Jourdan Dunn charytatywnie

Tekst: Moni­ka Mat­zul­lok
Zdję­cia: crfashionbook.com

BFA_11313_1380627-853x578

Jour­dan Dunn zna­la­zła chwi­lę cza­su pomię­dzy kolej­ny­mi zle­ce­nia­mi i w szczyt­nym celu połą­czy­ła siły z Ille­ste­vą and Rocham­be­au. Bry­tyj­ska model­ka zgo­dzi­ła się popro­wa­dzić dru­gą edy­cję cha­ry­ta­tyw­nej impre­zy Cell for Gra­ti­tu­de. Jour­dan zapre­zen­to­wa­ła wyjąt­ko­wą parę oku­la­rów prze­ciw­sło­necz­nych wyko­na­nych ręcz­nie we Wło­szech i Fran­cji przez arty­stów Ille­ste­vy. Cał­ko­wi­ty zysk ze sprze­da­ży zosta­nie prze­ka­za­ny orga­ni­za­cji The Sic­kle Cell Dise­ase Asso­cia­tion of Ame­ri­ca, któ­ra zaj­mu­je się finan­so­wa­niem badań nad nie­do­krwi­sto­ścią sier­po­wa­tą.

Jour­dan Dunn, zain­spi­ro­wa­na wro­dzo­ną cho­ro­bą swo­je­go 5 ­let­nie­go syna Rileya, wezwa­ła swo­je impre­zo­we towa­rzysz­ki, Kar­lie Kloss, Toni Garn i Char­lot­te Til­bu­ry, do zaku­pu pary oku­la­rów. Bry­tyj­ska model­ka nawią­za­ła do słyn­nych słów Mahat­my Gan­dhie­go: „Bądź zmia­ną, któ­rą pra­gniesz ujrzeć w świe­cie” (ang. Be the chan­ge you want to see in the world).

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy