Jeansowa sukienka na każdą kieszeń

Tekst: Julia Szuł­drzyń­ska
Zdję­cia: polyvore.com, pinterest.com, net-a-porter.com, zara.com, whatoliviadid.com

denim-shirt-dress

Jeans pod­bił w tym sezo­nie wybie­gi oraz ser­ca kobiet na całym świe­cie. Uwiel­bia­my ten mate­riał za to, że jest prak­tycz­ny, wygod­ny i stwa­rza nie­zwy­kle dużo moż­li­wo­ści. Świet­nie pre­zen­tu­je się jako ele­ment sty­li­za­cji, ale jesz­cze lep­szy efekt daje jean­so­wy total look. Tym razem przyj­rzy­my się temu mate­ria­ło­wi w naj­bar­dziej kobie­cym wyda­niu – przed­sta­wia­my jean­so­wą sukien­kę! Must have każ­dej mod­nej kobie­ty tego lata. Jeśli jesz­cze nie masz ani jed­ne­go mode­lu w swo­jej sza­fie, koniecz­nie zapo­znaj się z naszy­mi pro­po­zy­cja­mi.

Przedstawiamy 12 różnych modeli na każdą kieszeń – każdy znajdzie coś dla siebie!

1) Do 200 zł

 Jeże­li do jean­su nie jesteś jesz­cze do koń­ca prze­ko­na­na i nie wiesz jak się będziesz czuć w takiej sukien­ce, na począt­ku możesz posta­wić na tań­szą, tym­cza­so­wą opcję. W popu­lar­nych sie­ciów­kach moż­na tra­fić na napraw­dę cie­ka­we pro­po­zy­cje. Naj­czę­ściej są to mode­le zwiew­ne, luź­ne, ide­al­nie nada­ją­ce się na let­nie upa­ły. W skle­pie Man­go oraz w Zarze może­my zna­leźć wygod­ne sukien­ki o cał­kiem pro­stych, kla­sycz­nych faso­nach, nato­miast na stro­nie asos.com znaj­dzie­my ory­gi­nal­ną pro­po­zy­cję sukien­ki moc­no wycię­tej przy dekol­cie, wyma­ga­ją­cej zało­że­nia pod spód pod­ko­szul­ka. Dobrze dobra­na bluz­ka stwo­rzy z sukien­ką świet­ny zestaw!

6147151406_2_1_1
ZARA -> 

43060190_TM_R

MANGO ->

image1xxl

ASOS ->

2) Do 500 zł

Na stro­nie asos.com znaj­dzie­my tak­że bar­dzo dziew­czę­cy model ‘ska­ter’. Hitem będzie rów­nież jean­so­wa sukien­ka maxi. Nie zapo­mi­naj, że tego lata mod­ne są wszel­kie moty­wy boho, dla­te­go śmia­ło możesz ją zesta­wić z ubra­nia­mi, czy dodat­ka­mi w odcie­niach brą­zu z dużą ilo­ścią frędz­li.  Dzię­ki niej z pew­no­ścią zwró­cisz uwa­gę na uli­cy. Nas zachwy­ci­ła pięk­na sukien­ka od Mas­si­mo Dut­ti, któ­ra udo­wad­nia, że jeans może być rów­nież ele­ganc­ki. W takiej wer­sji nada­je się tak­że do biu­ra, czy na spo­tka­nie.

image1xxl-2

ASOS -> 

_0013_22_cup_suk

CUPRIAK (mostrami.pl) ->

6654769405_1_1_17

MASSIMO DUTTI ->

3) Do 1000 zł

Pła­cąc taką kwo­tę za sukien­kę, możesz mieć pew­ność, że jesz­cze dłu­go będzie wyglą­dać jak nowa, jeśli tyl­ko będziesz odpo­wied­nio o nią dbać. Nam podo­ba się pro­po­zy­cja Stel­li McCart­ney. Sub­tel­na, ale cie­ka­wa opcja w sam raz dla mini­ma­li­stek.

1014435_1

YMC ->

529624_fr_xl

ALEXA CHUNG FOR AG JEANS ->

P00118821--STANDARD

CARVEN ->

4) Do 2000 zł

Jeże­li zale­ży Ci na napraw­dę dobrej jako­ści i pew­no­ści, że sukien­ka będzie Ci słu­żyć jesz­cze za rok, zde­cy­duj się na droż­szą, ale pew­niej­szą opcję. Jed­nak przed zaku­pem takiej sukien­ki war­to się dłu­żej zasta­no­wić i poszu­kać mode­lu, któ­ry by nam w stu pro­cen­tach odpo­wia­dał. Każ­da z zapro­po­no­wa­nych przez nas sukie­nek jest kwin­te­sen­cją kla­sy i dobre­go sty­lu.

506851_fr_xl

VICTORIA BECKHAM DENIM ->

563194_in_xl

MARQUES’ ALMEIDA ->

504605_fr_xl

STELLA MCCARTNEY ->

Wybierając odpowiednią jeansową sukienkę zwróć uwagę na detale. Ważny jest każdy element, pamiętaj – diabeł tkwi w szczegółach.

 For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
„DZIEŃ Z…” – AGNESA ADAMCZAK ZAŁOŻYCIELKA BLOGA PODSZEWKA
10 NAJLEPSZYCH STYLIZACJI POLSKIEJ BLOGOSFERY
TOP 10 MARMUROWYCH DODATKÓW
AGNIESZKA KULESZA & ŁUKASZ PIK
TOP 7 NAJPIĘKNIEJSZYCH PAR NA INSTAGRAMIE
INTERVIEW / 5 MINUT Z MARGARETKomentarze

komen­ta­rzy