Karim Rashid, czyli designer wszechczasów

Dwie dekady temu Karim Rashid rozpoczął praktykę projektowania o bardzo szerokiej, a jednocześnie wąskiej wizji . Miał nadzieję spełnić swoje marzenie, by z czasem jego artystyczne rzemiosło wpłynęło na wszystkie aspekty życia codziennego. Minęło wiele lat, a my pragnęliśmy zajrzeć do umysłu doświadczonego designera, by dowiedzieć się co stanowi unikalne źródła inspiracji.

Tekst: Hele­na Chmie­lew­ska
Zdję­cia: hauteliving.com

650Luminous-Sofa-Karim-Rashid

Bar­dzo zain­try­go­wa­ny świa­tem posta­no­wił śmia­ło roz­po­cząć opa­no­wa­nie pra­wie każ­dej dzie­dzi­ny w swo­im zawo­dzie (gra­fi­ki, biżu­te­rii, aran­ża­cji wnętrz, archi­tek­tu­ry, czy tech­no­lo­gicz­ne­go desi­gnu) w celu wpły­nię­cia na spo­sób, w jaki mate­riał fizycz­ne kształ­tu­je nasze codzien­ne życie.

Od tam­te­go cza­su stał się reno­mo­wa­nym arty­stom przed­sta­wia­ją­cym sze­ro­ki wachlarz swo­ich moż­li­wo­ści – od rze­czy małych, np. biu­rek biu­ro­wych, lap­to­pów i (nagra­dza­nych) bute­lek wód­ki, po wspa­nial­sze pro­jek­ty, m.in. rezy­den­cje i hote­le. W jego karie­rze moż­na wymie­nić  współ­pra­cę z wie­lo­ma luk­su­so­wy­mi mar­ka­mi, taki­mi jak: Pra­da, Kosta Boda, Orre­fors, Davi­doff, Veu­ve Cli­qu­ot, Yves Saint Lau­rent, Gior­gio Arma­ni, Issey Miy­ake, Estee Lau­der i Cap­pel­li­ni.

650Miami-Tower-Karim-Rashid-Curbed-National1

650Nhow-Hotel-Berlin-de.ehotel.com_

Ten kana­dyj­ski pro­jek­tant obec­nie bie­rze udział w wie­lu przed­się­wzię­ciach na całym świe­cie, np. budo­wie trzech hote­li (w Niem­czech , w Male­zji  i w Izra­elu ) i czte­rech budyn­ków miesz­kal­nych na Man­hat­ta­nie (w part­ner­stwie z izra­el­skim dewe­lo­pe­rem). Pra­cu­je rów­nież nad desi­gnem wyso­kiej kla­sy tele­fo­nu komór­ko­we­go i jest w trak­cie pla­no­wa­nia pro­jek­tu  wnętrz  sie­ci kli­nik sto­ma­to­lo­gicz­nych w swo­im kra­ju.

650HAP-6-NY-Residential-Building-by-Karim-Rashid

Karim nie poj­mu­je wła­snej twór­czo­ści jako futu­ry­stycz­nej, ponie­waż ist­nie­je obec­nie. Sta­ra się jedy­nie pod­wyż­szyć emo­cjo­nal­ne doświad­cze­nie w czy­imś życiu, chce spra­wić, by czło­wiek czuł się bar­dziej żywy poprzez rze­czy mar­twe, któ­re go ota­cza­ją. Zawsze zasta­na­wiał się, czy design może poru­szyć, jak film czy pio­sen­ka. I choć jest to inna for­ma sztu­ki, arty­sta posta­wił sobie jasny cel: uczy­nić rze­czy bliż­szy­mi, bar­dziej ludz­ki­mi.

Jego cechą cha­rak­te­ry­stycz­ną jest geo­me­trycz­ność, ale przede wszyst­kim feeria barw. Rashid uwa­ża, że mają one ogrom­ny wpływ na nasze emo­cje. W archi­tek­tu­rze w koń­cu zaczy­na­ją dostrze­gać pięk­no kolo­rów i kolo­ro­we­go szkła na całym świe­cie  – ta nowa ener­gia spra­wia, że ​​czu­je­my się lepiej .

650Karim-Rashid-Luminous-Sun-Lounger-archiexpo.com_

Wszy­scy pra­gną poznać sekret inspi­ra­cji arty­sty. Jest nim wszech­ogar­nia­ją­ca era cyfro­wa. Natchnie­nie tkwi  m.in. w tech­no­lo­gii i pro­duk­cji maszyn. Czy jest nowe urzą­dze­nie, któ­re może zbu­do­wać  krze­sło w pewien, z góry okre­ślo­ny spo­sób? A może nowy mate­riał lub meto­da pro­duk­cji, któ­re mogły­by być lep­sze? To pyta­nia, jakie codzien­nie zada­je sobie desi­gner per­fek­cyj­ny.

Inspi­ru­je mnie róż­no­rod­ność aspek­tów cyfro­we­go wie­ku, jestem zain­try­go­wa­ny opro­gra­mo­wa­nia­mi i narzę­dzia­mi, któ­re mam. To one pozwa­la­ją mi robić rze­czy, któ­re nie były wcze­śniej moż­li­we.

650Semiramis-Hotel-by-Karim-Rashid-idesignarch.com_

Karim Rashid  nie­ustan­nie włą­cza intry­gu­ją­ce mate­ria­ły lub ele­men­ty do swo­ich pro­duk­tów. Na co dzień pra­cu­je z nowy­mi typa­mi szkła, poli­me­rów i two­rzyw sztucz­nych . Nie­daw­no zro­bił krze­sło, któ­re poka­zał w Medio­la­nie. Jest ono wyko­na­ne z two­rzy­wa ule­ga­ją­ce­go bio­de­gra­da­cji – z owo­ców Chai z Bra­zy­lii, zamiast mate­ria­łu, jak poli­pro­py­len lub poli­ety­len (może­my teraz pro­du­ko­wać pla­stik o bar­dzo wyso­kiej sku­tecz­no­ści bez mate­ria­łów na bazie ole­ju). Jest rów­nież auto­rem wie­lu wzo­rów, więk­szość z nich w wymia­rze 3D.

Zda­ję sobie spra­wę, że moje prze­sla­nie filo­zo­ficz­nie jest podob­ne we wszyst­kich tych pro­jek­tach: chcę napraw­dę kształ­to­wać przy­szłość . Tu nie cho­dzi o spoj­rze­nie na lub kopio­wa­nie prze­szło­ści. Nie cho­dzi o styl. To two­rze­nie lep­sze­go świa­ta i lep­sze­go życia .

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy