Jeans powraca

Tekst: Gosia Bere­za
Zdję­cia: whowhatwear.com

Chloe

Chy­ba każ­da z Was ma w swo­jej gar­de­ro­bie przy­naj­mniej jed­ną jean­so­wą rzecz. Jeże­li jed­nak denim nie gości jesz­cze na pół­ce w Waszej sza­fie- naj­wyż­szy czas to zmie­nić, bo w tym sezo­nie nosi­my go w bar­dzo dużych ilo­ściach.

Jeans powró­cił do łask. Choć tak napra­wę nigdy nie wyszedł z mody, to w tym sezo­nie sta­no­wi jeden z sil­niej­szych tren­dów. Nosi­my go w każ­dej posta­ci, jed­nak naj­więk­sza uwa­ga zosta­ła skie­ro­wa­na na dzwo­ny (lata 70.- kolej­ny trend) oraz deni­mo­we total looki. Swo­je pomy­sły na jeans w sezo­nie wiosna/lato 2015 zapre­zen­to­wa­li m.in. Louis Vuit­ton, Sonia Rykiel, Guc­ci czy Paul&Joe. Jed­nak naj­lep­szą wery­fi­ka­cją tren­dów z wybie­gów jest oczy­wi­ście stre­et sty­le, a blo­ger­ki i fashio­nist­ki szyb­ko wyczu­ły, co będzie naj­bar­dziej hot- uli­ca­mi Pary­ża, Nowe­go Jor­ku czy Lon­dy­nu maso­wo para­du­ją w roz­sze­rza­nych deni­mo­wych spodniach, dobie­ra­jąc do nich oversize’owe koszu­le czy casu­alo­we t-shir­ty.

My jesteśmy na tak, a Wy?

Gucci

Guc­ci

Louis Vuitton

Louis Vuit­ton

Paul & Joe q

Paul & Joe

Rodebjer

Rode­bjer

Sonia Rykiel

Sonia Rykiel

 

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:
Komentarze

komen­ta­rzy