Kamień w roli głównej, czyli spotkanie prasowe w Centrum Cosentino Polska!

12. wrze­śnia, w pod­war­szaw­skim Parz­nie­wie, odby­ło się śnia­da­nie pra­so­we, któ­re ofi­cjal­nie otwo­rzy­ło Cen­trum Logi­stycz­ne hisz­pań­skiej fir­my Cosen­ti­no, pro­du­ku­ją­cej powierzch­nie archi­tek­to­nicz­ne z anda­lu­zyj­skich kamie­ni. W spo­tka­niu wzię­li udział przed­sta­wi­cie­le mediów a tak­że goście spe­cjal­ni – Vanes­sa Feo, zarzą­dza­ją­ca komu­ni­ka­cją Gru­py Cosen­ti­no oraz Influ­en­cer­ka – Kata­rzy­na Będziń­ska, zna­na na Insta­gra­mie jako @minimaliving.  

Kamień w roli głównej, czyli spotkanie prasowe w Centrum Cosentino Polska!

Gru­pa Cosen­ti­no jest rodzin­ną fir­mą kamie­niar­ską, ale o glo­bal­nym zasię­gu. W lutym 2018 roku, w pod­war­szaw­skim Parz­nie­wie, powsta­ło pierw­sze w Pol­sce Cen­trum Logi­stycz­ne Cosen­ti­no, ofi­cjal­nie zapre­zen­to­wa­ne mediom 12. wrze­śnia br.  Amba­sa­do­ra­mi marek, skła­da­ją­cych się na ofer­tę fir­my są: ame­ry­kań­ska super­mo­del­ka – Cin­dy Craw­ford oraz hisz­pań­ski teni­si­sta – Rafa­el Nadal.

W zor­ga­ni­zo­wa­nym przez agen­cję OKK! PR wyda­rze­niu udział wzię­li dzien­ni­ka­rze i przed­sta­wi­cie­le bli­sko 20. redak­cji. Event podzie­lo­no na trzy czę­ści. W pierw­szej z nich Migu­el Sier­ra – Dyrek­tor Gene­ral­ny Cosen­ti­no Pol­ska oraz Ane­ta Konow­roc­ka – Koor­dy­na­tor Mar­ke­tin­gu, przy­bli­ży­li gościom wizję i misję fir­my, a tak­że mar­ki skła­da­ją­ce się na ofer­tę Cosen­ti­no, czy­li – Sile­sto­ne, Dek­ton oraz Sen­sa. 

Dla­cze­go otwo­rzy­li­śmy Cen­trum Cosen­ti­no Pol­ska? Zale­ża­ło nam na tym, aby stwo­rzyć kamie­nia­rzom prze­strzeń, w któ­rej będą mogli zna­leźć wszyst­ko to, cze­go potrze­bu­ją. Dzię­ki takie­mu podej­ściu zapew­nia­my róż­no­rod­ną i kom­plek­so­wą ofer­tę, ale zebra­ną w jed­nym miej­scu – Cen­trum Cosen­ti­no” – Migu­el Sier­ra, Dyrek­tor Gene­ral­ny Cosen­ti­no Pol­ska. 

Jest to bar­dzo waż­ny moment dla Cosen­ti­no Poland. Otwar­cie Cen­trum pozwo­li nam w peł­ni roz­wi­nąć dzia­ła­nie fir­my, któ­re­go istot­nym ele­men­tem będą inten­syw­ne dzia­ła­nia, mają­ce na celu wzmoc­nie­nie świa­do­mo­ści mar­ki w Pol­sce. Do współ­pra­cy zapra­sza­my media, archi­tek­tów, jak rów­nież przed­się­bior­stwa z obsza­ru archi­tek­tu­ry, wystro­ju wnętrz i tech­no­lo­gii.” – Ane­ta Konow­roc­ka, koor­dy­na­tor mar­ke­tin­gu Cosen­ti­no Pol­ska.

Po skoń­czo­nej pre­zen­ta­cji goście opro­wa­dze­ni zosta­li po biblio­te­ce kamie­nia, gdzie przy­go­to­wy­wa­ne i prze­cho­wy­wa­ne są pro­duk­ty marek Cosen­ti­no. Przed­sta­wi­cie­le mediów mie­li oka­zję zoba­czyć pra­cę zespo­łu od „kuch­ni” i dopy­tać o poszcze­gól­ne kolek­cje.

Kamień w roli głównej, czyli spotkanie prasowe w Centrum Cosentino Polska!

W har­mo­no­gra­mie wyda­rze­nia uwzględ­nio­no rów­nież warsz­ta­ty kre­atyw­ne, któ­re popro­wa­dzi­ła Kata­rzy­na Będziń­ska, zna­na na Insta­gra­mie jako @minimaliving,  influ­en­cer­ka, blo­ger­ka, dzien­ni­kar­ka. Pro­fil Kasi na Insta­gra­mie śle­dzi ponad 200 tysię­cy obser­wu­ją­cych.  Dzien­ni­ka­rze mie­li oka­zję zarów­no posłu­chać o tech­ni­ce robie­nia dobrych zdjęć, jak i wyko­rzy­stać tę wie­dzę w prak­ty­ce. Efek­ty arty­stycz­nych zma­gań moż­na podzi­wiać na Insta­gra­mie pod hasz­ta­giem #Cosen­ti­no­Pol­ska.

Całe­mu wyda­rze­niu towa­rzy­szy­ły przy­sma­ki pro­sto z Ibe­rii, ser­wo­wa­ne przez hisz­pań­skich kucha­rzy, któ­rzy zadba­li o pod­nie­bie­nia wszyst­kich uczest­ni­ków. 

Wię­cej infor­ma­cji o Gru­pie Cosen­ti­no oraz jej mar­kach na stro­nie:  http://www.cosentino.com/

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy