JĘZYK OBCY – DLACZEGO WARTO I CZYM SIĘ KIEROWAĆ PRZY JEGO WYBORZE?

Znajomość języków obcych otwiera drzwi do lepszej przyszłości. To inwestycja w siebie, która zawsze się zwraca: w pieniądzach, kontaktach, albo w możliwościach podróży. Języki to pasja i siła. Możesz być bez studiów, ale posiadać piękne marzenia, zdolności komunikacyjne oraz przywódcze i robić w życiu, to co kochasz, dzięki językom. Za pomocą języka obcego nie tylko wyrazisz swoje potrzeby, ale co najważniejsze wykorzystasz szanse wokół siebie. Świat nie ma przed Tobą barier. Czym jednak kierować się przy wyborze języka obcego? Podpowiadamy!

PASJA

Przy wybo­rze języ­ka obce­go kie­ruj się przede wszyst­kim pasją. Na ryn­ku mamy mnó­stwo szkół ofe­ru­ją­cych roz­ma­ite kur­sy języ­ków obcych. W dodat­ku rodzi­ce, nauczy­cie­le i media czę­sto zna­ją recep­tę na język naj­lep­szy dla naszej przy­szło­ści. Sku­tek? Zaczy­na­my się gubić w tym labi­ryn­cie moż­li­wo­ści, a języ­ka uczy­my się pod pre­sją lub nie­chęt­nie. Jed­ni mają talent do nauki kil­ku języ­ków naraz, a dru­dzy potrze­bu­ją odkryć w sobie smy­kał­kę do tego jedy­ne­go. Jeśli jako dziec­ko przy­swo­iłeś sobie język ojczy­sty to zna­czy, że posia­dasz poten­cjał do nauki dru­gie­go języ­ka. Jed­nak to nie­ko­niecz­nie musi być ten z listy ofe­ro­wa­nej przez sys­tem edu­ka­cji.

Odpo­wiedź na to, jakie­go języ­ka powi­nie­neś się uczyć tkwi w Tobie! Jego wybór to nie tyl­ko kwe­stia aktu­al­nej sytu­acji eko­no­micz­nej na świe­cie i poby­tu, to tak­że pyta­nie do Two­jej natu­ry i zain­te­re­so­wań. Wybie­ra­jąc język musisz liczyć się z tym, że na naukę poświę­cisz mie­sią­ce lub lata, a by dojść do per­fek­cji – nawet całe życie. Im lepiej tra­fisz w sed­no na star­cie, tym lepiej pój­dzie Ci zdo­by­cie nowej umie­jęt­no­ści i tym bar­dziej będzie ona prak­tycz­na. Może masz natu­ral­ny dar do języ­ka hisz­pań­skie­go? Fascy­nu­je Cię fla­men­co, taniec laty­no­ski albo uwiel­biasz sztu­kę Fri­dy Kah­lo? (9 kre­atyw­nych spo­so­bów na naukę języ­ka obce­go) Świet­nie się skła­da, bo hisz­pań­ski to tak­że naj­bar­dziej wpły­wo­wy i popu­lar­ny z języ­ków świa­ta. Hob­by tyl­ko zmo­ty­wu­je Cię do nauki. Co jeśli tak zni­kąd cie­ka­wi Cię język pen­dżab­ski lub chcesz czy­tać w san­skry­cie, a język nie­miec­ki to dla Cie­bie nuda? Wsłu­chuj się w głos ser­ca i oczy­wi­ście, śledź aktu­al­ne tren­dy na ryn­ku pra­cy – skup się na swo­jej pro­fe­sji. Zacho­waj dystans – to co jest mod­ne teraz, nie­ko­niecz­nie musi być mod­ne za 10 lat i na odwrót. Jed­nak też nie bój się inno­ści. Obec­nie war­to jest inwe­sto­wać w języ­ki niszo­we (Jakich języ­ków war­to się uczyć?). Poza tym, lepiej być naj­lep­szym w czymś co kochasz, niż prze­cięt­nym w czymś, cze­go uczysz się tyl­ko dla­te­go, bo tak naka­zu­je powin­ność.

