Jessica Mercedes i Ania Starmach ambasadorkami Klubu Modnych Kobiet ORSAY

Z okazji 20. urodzin w Polsce, ORSAY zaprosił do Klubu Modnych Kobiet wyjątkowe osoby. W pierwszej odsłonie kampanii w roli ambasadorki zobaczymy Jessicę Mercedes, a w kolejnej Anię Starmach.


Już od dwóch dekad ORSAY pro­po­nu­je pol­skim klient­kom praw­dzi­wie kobie­cą modę. Ten wyjąt­ko­wy jubi­le­usz, to oka­zja, aby pod­kre­ślić naj­waż­niej­szą war­tość mar­ki, jaką jest kobie­cość. Mod­na kobie­ta zwra­ca uwa­gę nie tyl­ko na swój wygląd zewnętrz­ny, ale dba o sie­bie tak­że od wewnątrz. Amba­sa­dor­ki Klu­bu Mod­nych Kobiet ORSAY – Jes­si­ca Mer­ce­des i Ania Star­mach, wie­dzą o tym naj­le­piej. W jubi­le­uszo­wej kam­pa­nii zdra­dza­ją co dla nich zna­czy być mod­ną kobie­tą i z kim naj­bar­dziej lubią cie­szyć się modą. Sty­li­za­cje sygno­wa­ne przez amba­sa­dor­ki moż­na zoba­czyć w spe­cjal­nej sesji zdję­cio­wej, a cen­ne wska­zów­ki prze­czy­tać w Porad­ni­kach Mod­nej Kobie­ty autor­stwa Jes­si­ci i Ani.

Mar­ka w ramach świę­to­wa­nia przy­go­to­wa­ła dla swo­ich klien­tek kon­kurs, dzię­ki któ­re­mu rów­nież moż­na zostać amba­sa­dor­ką Klu­bu Mod­nych Kobiet ORSAY. Na zwy­cięż­czy­nie cze­ka mię­dzy inny­mi: kola­cja z Jes­si­cą i Anią, voucher o war­to­ści  6 000 zł i udział w modo­wych wyda­rze­niach mar­ki. Wię­cej o uro­dzi­no­wych nie­spo­dzian­kach na stro­nie www.orsay.com/20lat.

#ORSAY20latPolska

Tekst/zdjęcia: Infor­ma­cje pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy