Kampania wiosna/lato 2016 Simple CP

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

SIMPLE_SS2016-242370_small
Pro­jek­tan­ci Sim­ple CP nie­zwy­kle zręcz­nie bawią się for­mą ubrań, zaska­ku­jąc deta­lem i pro­sto­tą pomy­słu. W nad­cho­dzą­cym sezo­nie syl­wet­ka zysku­je nowe pro­por­cje dzię­ki wydłu­żo­nym for­mom koszul oraz mary­na­rek. W kolek­cji wyróż­nia się inspi­ro­wa­na ele­ganc­kim fra­kiem czar­na mary­nar­ka –  w wer­sji na co dzień świet­nie kom­po­nu­je się z bia­ły­mi cyga­ret­ka­mi. Do czar­nej sukien­ki z głę­bo­kim roz­cię­ciem z kolei pro­po­nu­je­my kla­sycz­ne bia­łe szor­ty.  W linii Ready-to-Wear Sim­ple CP kró­lu­ją kon­tra­sto­we zesta­wie­nia bie­li z czer­nią lub gra­na­tem oraz zwie­rzę­ce prin­ty – będą­ce naj­sil­niej­szym moty­wem nad­cho­dzą­ce­go sezo­nu.

Zga­dzam się ze sło­wa­mi Mar­ca Jacob­sa, któ­ry powie­dział kie­dyś Dla nie­któ­rych nie ma życia bez mody. Dla mnie moda nie ist­nie­je bez życia. – mówi Wero­ni­ka Pie­tras głów­na pro­jek­tant­ka mar­ki Sim­ple CP – Pro­jek­tu­jąc kolek­cję wiosna/lato 2016 za cel posta­wi­li­śmy sobie stwo­rze­nie mode­li, któ­re łączyć będą funk­cjo­na­lizm, ele­gan­cję oraz efekt zasko­cze­nia. Kocha­my pozy­tyw­nie zaska­ki­wać nasze klient­ki nowy­mi roz­wią­za­nia­mi kra­wiec­ki­mi przy jed­no­cze­snym zacho­wa­niu har­mo­nii, odpo­wied­nich pro­por­cji i sub­tel­no­ści, tak by przede wszyst­kim wyglą­dać w naszych ubra­niach pięk­nie. W tym sezo­nie ubra­nia Sim­ple mają doda­wać odwa­gi, pod­kre­ślić syl­wet­kę w nie­na­chal­ny spo­sób. Pamię­ta­my o tym , że to przede wszyst­kim kobie­ta, dziew­czy­na i jej oso­bo­wość ogry­wa­ją głów­ną rolę, ubra­nia nie mogą kraść jej „show”.”

SIMPLE_SS2016-241768_small
SIMPLE_SS2016-241456_small

SIMPLE_SS2016-241658_small

W kolek­cji Busi­ness pro­jek­tan­tom w mistrzow­ski spo­sób uda­ło się połą­czyć kla­sy­kę z biu­ro­wym dress codem oraz modo­wym szny­tem. Zacho­wa­na w odcie­niach bie­li oraz sza­ro­ści linia przy­cią­ga wzrok nie­zwy­kłą kla­są oraz nowo­cze­sno­ścią. Nowo­ścią w kolek­cji są dłu­gie mary­nar­ki oraz koszu­le tuni­ki. Nie mogło zabrak­nąć rów­nież uwiel­bia­nych przez pro­jek­tan­tów Sim­ple CP kom­bi­ne­zo­nów, któ­re sta­no­wią bez­błęd­ną alter­na­ty­wę dla kla­sycz­nych gar­ni­tu­rów.

Ele­ganc­ka kolek­cja Eve­ning w sezo­nie wiosna/lato będzie zachwy­cać połą­cze­niem pro­sto­ty z geo­me­trią kro­ju oraz magią deta­lu. Kolek­cja w wyra­fi­no­wa­ny spo­sób pusz­cza oko ele­gan­cji, pro­mu­jąc pro­sto­tę oraz funk­cjo­na­lizm w posta­ci jedwab­nych tank topów czy kla­sycz­nych cyga­re­tek. Dopeł­nie­niem kolek­cji jest kolor – zmy­sło­wy fio­let oraz zga­szo­ny, ele­ganc­ki róż.SIMPLE_SS2016-242534_small

Wio­sną rów­nie chęt­nie jak sek­sow­ne szpil­ki nosić będzie­my nie­zwy­kle sty­lo­we pół­bu­ty. Czar­no-bia­łe inspi­ro­wa­ne kla­sycz­ny­mi męski­mi moka­sy­na­mi lub ory­gi­nal­ne srebr­ne. Wśród skó­rza­nych toreb obok więk­szych ide­al­nych na doku­men­ty i lap­top, znaj­du­ją się ory­gi­nal­ne, roc­ko­we toreb­ki z lakie­ro­wa­nej skó­ry z meta­lo­wym wykoń­cze­niem. W let­niej kolek­cji nie mogło zabrak­nąć rów­nież oku­la­rów prze­ciw­sło­necz­nych – pod­czas peł­nych słoń­ca dni sta­no­wić będą ide­al­ne uzu­peł­nie­nie sty­li­za­cji.

Tego­rocz­ną boha­ter­ką kam­pa­nii zosta­ła Char­lot­te Toma­szew­ska, któ­ra w obiek­ty­wie Aldo­ny Karcz­mar­czyk uwo­dzi dostoj­no­ścią oraz zachwy­ca ele­gan­cją. Auto­rem sty­li­za­cji jest Damian Adam­ski, sty­li­sta Sim­ple CP. Za maki­jaż odpo­wie­dzial­na była Patry­cja Dobrze­niec­ka, uwiel­bia­na przez gwiaz­dy i model­ki autor­ka wie­li sesji okład­ko­wych dla naj­lep­szych pol­skich maga­zy­nów. Sty­li­za­cją fry­zur zajął się Piotr Wasiń­ski. Za reali­za­cję fil­mu odpo­wie­dzial­ny był współ­pra­cu­ją­cy z Sim­ple od kil­ku sezo­nów – Kuba Kos­sak.

SIMPLE_SS2016-242354_small
SIMPLE_SS2016-242256_small
SIMPLE_SS2016-241956_small

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
SPOSOBY NA LEPSZĄ PAMIĘĆ
SIOSTRZANE MARKI H&M
KTO DYKTOWAŁ TRENDY W 2015 ROKU?
TOP 7 RESTAURACJI NA ROMANTYCZNĄ KOLACJĘ
DZIEWCZYNA Z MISJĄ. JOANNA PACHLA I JEJ „WYRWANE Z KONTEKSTU”
10 FAKTÓW, KTÓRYCH NIE WIEDZIELIŚCIE O FAST-FOODKomentarze

komen­ta­rzy