Jakie ubrania sprawią, że będziesz wyglądała szczupło?

Każda z nas, szczególnie latem, pragnie wyglądać szczupło i zgrabnie. Czasami jednak nie wiesz jak ubrać się w taki sposób aby zakryć swoje niedoskonałości i sprawić aby Twoja sylwetka prezentowała się świetnie. Dla wszystkich dziewczyn, które zastanawiały się co zrobić, żeby ubranie nie było wrogiem a stało się metodą na ukrywanie swoich niedoskonałości przygotowaliśmy listę, dzięki której nie stracisz godzin przed lustrem. Bo nawet jeśli masz niedoskonałą sylwetkę (spójrzmy prawdzie w oczy kto jest perfekcyjny?), istnieje parę unikalnych zasad, które warto stosować aby czuć się dobrze ubraną. Parę trików, pozwoli Ci czuć się pewnie nawet w stresowych sytuacjach!

1) Nie kupuj za małych ubrań!

Naj­więk­szym wro­giem szczu­płe­go wyglą­du są za małe ciu­chy. Pamię­taj, że nakła­da­nie na sie­bie za małych rze­czy nie spra­wi, że będziesz wyglą­da­ła lepiej. Nato­miast możesz czuć się mniej atrak­cyj­nie a Two­je nie­do­sko­na­ło­ści zosta­ną pod­kre­ślo­ne. Dla­te­go też kie­dy chcesz czuć się szczu­pło, pamię­taj o tym aby kupo­wać rze­czy w odpo­wied­nim roz­mia­rze!

2) Kontrasty

W modzie łącze­nie ze sobą kon­tra­stu­ją­cych rze­czy jest na porząd­ku dzien­nym. Pamię­taj o tym i uży­waj tej meto­dy na co dzień. Dla­te­go też kie­dy cały Twój strój jest obci­sły, pamię­taj aby pod­kre­ślać te czę­ści cia­ła, z któ­ry­mi czu­jesz się lepiej. Kie­dy masz więk­szy brzu­szek, zakryj go over­si­zo­wą bluz­ką ale na dół, załóż obci­słe i dopa­so­wa­ne spodnie. Taki stój będzie dobrze pre­zen­to­wał się z wyż­szy­mi obca­sa­mi czy buta­mi na lek­kim kotur­nie.

3) Dekolt w kształcie V

Masz duży biust? Ide­al­nym roz­wią­za­niem dla Cie­bie będzie dekolt w kształ­cie ser­ka. Dzię­ki temu Two­je ramio­na będą wyda­wa­ły się „lżej­sze” a szy­ja będzie optycz­nie wydłu­żo­na. W takim kro­ju, spo­koj­nie możesz decy­do­wać się na sukien­ki, koszu­le czy t-shir­ty. Każ­da z tych opcji spraw­dzi się świet­nie!

4) Czerń

Ogól­nie przy­ję­te jest, że czerń potra­fi optycz­nie wydłu­żyć i wyszczu­plić nasza syl­wet­kę. Dla­te­go też decy­duj się na ubra­nia w tym kolo­rze. Musisz jed­nak zda­wać sobie spra­wę, że zbyt duża ilość tego kolo­ru może Cię przy­tło­czyć. Dobrym roz­wią­za­niem, będzie posta­wie­nie więc np. na czar­ne wstaw­ki po bokach Two­jej bluz­ki. Dzię­ki temu optycz­nie stra­cisz tzw. „bocz­ki”

5) Paski

Dobrym roz­wią­za­niem aby wyglą­dać szczu­plej, będą ubra­nia w paski. Decy­duj się jed­nak na jed­nak na te pio­no­we i raczej zapo­mnij o pozio­mych! Taki wzór na ubra­niu spra­wi, że będziesz wyglą­da­ła na dłuż­szą, przez to stra­cisz w oczach parę kilo­gra­mów.

6) Spódnicowe must have!

Spód­ni­ce też mogą spra­wić, że będziesz wyglą­da­ła szczu­plej. Decy­duj się na te, koń­czą­ce się w naj­chud­szym miej­scu Two­jej nogi. Dodat­ko­wo możesz się decy­do­wać na te o cha­rak­te­ry­stycz­nym tra­pe­zo­wym wyglą­dzie. Dzię­ki temu Two­ja syl­wet­ka nabie­rze kształ­tu klep­sy­dry a ty będziesz czu­ła się świet­nie.

7) Podkreśl szyje

W tym sezo­nie, apasz­ki czy sza­le są nadal na topie. Aby wyglą­dać szczu­plej, decy­duj się na te dłuż­sze. Pamię­taj jed­nak aby wią­zać je nie­sy­me­trycz­nie. Dzię­ki temu Two­ja syl­wet­ka  optycz­nie się wydłu­ży.

A ty jakie masz spo­so­by aby czuć się zgrab­nie? Cze­ka­my na Two­je komen­ta­rze

Tekst: Julia Downa­ro­wicz

Źró­dło zdjęć: Prin­te­rest
Komentarze

komen­ta­rzy