Uroda

Jedwabna poszewka – zalety dla urody

Zwykle, gdy chcemy zadbać o kondycję swojej skóry i włosów, pierwsze, co przychodzi nam na myśl to kosmetyki do ich pielęgnacji. Istnieje jednak wiele akcesoriów, które wspomagają ich działanie oraz bezpośrednio pozytywnie wpływają na nasz wygląd. Jednym z nich jest… jedwabna poduszka. Jak wpływa ona na urodę?

jedwabna podszewka

Zdję­cia: Kin­ga Ciche­wicz z Unsplash

Jedwab to dro­gi w pozy­ski­wa­niu mate­riał, powsta­ły z włók­na pocho­dze­nia zwie­rzę­ce­go. Ma wyjąt­ko­wo gład­ką, mięk­ką i śli­ską struk­tu­rę. Za szla­chet­ny mate­riał jedwab ucho­dził już w sta­ro­żyt­no­ści, wte­dy też eks­por­to­wa­ny jedwab­nym szla­kiem z Chin, w Euro­pie kosz­to­wał dosłow­nie majątek.

Teraz za poszew­kę na dobrej jako­ści podusz­kę z jedwa­biu musi­my zapła­cić mini­mum 200 zł, co, jeśli porów­na­my do cen baweł­nia­nej poście­li, rów­nież nie jest mało. Jeśli jed­nak weź­mie­my pod uwa­gę dobro­czyn­ne wła­ści­wo­ści jedwa­biu, cena sta­je się jak naj­bar­dziej adekwatna.

Jedwab­na poszew­ka zamiast odżyw­ki i kremu?

Moż­na powie­dzieć, że jedwab­na poszew­ka zastę­pu­je nam kil­ka kosme­ty­ków na raz. Wpły­wa na kon­dy­cję wło­sów, brwi, rzęs i skó­ry twa­rzy oraz szyi. Jak to moż­li­we? To zasłu­ga jed­no­cze­snej mięk­ko­ści i gład­ko­ści jedwa­biu, któ­re to zmniej­sza­ją tar­cie, gdy śpi­my. Z począt­ku może się wyda­wać to zbyt pro­ste, aby mogło być praw­dzi­we, ale wystar­czy tyl­ko kil­ka nocy na podusz­ce z jedwa­biu, aby odczuć róż­ni­cę i nie móc się z nią roz­stać. 

Przede wszyst­kim, poszew­ka z jedwa­biu to dosko­na­ły wybór dla tych, któ­rych wło­sy się puszą i łamią, a tak­że tych, któ­rzy mają skłon­ność do cho­dze­nia spać z wil­got­ny­mi wło­sa­mi. Jedwab zatrzy­ma nawil­że­nie i nie spo­wo­du­je nowych uszko­dzeń we wło­sach. Co wię­cej, wło­sy będą się lepiej ukła­dać, będą gład­sze i peł­niej­sze bla­sku. 

W podob­ny spo­sób mate­riał ten zadzia­ła na rzę­sy. Nie spo­wo­du­je ich odgnie­ce­nia oraz nad­mier­ne­go wypa­da­nia, szcze­gól­nie wte­dy, gdy śpi­my na boku lub na brzu­chu. 

Wie­le gwiazd i top­mo­de­lek jest zda­nia, że spa­nie na jedwab­nej podusz­ce poma­ga im zatrzy­mać czas i dzia­ła, jak prze­ciw­zmarszcz­ko­wy kosme­tyk z wyso­kiej pół­ki. W rze­czy­wi­sto­ści przede wszyst­kim wzmac­nia dzia­ła­nie kosme­ty­ków, któ­re nakła­da­my na noc. 

Oka­zu­je się, że jedwab ma zde­cy­do­wa­nie mniej­sze wła­ści­wo­ści absorb­cyj­ne, niż baweł­na. Spra­wia więc, że kosme­tyk oraz nawil­że­nie w peł­ni zosta­je tam gdzie powi­nien, czy­li na skó­rze. Spad­nie na podusz­ce z jedwa­biu to tak­że mniej­sze ryzy­ko powsta­nia tak zwa­nych kurzych łapek – tu wra­ca­my do wła­ści­wo­ści mniej­sze­go aż o 40% tar­cia. Skó­ra na jedwa­biu nie odgnia­ta się i nie podraż­nia. Bez­po­śred­ni efekt tej pie­lę­gna­cyj­nej ruty­ny, któ­ra chy­ba nale­ży do tych naj­przy­jem­niej­szych, to sku­tecz­na ochro­na przed przed­wcze­sny­mi zmarszcz­ka­mi. 

Tekst: Vers-24

Komentarze

komentarzy