AKTUALNOŚĆ JĘZYKA OBCEGO

Przy wybo­rze języ­ka obce­go war­to brać pod uwa­gę jego aktu­al­ność, zasięg i siłę. Moż­na kie­ro­wać się tak­że pro­gno­za­mi eks­per­tów, sytu­acją eko­no­micz­no- poli­tycz­ną, czy­li nale­ży przede wszyst­kim śle­dzić to, co dzie­je się na świe­cie. W dobie glo­ba­li­za­cji kra­je i ich gospo­dar­ki są od sie­bie współ­za­leż­ne. Żad­ne pań­stwo nie jest samot­ną wyspą. Jeśli dany kraj rośnie w potę­gę jak np. Chi­ny to jed­no­cze­śnie wzra­sta popyt na język chiń­ski, bo ktoś prze­cież musi z rzą­dem chiń­skim nego­cjo­wać. Języ­ki to tak­że dobry spo­sób na dodat­ko­wy przy­chód w okre­sie stu­denc­kim, stąd war­to kie­ro­wać się wskaź­ni­ka­mi i szli­fo­wać umie­jęt­no­ści, na któ­rej moż­na zaro­bić.

WYBÓR JĘZYKA OBCEGO, A ŻYCIOWY CEL

Przy wybo­rze języ­ka bierz pod uwa­gę takie kry­te­ria jak: jego ogól­no­świa­to­wy zasięg (tu angiel­ski, man­da­ryń­ski, hisz­pań­ski wio­dą prym), swój życio­wy cel, kro­ki, któ­re pro­wa­dzą do osią­gnię­cia celu nad­rzęd­ne­go, pro­fe­sję i pasję, miej­sce, w któ­rym chcesz miesz­kać lub do któ­re­go chcesz podró­żo­wać, kul­tu­rę, któ­rą lubisz, jego miesz­kań­ców i siłę języ­ka. Oczy­wi­ście, pozo­sta­łe czyn­ni­ki zale­żą od indy­wi­du­al­nych pre­fe­ren­cji życio­wych.

UŻYTECZNOŚĆ JĘZYKA I PRIORYTETY

W nie­któ­rych kra­jach takich jak Indie, czy Szwaj­ca­ria spo­łe­czeń­stwo jest wie­lo­ję­zycz­ne. Jeśli uwiel­biasz język angiel­ski i to jemu chcesz poświę­cić uwa­gę, nie ma przy­mu­su ucze­nia się hin­du­skie­go do pozio­mu C1. W Indiach języ­kiem urzę­do­wym jest angiel­ski i z nim pora­dzisz sobie w wie­lu miej­scach, dla­te­go już pod­sta­wo­we zwro­ty hin­du­skie typu „nama­ste” (powi­ta­nie) wystar­czą do „prze­ła­ma­nia pierw­szych lodów” z tubyl­ca­mi. Jed­nak może jesteś dyplo­ma­tą i zna­jo­mość języ­ka niszo­we­go wyróż­ni Cię na ryn­ku pra­cy oraz pomo­że w awan­sie? Wte­dy hin­di lub pen­dżab­ski przyj­dą z pomo­cą

ANGIELSKI KARTĄ PRZETARGOWĄ

Języ­ka obce­go ucz się dla sie­bie i wła­sne­go roz­wo­ju. Nie dla­te­go, że rodzi­ce zapi­sa­li Cię na kurs lub nauczy­ciel gro­zi obla­niem egza­mi­nu. Ta cen­na umie­jęt­ność pozwo­li Ci być bar­dziej zarad­nym życio­wo i zorien­to­wa­nym w świe­cie. Może nie zamie­rzasz miesz­kać za gra­ni­cą, ale opa­no­wa­nie angiel­skie­go już w samej War­sza­wie stwo­rzy przed Tobą nie­ogra­ni­czo­ne moż­li­wo­ści pozna­wa­nia ludzi z wpły­wo­wych śro­do­wisk, bie­głe­go poro­zu­mie­wa­nia się w pra­cy albo czy­ta­nia mię­dzy­na­ro­do­wej pra­sy. Język angiel­ski jest naszą kar­tą prze­tar­go­wą we współ­cze­snym świe­cie. Czy to nie wspa­nia­le, że za pomo­cą jed­ne­go języ­ka może­my komu­ni­ko­wać się z więk­szo­ścią popu­la­cji? Angiel­ski to fun­da­ment i star­ter. Dru­gi język możesz wybrać na luzie kie­ru­jąc się pasją, intu­icją i jesz­cze głęb­szym zazna­jo­mie­niem się ze swo­ją pro­fe­sją. By zain­spi­ro­wać Cię do nawy­ku nauki języ­ka obce­go, przy­ta­cza­my sło­wa Flo­ry Lewis: „Nauka nowe­go języ­ka to nie tyl­ko nauka innych słów okre­śla­ją­cych te same rze­czy, to nowy spo­sób myśle­nia o róż­nych spra­wach.”

Tekst: Ilo­na Jawor­ska

Kolaż: Lau­ra Osa­ko­wicz
Komentarze

komen­ta­rzy