KappAhl Hampton Republic 27 for Her

Mar­ka Kap­pAhl zapre­zen­to­wa­ła naj­now­szą kolek­cję Hamp­ton Repu­blic 27 na sezon wiosna/lato 2016. Linia dam­ska zawie­ra ponad­cza­so­we ele­men­ty w uno­wo­cze­śnio­nym wyda­niu, utrzy­ma­ne w kli­ma­cie luź­nej, miej­skiej ele­gan­cji. Ten świe­ży, pełen sma­ku żeglar­ski look obja­wia się we wzor­nic­twie i kolo­ry­sty­ce – domi­nu­je przede wszyst­kim dżins i pozio­me paski. Pale­ta barw ogra­ni­cza się do bie­li, gra­na­tu i błę­ki­tu. Na kolek­cję skła­da­ją się sty­lo­we, wygod­ne bluz­ki  i koszu­le, spód­ni­ce i spodnie chi­nos. Wio­sen­ne pro­po­zy­cje Hamp­ton Repu­blic 27 to kwin­te­sen­cja swo­bod­nej ele­gan­cji, kla­sy­ka, któ­ra dzię­ki kobie­cym i prak­tycz­nym kro­jom, nada­je się do nosze­nia nie­za­leż­nie od pory dnia.

01_Hampton1_004_x1 02_Hampton1_Kofta_013_x1 03_Hampton2_020_x1 04_Hampton3_005_x1 2 05_Hampton4_001_x1 06_Hampton4_Peplum_005_x1 08_Hampton5_012_x1 10_Hampton5_Denim_004_x1 2 11_Hampton5_Jacka_009_x1

Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy