Uroda

Jakie efekty daje peeling kawitacyjny?

Peeling kawitacyjny to popularny gabinetowy zabieg oczyszczający skórę. Z odpowiednim sprzętem możemy go jednak z powodzeniem wykonać w domu. Jak wygląda peeling kawitacyjny i jakie daje efekty?

Jakie efekty daje peeling kawitacyjny

Zdję­cia: Aio­ny Haust z Unsplash

Peeling kawi­ta­cyj­ny dogłęb­nie oczysz­cza cerę, pozo­sta­wia ją gład­ką, a pory są odblo­ko­wa­ne. Zwy­kle jego koszt waha się od 150 do 200 zł za zabieg, cena urzą­dze­nia do kawi­ta­cji w domu to zaś wyda­tek od 150 do 400 zł. 

Jak działa peeling kawitacyjny 

Peeling kawi­ta­cyj­ny swo­je dzia­ła­nie oczysz­cza­ją­ce pory opie­ra na zja­wi­sku fizycz­nym jakim jest kawi­ta­cja. Pole­ga ono na nagłej zmia­nie z fazy cie­kłej w fazę gazo­wą, a dzie­je się to pod wpły­wem wytwo­rzo­ne­go ciśnie­nia. 

Bar­dzo waż­ne jest, aby przed przy­stą­pie­niem do zabie­gu zwil­żyć skó­rę – to woda w kon­tak­cie z wytwo­rzo­ny­mi przez urzą­dze­nie ultra­dź­wię­ka­mi pęka i złusz­cza skórę.

Jakie efekty daje peeling kawitacyjny

Efek­ty zauwa­żal­ne tuż po zabie­gu to:

  • oczysz­cze­nie porów
  • wygła­dze­nie skóry
  • zmniej­sze­nie prze­tłusz­cza­nia się cery

Z efek­tów peelin­gu kawi­ta­cyj­ne­go zado­wo­lo­ne będą szcze­gól­nie oso­by zma­ga­ją­ce się z trą­dzi­kiem, ale tak­że tych, któ­rych skó­ra ma ten­den­cję do zapy­cha­nia i prze­tłusz­cza­nia. Kawi­ta­cja to naj­szyb­sza, naj­ła­twiej­sza i naj­mniej bole­sna for­ma oczysz­cza­nia skó­ry. 

Ponad­to skó­ra po peelin­gu kawi­ta­cyj­nym, kie­dy pory są czy­ste i otwar­te, dosko­na­le absor­bu­je skład­ni­ki odżyw­cze. To dosko­na­ły moment, aby nało­żyć na nią roz­ja­śnia­ją­cą wita­mi­nę C lub redu­ku­ją­cy zmarszcz­ki retinol.

Cały zabieg peelin­gu kawi­ta­cyj­ne­go jest nie­mal bez­bo­le­sny i trwa oko­ło 30 minut. Złusz­czać w ten spo­sób moż­na nie tyl­ko skó­rę twa­rzy, ale i szyi oraz dekol­tu. Już dwa zabie­gi wyko­na­ne w prze­cią­gu kil­ku tygo­dni pomo­gą sku­tecz­nie oczy­ścić cerę i spra­wić, że będzie znów gład­ka i peł­na bla­sku. 

Tekst: Vers-24

Komentarze

komentarzy