KAPSUŁOWA KOLEKCJA MĘSKA COS I PERFORMANCE W CHOREOGRAFII WAYNE’A MCGREGORA

Lon­dyń­ska mar­ka COS zain­au­gu­ro­wa­ła pro­jekt Soma, poza­se­zo­no­wą kolek­cję kap­su­ło­wą skła­da­ją­cą się z 17 pod­sta­wo­wych faso­nów męskich. Kolek­cja zosta­ła zapre­zen­to­wa­na w prze­strze­niach Isti­tu­to degli Inno­cen­ti we Flo­ren­cji przez zespół dzie­się­ciu tan­ce­rzy, w ramach nowa­tor­skie­go przed­sta­wie­nia cho­re­ogra­ficz­ne­go Wayne’a McGre­go­ra, w tak­cie 94. edy­cji Pit­ti Uomo.

Punk­tem wyj­ścia dla kolek­cji sta­ły się nie­świa­do­me i nie­umyśl­ne codzien­ne gesty. Rol­ka ręka­wa, spo­sób, w jaki koł­nierz owi­ja szy­ję, mate­riał trą­cy o powierzch­nię skó­ry czy pal­ce bez­wied­nie szar­pią­ce za man­kiet – to ele­men­ty, któ­re wpły­wa­ją na to jak ubra­nie leży na syl­wet­ce. Pozor­nie pospo­li­te ruchy zosta­ły prze­two­rzo­ne zarów­no w cho­re­ogra­fii, jaki i w samej kolek­cji. Deta­le takie jak man­kie­ty czy kie­sze­nie skon­stru­owa­no w taki spo­sób, aby wcho­dzi­ły w inte­rak­cję ze spo­so­bem poru­sza­nia się użyt­kow­ni­ka. Aby pod­kre­ślić cha­rak­ter pro­jek­tów, pale­ta kolo­rów zosta­ła zawę­żo­na do bie­li, gra­na­tu i melan­żo­wej sza­ro­ści. Każ­dy fason mie­ści się w este­ty­ce COS: jest wygod­ny i uni­wer­sal­ny, a przy tym dys­kret­nie inno­wa­cyj­ny.

Wpro­wa­dze­nie drob­nych gestów w życie poprzez taniec, to oka­zja do prze­śle­dze­nia pro­ce­su pro­jek­to­wa­nia i pod­kre­śle­nia funk­cjo­nal­no­ści ubrań. Soma to pro­jekt, któ­ry pozwa­la odtwo­rzyć prze­my­śla­ne podej­ście mar­ki do każ­dej kolek­cji. “W COS nie­ustan­nie poszu­ku­je­my nowych roz­wią­zań i opra­co­wu­je­my inno­wa­cje, dla któ­rych inspi­ra­cję znaj­du­je­my we wszyst­kich dzie­dzi­nach sztu­ki, do któ­rych zali­cza się rów­nież taniec. Codzien­ny ruch ubrań na cie­le był punk­tem wyj­ścia dla Somy i był to praw­dzi­wy zaszczyt zoba­czyć, jak kolek­cja oży­wa poprzez cho­re­ogra­fię we wnę­trzach Pit­ti Uomo.” – powie­dzia­ła Karin Gusta­fs­son, dyrek­tor kre­atyw­na COS.

Kolek­cja Soma ujmu­je klu­czo­we war­to­ści i este­ty­kę COS, wyko­rzy­stu­jąc tra­dy­cyj­ne meto­dy i nowe tech­ni­ki, aby stwo­rzyć powścią­gli­wy i ponad­cza­so­wy efekt. Chri­sto­phe Copin, Dyrek­tor Dzia­łu Męskie­go COS, wyja­śnia: “Soma przed­sta­wia to wszyst­ko, czym jest dla nas pod­sta­wo­wa odzież męska. Każ­dy szcze­gół został zapro­jek­to­wa­ny z myślą o funk­cjo­nal­no­ści i ruchu użyt­kow­ni­ka. To ogrom­na radość, że mogli­śmy współ­pra­co­wać z Wayne’em McGre­go­rem i jego tan­ce­rza­mi, aby za pomo­cą cho­re­ogra­fii uchwy­cić wdzięk męskiej kolek­cji i sto­ją­ce za nią inspi­ra­cje”.

Pro­jekt Soma bada orga­nicz­ne połą­cze­nia i fizycz­ną płyn­ność pomię­dzy ubra­niem, codzien­nym ruchem użyt­kow­ni­ka i ele­men­ta­mi obec­ny­mi w śro­do­wi­sku natu­ral­nym, co znaj­du­je odbi­cie tak­że w czę­ści par­ty­tu­ry muzycz­nej. Moja cho­re­ogra­fia w wyko­na­niu tan­ce­rzy, skła­da się z ruchów, któ­re są zarów­no zna­jo­me, jak i obce, lek­kie, pomy­sło­we i zabaw­ne, ale co do zasa­dy – pro­ste. Soma jest o cie­le, o natu­rze, o byciu czło­wie­kiem.” – wyja­śnia McGre­gor.

Per­for­man­ce moż­na zoba­czyć na stro­nie cosstores.com. Kolek­cja wej­dzie do sprze­da­ży w skle­pie COS we Flo­ren­cji przy Via del­la Spa­da 13 czerw­ca o godzi­nie 18:00, a następ­nie – od 6 wrze­śnia – będzie dostęp­na onli­ne na całym świe­cie we wszyst­kich witry­nach inter­ne­to­wych COS w Euro­pie, USA i Korei Połu­dnio­wej.

COS ma ugrun­to­wa­ną histo­rię arty­stycz­nej współ­pra­cy, ale Soma jest ich pierw­szą w obsza­rze tań­ca i cho­re­ogra­fii.

Soma po grec­ku: Cia­ło w odróż­nie­niu od duszy, umy­słu lub psy­chi­ki.

Chcie­li­by­śmy podzię­ko­wać wymie­nio­nym oso­bom, bez któ­rych reali­za­cja pro­jek­tu Soma nie była­by moż­li­wa: Way­ne McGre­gor Cho­re­ogra­fia; Rebec­ca Bas­sett-Gra­ham Danie­la Neu­ge­bau­er Fuki­ko Taka­se; Jes­si­ca Wri­ght; Jor­dan James Brid­ge Tra­vis Clau­sen-Kni­ght Jacob O’Connell Louis McMil­ler; James Pett; Po-Lin Tung; zespół tan­ce­rzy Com­pa­ny Way­ne McGre­gor; Joel Cad­bu­ry (Muzy­ka); Han­nes Het­ta (Sty­li­za­cja). Spe­cjal­ne podzię­ko­wa­nia dla Pit­ti Imma­gi­ne.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy