Kapryśne człowieczeństwo – sztuka w rękach Laury Berger

Tekst: Beata Chro­mik
Zdję­cia: Lau­ra Ber­ger | Via: Miss Moss

laura-berger-08

Pocho­dzi z Chi­ca­go. Artyst­ka i ilu­stra­tor­ka, któ­rej pasją jest wyra­bia­nie rze­czy z gli­ny, two­rze­nie ilu­stra­cji i ani­ma­cji. Lau­ra Ber­ger.

 Jej kapry­śne dzie­ła to połą­cze­nie nie­sa­mo­wi­te­go talen­tu i wyobraź­ni oraz atra­men­tu, akry­lu i gwa­szu.

Artyst­ka mówi o sobie:

Inte­re­su­je mnie poszu­ki­wa­nie wza­jem­nych połą­czeń mię­dzy nami. Idea odna­le­zie­nia nowo­ści, przy­go­da obec­na w życiu codzien­nym, nasze rytu­ały, sym­bo­le, natu­ra, marze­nia, podró­że, dąże­niu do samo­roz­wo­ju…  Myślę o tym jak to połą­czyć te wszyst­kie ele­men­ty, aby  stwo­rzyć oso­bi­ste zna­cze­nie i poczu­cie przy­na­leż­no­ści do więk­szej cało­ści.”

laura-berger-12

Obra­zy, któ­re sprze­da­je w swo­im skle­pie inter­ne­to­wym sku­pia­ją się na czło­wie­ku. Syl­wet­ka ludz­ka jest moty­wem, któ­ry naj­czę­ściej gości na dzie­łach autor­stwa Lau­ry Ber­ger.  Artyst­ka two­rzy ani­ma­cje, aby w nie­kon­wen­cjo­nal­ny spo­sób uka­zać obraz spo­łe­czeń­stwa XXI-wie­ku oraz pro­ble­my, któ­re doty­ka­ją każ­de­go z nas. Nie­kie­dy pro­wo­ku­je, roz­śmie­sza, cza­sem zmu­sza do reflek­sji.

Jej pra­ce, zarów­no indy­wi­du­al­ne jak i w gru­pach, zdo­by­ły uzna­nie w USA, Kana­dzie, Bel­gii, Austra­lii i Nowej Zelan­dii. Artyst­ka nie ogra­ni­cza swo­ich hory­zon­tów. Na swo­im kon­cie ma rów­nież autor­skie wyro­by z papie­ru oraz obra­zy wyko­ny­wa­ne na zle­ce­nie.  Doro­bek arty­stycz­ny Lau­ry Ber­ger wzbo­ga­ca­ją mura­le wid­nie­ją­ce w rodzin­nym Chi­ca­go, a tak­że w Pit­ts­bur­ghu.

laura-berger-03

laura-berger-02

laura-berger-07

laura-berger-13

laura-berger-14

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
CO MÓWI O TOBIE ULUBIONA KAWA?
HAMAKI I KSIĄŻKI NAD WISŁĄ, W RAMACH PROJEKTU OTWARTA WARSZAWA
SIOSTRZANE MARKI H&M
KOBIETA NIEZALEŻNA – CZYLI KRÓTKA HISTORIA #CHLOÉGIRLKomentarze

komen­ta­rzy