Muzyka

Karin Ann – nowy, buntowniczy styl głosu pokolenia

Odkrycie Roku 2021 w Czechach i na Słowacji, twarz listy Spotify EQUAL. – Karin Ann to niezwykle charyzmatyczny głos pokolenia na miarę XXI wieku. Odważna, buntownicza, nie boi się przesuwać granic i eksperymentować. Aktualnie artystka pracuje nad kolejnym singlem, a przy tym we współpracy a amerykańską kostiumografką Ann-Marie  Hoang pracuje nad kompletną mianą wizerunku. 

Karin Ann – nowy, buntowniczy styl głosu pokolenia

Ann-Marie Hoagn zna­na rów­nież jako The Master of Dis­gu­ise pierw­szą sty­li­za­cję z Karin Ann: kolo­ro­wy, wzo­rzy­sty gar­ni­tur over­si­ze uzu­peł­nio­ny o moc­no awan­gar­do­wą biżu­te­rię stwo­rzy­ła na roz­da­nie Zebrik Awards. Obie artyst­ki są sobie bli­skie, głów­nie ze wzglę­du na podob­ną este­ty­kę. Nic więc dziw­ne­go, że do współ­pra­cy przy kolej­nym sin­glu Karin  wspól­nie z Hoan posta­no­wi­ły stwo­rzyć kom­plet­nie nową odsło­nę artyst­ki, łącząc styl  Neo Punk ze sty­lem Hara­ju­ku Girl. Nic więc dziw­ne­go, że na pierw­szym pla­nie jest lateks, duże, męskie mary­nar­ki, cięż­kie, topor­ne buty, koron­ko­we raj­sto­py czy koszu­la w połą­cze­niu z gor­se­tem.  noszo­ne z gor­se­ta­mi. Wszyst­ko uzu­peł­nia duża ilość spek­ta­ku­lar­nej biżu­te­rii. To praw­dzi­we pun­ko­wy, kolo­ro­wy i bun­tow­ni­czy styl, przy­wo­dzą­cy na myśl uli­ce Lon­dy­nu lat 70. Z jed­nej stro­ny mrocz­ny i prze­ra­ża­ją­cy, z dru­giej zaś peł­ny dziew­czę­cych ele­men­tów w posta­ci koro­nek czy spód­ni­czek mini. Nie­wąt­pli­wie to wła­śnie ten nie­ty­po­wy, odważ­ny styl wyróż­nia sło­wac­ką artyst­kę na tle ryn­ku muzycz­ne­go mło­de­go pokolenia.

Karin Ann – nowy, buntowniczy styl głosu pokolenia

Autor­ką zdjęć wize­run­ko­wych Karin Ann powsta­łych w Lon­dy­nie jest mło­da, bry­tyj­ska foto­graf­ka Sara Irvin, któ­ra kry­je się na Insta­gra­mie pod nazwą @sara_shoots_ i może pochwa­lić się współ­pra­cą m.in. z A$AP Roc­ky, BVDLVD czy Fiz­zler. 

Tekst: mate­ria­ły prasowe/Marlena Wysocka
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Muzyka

Karin Ann powraca z nowym singlem, jako odpowiedzią na hejt

Okrzyk­nię­ta Odkry­ciem Roku 2021 w Cze­chach i na Sło­wa­cji, odważ­na, bun­tow­ni­cza, nie boi się prze­su­wać gra­nic i eks­pe­ry­men­to­wać – Karin Ann powra­ca z nowym, bez­kom­pro­mi­so­wym sin­glem „looking at ****”. Dora­sta­ła w kon­ser­wa­tyw­nym kra­ju. Jej pio­sen­ki, to…
Więcej
Exclusive

Melancholijna podróż w głąb siebie - wywiad z Karin Ann

Nie­zwy­kle barw­na i cha­ry­zma­tycz­na, mło­da sło­wac­ka woka­list­ka Karin Ann, któ­ra nie­daw­no w wiel­kim sty­lu wkro­czy­ła na pol­ską sce­nę, odpo­wie­dzia­ła na kil­ka pytań zwią­za­nych z pre­mie­rą naj­now­sze­go sin­gla.   Jak słu­cha­cze przy­ję­li Twój naj­now­szy, bar­dziej melancholijny…
Więcej
KulturaMuzyka

Zoom on Karin Ann

Od łyż­wiar­stwa figu­ro­we­go na naj­więk­sze, muzycz­ne sce­ny. Karin Ann – 19-let­nia, sło­wac­ka pio­sen­kar­ka to artyst­ka, któ­rą wyróż­nia­ją przede wszyst­kim pięk­ne melo­die i hip­no­ty­zu­ją­ce dźwię­ki. Swo­ją pierw­szą pio­sen­kę napi­sa­ła już w wie­ku 14 lat, ocza­ro­wa­na musicalami…
Więcej