Jessica Mercedes Kirschner założyła nową markę – VECLAIM

Młodziutka polska blogerka, a od niedawna także projektantka – Jessica Mercedes Kirschner idzie za ciosem. Po ogromnym sukcesie kostiumów kąpielowych MOIESS przyszła pora na autorską markę ubrań – VECLAIM!

Nowa marka VECLAIM, marka Jessici Mercedes, marka blogerki, najpiękniejsze sukienki

Vec­la­im to z pew­no­ścią mar­ka nadą­ża­ją­ca za zmie­nia­ją­cy­mi się tren­da­mi, a jed­no­cze­śnie na tyle uni­wer­sal­na, że ubra­nia moż­na nosić nie­za­leż­nie od sezo­nu. W pre­mie­ro­wej kolek­cji znaj­dzie­my ponad­cza­so­we bia­łe i czar­ne koszu­le z bufia­sty­mi ręka­wa­mi oraz wią­za­niem pod­kre­śla­ją­cym talię. Uwa­gę przy­ku­wa­ją sukien­ki- zarów­no te kla­sycz­ne, lnia­ne jak i asy­me­trycz­ne, wyko­na­ne z wło­skiej baweł­ny czy jedwa­biu. Mimo, że więk­szość ubrań utrzy­ma­nych jest w kli­ma­cie boho tak bli­skie­mu prze­cież ser­cu Jes­si­ci, stwo­rzo­ne są dla każ­dej kobie­ty. W kolek­cji widać sil­ne inspi­ra­cje licz­ny­mi podró­ża­mi – obok roman­tycz­nych sukie­nek nie bra­ku­je więc odważ­nych roz­wią­zań w posta­ci krót­kich topów, wycięć czy odsło­nię­tych ramion. Oprócz wyso­kiej jako­ści tka­nin i przy­stęp­nych cen, Vec­la­im to mar­ka dla któ­rej rów­nie moc­no jak wygląd liczy się wygo­da. 

Ete­rycz­na, mini­ma­li­stycz­na kam­pa­nia pre­mie­ro­wej kolek­cji Vec­la­im, któ­rą sfo­to­gra­fo­wał Mar­cin Gąska powsta­ła przy współ­pra­cy ze sty­list­ką Ewe­li­ną Gra­lak w taki spo­sób, by na pierw­szym pla­nie w całym swym pięk­nie i pro­sto­cie naj­waż­niej­sze pozo­sta­ły ubra­nia.

Nowa marka VECLAIM, marka Jessici Mercedes, marka blogerki, najpiękniejsze sukienki Nowa marka VECLAIM, marka Jessici Mercedes, marka blogerki, najpiękniejsze sukienki Nowa marka VECLAIM, marka Jessici Mercedes, marka blogerki, najpiękniejsze sukienki Nowa marka VECLAIM, marka Jessici Mercedes, marka blogerki, najpiękniejsze sukienki Nowa marka VECLAIM, marka Jessici Mercedes, marka blogerki, najpiękniejsze sukienki

Zdję­cia: Mar­cin Gąska,
Model­ka: Dag­ma­ra Osta­szew­ska,
Sty­li­za­cja: Ewe­li­na Gra­lak,
Wło­sy: Michał Bie­lec­ki,
Maki­jaż: Patry­cja Dobrze­niec­ka

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka
Komentarze

komen­ta­rzy