Jesień czę­sto koja­rzy nam się z nudą, sza­ro­ścią, chło­dem i nie­usta­ją­cym desz­czem. Nie­jed­no­krot­nie popa­da­my w przy­gnę­bie­nie, prze­zię­bia­my się, wra­ca­my z urlo­pów do pra­cy, a z wypo­czyn­ku do sza­rej rze­czy­wi­sto­ści. Na szczę­ście, wca­le nie musi tak być. Odwie­sza­jąc kolo­ro­we, wie­lo­barw­ne waka­cyj­ne stro­je do sza­fy nie musi­my zaraz popa­dać w skraj­ność i zakła­dać sta­re poroz­cią­ga­ne swe­try. Cza­so­pi­sma oraz stro­ny inter­ne­to­we chęt­nie pod­su­ną nam róż­ne

inspiracje modowe

, o któ­rych czę­ścio­wo sły­sza­ły­śmy, a czę­ścio­wo nawet nie przy­pusz­cza­ły­śmy o ich ist­nie­niu.

 

Przede wszyst­kim, kto mówi, że jesień musi być koja­rzo­na z sza­ro­ścią? Pro­jek­tan­ci czę­sto inspi­ru­ją się kolo­ra­mi natu­ry. Jesie­nią są to brą­zy, poma­rańcz i żółć obec­ne na liściach, czer­wień doj­rze­wa­ją­cej jarzę­bi­ny i zacho­dów słoń­ca, oraz fio­le­ty świe­żych bakła­ża­nów pro­sto z grząd­ki. Jesien­na pora jest boga­tym okre­sem, kie­dy żni­wa są zebra­ne lub zbie­ra­ne, więc i my nie powin­ny­śmy sobie żało­wać. War­to zaopa­trzyć sza­fę w kil­ka cie­plej­szych, ale kolo­ro­wych swe­trów lub kar­di­ga­nów. Co się tyczy pomy­słów, inspi­ra­cje modo­we znaj­dzie­my w wie­lu miej­scach zarów­no w pra­sie, jak i na stro­nach inter­ne­to­wych zaj­mu­ją­cych się modą, takich, jak vers-24.pl.

Poza tym, jesie­nią pro­jek­tan­ci czę­sto uży­wa­ją moty­wu krat­ki. Cięż­ko teraz stwier­dzić, kto pierw­szy to zaczął, ale przy­pusz­cza się, że motyw krat­ki w jesien­nych kolek­cjach jest nawią­za­niem do zaczy­na­ją­ce­go się o tej porze roku, cza­su nauki w szko­łach. Na pew­no nie­jed­na kobie­ta chęt­nie zało­ży kra­cia­stą spód­nicz­kę, nawią­zu­ją­cą do mun­dur­ków szkol­nych i poczu­je się mło­dziej o kil­ka lub nawet kil­ka­na­ście lat.