Jane Go Home” – nowa kampania LaWool

Jane Bir­kin to nie­wąt­pli­wie jed­na z naj­słyn­niej­szych ikon sty­lu lat 70-tych, lecz jak sama kie­dyś powie­dzia­ła, nie czu­je się niczy­ją muzą.

W naj­now­szej kam­pa­nii pol­skiej mar­ki LaWo­ol to wła­śnie Jane i jej słyn­na grzyw­ka sta­ły się inspi­ra­cją do stwo­rze­nia let­niej kolek­cji baweł­nia­nych, lek­kich swe­trów. Pomysł na luź­ną inter­pre­ta­cję sty­lu Bir­kin poja­wił się pod­czas słu­cha­nia wyda­nej w 1975 roku pły­ty „Loli­ta Go Home” z kom­po­zy­cja­mi Serge’a Gainsbourg’a, śpie­wa­ny­mi oczy­wi­ście przez Jane.

W kam­pa­nii widzi­my więc mariaż nasy­co­nych kolo­rów, sek­sow­nych faso­nów off-sho­ul­der i głę­bo­kich dekol­tów na ple­cach koja­rzą­cych się z uwo­dzi­ciel­ską mocą kobie­ty, o któ­rej śpie­wa Jane Bir­kin. Z dru­giej stro­ny w kolek­cji moż­na odna­leźć ele­men­ty zadzior­no­ści i nie­zo­bo­wią­zu­ją­ce­go  sty­lu muzy pro­jek­tant­ki. Kli­mat sesji przy­wo­dzi na myśl lato w mie­ście. Sta­no­wi to dosko­na­łą bazę do opo­wie­dze­nia histo­rii współ­cze­snej dziew­czy­ny zako­cha­nej w sty­li­sty­ce lat 70-tych, któ­ra sta­ra się prze­my­cić jej naj­bar­dziej cha­rak­te­ry­stycz­ne ele­men­ty do swo­je­go sty­lu życia.

Twa­rzą kam­pa­nii zosta­ła pol­ska model­ka Ludwi­ka Cichec­ka, któ­rej zja­wi­sko­wa uro­da i fry­zu­ra a’la Jane Bir­kin dodat­ko­wo pod­kre­śli­ły cha­rak­ter kolek­cji. Zdję­cia wyko­nał duet foto­gra­fów Pau­li­na Weso­łow­ska i Łukasz Żył­ka. O wło­sy zadbał Kamil Pecka ze stu­dia Jagi Hupa­ło born_to cre­ate, a maki­jaż wyko­na­ła Kole­ta Gabry­siak. Za sty­li­za­cję odpo­wie­dzial­na jest Agniesz­ka Łoza. Zdję­cia powsta­ły w kli­ma­tycz­nym apar­ta­men­cie przy Pla­cu Grzy­bow­skim w War­sza­wie.

135 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16

Zdjęcia/tekst: mate­ria­ły pra­so­we

For Vers-24, War­saw
Komentarze

komen­ta­rzy