Joanna Horodyńska wydaje swoją pierwszą książkę

Tekst: Vers-24
Zdję­cie: joan­na­he­le­na­ho­ro­dyn­ska

Joan­na Horo­dyń­ska zamie­rza nie­ba­wem wydać swo­ją pierw­szą książ­kę. Kon­tro­wer­syj­ny tytuł – „Modo­wy sąd“ suge­ru­je, że sty­list­ka odwa­ży­ła się oce­nić sty­li­za­cje pol­skich gwiazd. Kogo wzię­ła pod lupę? Nie­bam się tego dowie­my…

horodynska2

 For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy