Jubileusz marki ORSAY

Tekst: Anna Jan­kow­ska
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we

orsay 40-lecie-32

Czter­dzie­ści lat ist­nie­nia na ryn­ku mody mar­ka ORSAY świę­to­wa­ła (a my razem z nią!) w war­szaw­skim Pała­cu Zamoy­skich – Endor­fi­nie Fok­sal. Atmos­fe­rę fran­cu­skiej ele­gan­cji dało się poczuć dzię­ki atrak­cjom wie­czo­ru, do któ­rych nale­żał przede wszyst­kim pokaz jesien­no-zimo­wej kolek­cji mar­ki. W pała­co­wym ogro­dzie model­ki zapre­zen­to­wa­ły naj­now­sze tren­dy, wśród któ­rych zna­la­zły się jedwab­ne koszu­le z fon­ta­ziem (kokar­dą wią­za­ną pod szy­ją), skó­rza­ne i kra­cia­ste spód­ni­ce, bluz­ki w sty­lu boho, futrza­ne kami­zel­ki, pon­cza, kape­lu­sze oraz suk­nie kok­taj­lo­we i wie­czo­ro­we.

Tego wie­czo­ru na gości cze­ka­ły tak­że dozna­nia zapa­cho­we, w powie­trzu uno­si­ła się woń per­mum D’Or oraz zna­ko­mi­tej fran­cu­skiej kuch­ni. Spo­tka­nie umi­lił występ Mar­ty­ny Kubicz
z zespo­łu MINt.

Na uro­dzi­nach mar­ki ORSAY poja­wi­li się redak­to­rzy i sty­li­ści oraz gwiaz­dy m.in. Anna Wen­dzi­kow­ska, Jes­si­ca Mer­ce­des, Anna Dere­szow­ska, Kata­rzy­na Zie­liń­ska, Mag­da Stecz­kow­ska, Joan­na Cha­ciń­ska, Syl­wia Nowak, Kasia Pier­ścio­nek, Anna Oberc, Oli­wia Anger­ste­in, Mar­ty­na Kli­szew­ska oraz Jakub Prze­bin­dow­ski.

Trudno wyobrazić sobie zakończenie lata w lepszym stylu!

orsay 40-lecie-147
orsay 40-lecie-127
orsay 40-lecie-251

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
BACK TO SCHOOL W STYLU PREPPY
EMILY RATAJKOWSKI
CZARNE SNEAKERSY
MARCEL SABAT. NIE MA CZASU NA NUDĘ!
25 SPOSOBÓW NA BYCIE MĄDRZEJSZYMKomentarze

komen­ta­rzy