Jutro będzie futro, czyli must have na nadchodzącą zimę.

Tekst : Karo­li­na Kmi­ta
Zdję­cia: hm.com, zara.com, mohito.com, reserved.com, creatorsofdesire.com, polienne.com

IMG_0555

Jeśli nale­ży­cie do gro­na osób, któ­re od listo­pa­da do koń­ca mar­ca prze­mie­nia­ją się w jeden wiel­ki sopel lodu to znak, że tej zimy w Waszej sza­fie nie może zabrak­nąć odpo­wied­nie­go okry­cia wierzch­nie­go. Jeśli jed­nak nie nale­ży­cie do miło­śni­czek pucho­wych kur­tek, alter­na­ty­wą może być dla Was futro.

Futra, w szcze­gól­no­ści te natu­ral­ne to nie­wąt­pli­wie jed­na z naj­bar­dziej kon­tro­wer­syj­nych czę­ści gar­de­ro­by. Obroń­cy praw zwie­rząt sta­now­czo pro­te­stu­ją prze­ciw­ko krzyw­dze­niu żywych istot na rzecz tego zimo­we­go tren­du nato­miast miesz­kań­cy pod­bie­gu­no­we­go kli­ma­tu zawdzię­cza­ją im prze­trwa­nie.

Na całe szczę­ście żyje­my w zupeł­nie innej stre­fie kli­ma­tycz­nej, dla­te­go ‘’TAK” mówi­my jedy­nie sztucz­nym futrom. W tym sezo­nie naj­mod­niej­sze faso­ny to te eks­tra­wa­ganc­kie, over­si­zo­we, naj­le­piej w wer­sji XL. Na wybie­gach naj­czę­ściej poja­wia­ły się w bia­łym kolo­rze.

Jeśli jed­nak nie chce­cie się rzu­cać w oczy, uwa­ża­jąc, że wyglą­da­cie w nich zbyt mon­stru­al­nie, może­cie zaak­cen­to­wać futrem swo­je dodat­ki – buty, toreb­kę, szal itp.

Nasza redak­cja przy­go­to­wa­ła dla Was 10 pro­po­zy­cji na wyko­rzy­sta­nie ‘’futrza­ne­go tren­du’’  w Waszych sty­li­za­cjach :

 

 

 

 

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:

„DZIEŃ Z…” – AGNESA ADAMCZAK ZAŁOŻYCIELKA BLOGA PODSZEWKA
10 NAJLEPSZYCH STYLIZACJI POLSKIEJ BLOGOSFERY
TOP 10 MARMUROWYCH DODATKÓW
AGNIESZKA KULESZA & ŁUKASZ PIK
TOP 7 NAJPIĘKNIEJSZYCH PAR NA INSTAGRAMIE
INTERVIEW / 5 MINUT Z MARGARET
Komentarze

komen­ta­rzy