Jeansy na wiosnę

Wszyst­kie kocha­my jean­sy. Są wygod­ne, uni­wer­sal­ne – pasu­ją nie­mal­że do wszyst­kie­go… no i przede wszyst­kim są ponad­cza­so­we. Na pew­no nie jed­na z Was ma jesz­cze w sza­fie ulu­bio­ną parę sprzed pię­ciu lat i czę­sto po nią się­ga. Jed­nak dobrze wie­my, że każ­de­go sezo­nu jed­ne mode­le są bar­dziej mod­ne od innych. Przyj­rzyj­my się zatem, jakie jean­sy będzie­my nosić tej wio­sny.

jeans4

Co jest tren­dy?

Mamy świet­ną wia­do­mość dla miło­śni­czek pro­sto­ty i kla­sy­ki. W tym sezo­nie wra­ca­my do naj­prost­szych jean­sów, przede wszyst­kim wąskich, tak zwa­nych ‘rurek’. Prze­tar­cia, zbyt duża ilość dziur, lub zdo­bień są pas­se. Ogrom­ny wybór mode­li znaj­dzie­my na Asos, gdzie może­my wybie­rać mię­dzy jean­sa­mi z wyso­kim oraz niskim sta­nem, w odcie­niach od jasne­go błę­ki­tu aż po gra­nat a tak­że wszel­ki­mi dłu­go­ścia­mi. War­to jesz­cze zazna­czyć, że naj­bar­dziej tren­dy obec­nie są te z wyso­kim sta­nem. Wspa­nia­le wydłu­ża­ją nogi, pod­kre­śla­ją talię, a czę­sto rów­nież kształ­tu­ją poślad­ki.

Fan­ki eks­tra­wa­gan­cji rów­nież nie będą zawie­dzio­ne. Mimo że, jeże­li cho­dzi o jean­sy w tym sezo­nie za bar­dzo nie sza­le­je­my, na miej­scu jak naj­bar­dziej są oversize’owe boy­frien­dy, a nawet dzwo­ny. Pamię­taj­my jed­nak, że jeże­li cho­dzi o boy­frien­dy, model ten prze­zna­czo­ny jest raczej dla osób o dłu­gich, szczu­płych nogach, gdyż w prze­ciw­nym przy­pad­ku może bar­dzo znie­kształ­cić syl­wet­kę i dodać zbęd­nych kilo­gra­mów. Jeże­li uwiel­bia­cie jean­sy z dziu­ra­mi, zde­cy­duj­cie się na takie z dziu­ra­mi wyłącz­nie na kola­nach. Mode­le, w któ­rych ilość dziur prze­wa­ża nad ilo­ścią mate­ria­łu zosta­wia­my już za sobą.

Do cze­go nosić jean­sy tej wio­sny?

Jeże­li już wybra­łaś dla sie­bie odpo­wied­ni model jean­sów, koniecz­nie zaopatrz się rów­nież w bia­łą koszu­lę, gdyż ten zestaw spraw­dzi się w nad­cho­dzą­cym sezo­nie w stu pro­cen­tach. Gene­ral­nie spodnie te świet­nie będą wyglą­dać w towa­rzy­stwie koszu­lek ze zwiew­ne­go mate­ria­łu, oraz pro­stych, basi­co­wych pod­ko­szul­ków. Jeże­li jesteś wyso­ka, zre­zy­gnuj z obca­sów, a postaw na naj­mod­niej­sze obec­nie teni­sów­ki, naj­le­piej w kolo­rze bia­łym.

Jed­no jest pew­ne – jeże­li zde­cy­du­jesz się na jeden z pro­po­no­wa­nych przez nas mode­li jean­sów, tej wio­sny nie będzie dnia, kie­dy nie będziesz wie­dzia­ła co zało­żyć.

jeans1 1. Asos 2. Asos 3. Asosjeans2

4. Asos 5. M.I.J Jeans 6. Asosjeans3

7. Zara 8. Mon­ki 9. H&M 10. Isa­bel Marant Etoile11. TOPSHOP 12. Zara

For Vers-24, War­saw
Komentarze

komen­ta­rzy