śnie ma swo­ją świa­to­wą pre­mie­rę, powstał z nie­zwy­kle cenio­nym w bran­ży muzycz­nej pro­du­cen­tem Mat­tem Schwartzem.

Karin Ann o współ­pra­cy z Mat­tem Schwartzem:

Myślę, że Matt napraw­dę dobrze rozu­mie moją kre­atyw­ną wizję i lubi też wydo­by­wać z ludzi stro­ny, któ­rych za bar­dzo boją się odkry­wać. Zde­cy­do­wa­nie dał mi dużo wię­cej wglą­du i zro­zu­mie­nia dla prze­my­słu muzycz­ne­go, jak rów­nież kre­atyw­no­ści i był w sta­nie poka­zać mi róż­ne kre­atyw­ne stro­ny mnie samego.”

Tele­dysk wyre­ży­se­ro­wał Simo­ne Pelu­so zna­ny ze współ­pra­cy z Måne­skin i Fede­zem (mężem Chia­ry Fer­ra­gni).  Od dziś „looking at ****” posłu­chać będzie moż­na na Spo­ti­fy i Tidal, kana­łach spo­łecz­no­ścio­wych Karin Ann oraz w roz­gło­śniach radio­wych. 

Karin Ann

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

 

Komentarze

komentarzy

Related posts
Muzyka

Karin Ann – nowy, buntowniczy styl głosu pokolenia

Odkry­cie Roku 2021 w Cze­chach i na Sło­wa­cji, twarz listy Spo­ti­fy EQUAL. – Karin Ann to nie­zwy­kle cha­ry­zma­tycz­ny głos poko­le­nia na mia­rę XXI wie­ku. Odważ­na, bun­tow­ni­cza, nie boi się prze­su­wać gra­nic i eks­pe­ry­men­to­wać. Aktu­al­nie artystka…
Więcej
Exclusive

Melancholijna podróż w głąb siebie - wywiad z Karin Ann

Nie­zwy­kle barw­na i cha­ry­zma­tycz­na, mło­da sło­wac­ka woka­list­ka Karin Ann, któ­ra nie­daw­no w wiel­kim sty­lu wkro­czy­ła na pol­ską sce­nę, odpo­wie­dzia­ła na kil­ka pytań zwią­za­nych z pre­mie­rą naj­now­sze­go sin­gla.   Jak słu­cha­cze przy­ję­li Twój naj­now­szy, bar­dziej melancholijny…
Więcej
KulturaMuzyka

Zoom on Karin Ann

Od łyż­wiar­stwa figu­ro­we­go na naj­więk­sze, muzycz­ne sce­ny. Karin Ann – 19-let­nia, sło­wac­ka pio­sen­kar­ka to artyst­ka, któ­rą wyróż­nia­ją przede wszyst­kim pięk­ne melo­die i hip­no­ty­zu­ją­ce dźwię­ki. Swo­ją pierw­szą pio­sen­kę napi­sa­ła już w wie­ku 14 lat, ocza­ro­wa­na musicalami…
Więcej