Kapelusz – historia w pigułce i inspiracje na Derby 2017

W związku z tym, że już w najbliższą niedzielę odbędzie się jeździecki wyścig Derby na Służewcu w Warszawie, a jednym z punktów wydarzenia będzie konkurs na najpiękniejszy kapelusz, Redakcja Vers-24 prezentuje Wam historię tego nakrycia głowy w pigułce.

Histo­ria dam­skie­go kape­lu­sza się­ga jesz­cze cza­sów sta­ro­żyt­nych. Jego apo­geum przy­pa­dło na XVIII wiek, kie­dy to nakry­cie gło­wy mia­ło chro­nić przed słoń­cem i wia­trem, ale rów­nież speł­nia­ło funk­cje ozdob­ne. Kape­lusz był dopeł­nie­niem szy­kow­nej sty­li­za­cji. Nie miał pra­wa się znu­dzić, bo deko­ro­wa­ny pió­ra­mi, tasiem­ka­mi i kwia­ta­mi. W XIX i XX wie­ku kape­lusz sym­bo­li­zo­wał nie tyl­ko ele­gan­cję, ale rów­nież eman­cy­pa­cję kobiet. Do gro­na jego miło­śni­czek zali­cza­ły się Coco Cha­nel, któ­ra uwiel­bia­ła jaz­dę kon­ną, Audrey Hep­burn w Śnia­da­niu u Tiffany’ego, Bri­git­te Bar­dot i Mar­le­na Die­trich. Kape­lusz sta­no­wił nie tyl­ko odzwier­cie­dle­nie mody, ale tak­że postę­pu socjo­lo­gicz­ne­go i sta­tu­su spo­łecz­ne­go. W pro­to­ko­le dyplo­ma­tycz­nym, nakry­cie gło­wy było obo­wiąz­ko­wym ele­men­tem ety­kie­ty na salo­nach. Tra­dy­cję tę do dziś kul­ty­wu­ją kró­lo­wa Elż­bie­ta II i księż­na Kate Mid­dle­ton. Obec­nie, ogrom­ną popu­lar­no­ścią cie­szą się tak­że tocz­ki, któ­re potra­fią zaska­ki­wać fan­ta­zją desi­gnu.

Kape­lusz to tak­że nie­od­łącz­na część sty­li­za­cji gości i uczest­ni­ków Derb 2017, w związ­ku z czym Redak­cja Vers-24 przed­sta­wia pro­po­zy­cję 8 inspi­ru­ją­cych nakryć gło­wy!

Tekst: Ilo­na Jawor­ska

Wybór zdjęć: VERS-24
Komentarze

komen­ta­rzy