Moda

Już w piątek, 10 lipca startuje w Warszawie akcja Summer Shopping Days!

 

local shops / promo / free drinks / summer vibe

Summer Shopping Days to “święto zakupów” skupione na lokalnych sklepach, butikach, concept store’ach z ubraniami, butami, designem, kosmetykami, książkami, roślinami i innymi oryginalnymi rzeczami.

SUMMER SHOPPING days warszawa

Wszyst­kie skle­py bio­rą­ce udział w akcji szy­ku­ją wiel­kie obniż­ki, akcje pro­mo­cyj­ne i wie­le atrak­cji. W wybra­nych miej­scach – welco­me drink w posta­ci piwa Bud lub Prosecco.

W War­sza­wie akcja odbę­dzie się w pią­tek, 10 lip­ca. Na liście zna­la­zło się bli­sko 50 wyse­lek­cjo­no­wa­nych sklepów.

Po ubra­nia będzie moż­na się wybrać m.in. do Just Paul, MEXX, Con­fa­shion, FUMO, PARYSKA13, Ace­pha­la, Risky Shop, Vio­la Śpie­cho­wicz i wszyst­kich skle­pów znaj­du­ją­cych się w kame­ral­nym domu han­dlo­wym MYSIA 3. W godzi­nach popo­łu­dnio­wych Łukasz Jemioł oso­bi­ście przyj­mie swo­je Klient­ki w buti­ku na Moko­tow­skiej. Nato­miast Basic sta­tion con­cept sto­re zapra­sza na spo­tka­nie z pro­jek­tant­ką mar­ki Basic Sta­tion - Agniesz­ką Zawa­dą oraz mar­ki  Goshi­co – Mał­go Kotlo­nek.

Fani streetwear’u i seaker’sów będą mogli odwie­dzić High­Kiosk, Clob­ber, Skar­pe­to­ho­lik lub kon­cept War­saw Sne­aker Sto­re, czy­li skle­py WS2 i CL20, gdzie zaku­py umi­li DJ gra­ją­cy na żywo. Dobrą atmos­fe­rę, muzy­kę, odpo­czy­nek na leża­kach i atrak­cyj­ne prze­ce­ny zapew­ni sklep Local Hero­es.

Poszu­ki­wa­cze pere­łek vin­ta­ge powin­ni odwie­dzić Mada­me Vin­ta­ge i KEX Vin­ta­ge Sto­re, któ­rzy szy­ku­ją wiel­kie obniż­ki. 

Frid­ge, salon z kosme­ty­ka­mi autor­skiej kate­go­rii „świe­że” ofe­ru­je w dniu Akcji pora­dy na temat pie­lę­gna­cji skó­ry i upo­min­ki dla wszyst­kich klien­tów. Natu­ral­ne kosme­ty­ki w pro­mo­cyj­nych cenach, pako­wa­ne w duchu zero waste będzie moż­na zaku­pić w Mydlar­ni Czte­ry Szpa­ki.

Kla­sycz­ne obu­wie, wyko­na­ne z naj­lep­szej jako­ści mate­ria­łów we wło­skiej, rodzin­nej  manu­fak­tu­rze dostęp­ne w dwóch skle­pach Fer­ro­ni, tyl­ko 10 lip­ca, z 30% raba­tem. Nato­miast w buti­ku Pret­ty Bal­le­ri­nas klient­ki wezmą udział w loso­wa­niu, w któ­rym do wygra­nia będą kla­sycz­ne baleriny.

Po mar­ko­we oku­la­ry oraz pro­fe­sjo­nal­ne bada­nie wzro­ku będzie moż­na się wybrać do     salo­nów Moko61 (prze­ce­ny do ‑40%) lub Muscat.

Fani naj­wyż­szej jako­ści wzor­nic­twa i mebli koniecz­nie muszą odwie­dzić przy­naj­mniej czte­ry miej­sca. Jeden z salo­nów Archi­dzie­ło z sze­ro­ką gamą mebli, oświe­tle­nia i domo­wych akce­so­riów naj­lep­szych świa­to­wych marek, takich jak Ralph Lau­ren Home, Rober­to Caval­li Home, Gian­fran­co Fer­ré Home, Sma­nia, Ken­zo. BoCon­cept ofe­ru­ją­cy współ­cze­sne, desi­gner­skie meble i dodat­ki. Trze­cie miej­sce to sklep Por­ce­la­no­wa z nowo­cze­sną por­ce­la­ną i szkłem pol­skich arty­stów, gdzie 10 lip­ca będzie dostęp­na kolek­cja BLACK FORMS 2020 Mal­wi­ny Kono­pac­kiej. I na koniec kul­to­wy, lokal­ny sklep z desi­gnem użyt­ko­wym, mebla­mi vin­ta­ge i pla­ka­ta­mi, ist­nie­ją­cy na Sta­rym Moko­to­wie od 10 lat, czy­li Reset art & design point.

Sklep Wie­lo­bran­żo­wy Bęc Zmia­na zapra­sza nie tyl­ko po książ­ki i albu­my, ale tak­że na spo­tka­nie (w godz. 11–12) z Alek­san­drą Wię­cek, autor­ką książ­ki “Jak mówić o sobie       dobrze. Opo­wiedz swo­ją histo­rię i roz­wiń skrzy­dła w życiu i biz­ne­sie”. A po inspi­ru­ją­cym spo­tka­niu moż­na wpaść do sąsia­du­ją­cej Kwia­ciar­ni (Moko­tow­ska 61) i zaku­pić bukiet cię­tych kwia­tów lub mod­ną kom­po­zy­cję roślinną.

Na zakoń­cze­nie wyciecz­ki po skle­pach będzie moż­na odwie­dzić TFH Kon­cept, jedy­ne miej­sca z selek­cją autor­skiej mody, sztu­ki i desi­gnu z Pol­ski oraz kra­jów Euro­py Wschod­niej. TFH zapra­sza do sie­bie na after par­ty po Akcji z muzy­ką na żywo, piwem Bud i wie­czor­ny­mi zaku­pa­mi, aż do godz. 23:00.

Przygotuj się na szaleństwo zakupów!

W pią­tek, 10 lip­ca wybierz się na mia­sto i zrób zaku­py w ramach akcji Sum­mer Shop­ping Days. Wes­przyj lokal­ne sklepy.

Sum­mer Shop­ping Days w innych miastach:

Poznań – 17 lipca

Kra­ków – 24 lipca

Wro­cław – 31 lipca

Trój­mia­sto – 7 sierpnia

Szcze­gó­ły na temat akcji:

www.instagram.com/shopping_days_pl

www.facebook.com/ShoppingDaysPL

https://www.facebook.com/events/646780789254957/

Tekst/grafika: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Moda

Poznań, Kraków, Wrocław i Trójmiasto ruszają na zakupy w ramach akcji Summer Shopping Days!

local shops / pro­mo / free drinks / sum­mer vibe W zeszłym tygo­dniu akcja Sum­mer Shop­ping Days wystar­to­wa­ła w War­sza­wie. Teraz czas na kolej­ne mia­sta. Już w naj­bliż­szy pią­tek, 17 lip­ca akcja odbę­dzie się w Pozna­niu. Następne…
Więcej