Jak zrobić perfekcyjne selfie

Tekst: Gosia Bere­za
Zdję­cia: harpersbazaar.com.au

thumb

Chy­ba każ­da z nas marzy o zro­bie­niu ide­al­ne­go sel­fie. Ostat­nio Nata­sha Oakley w wywia­dzie dla Harper’s Baza­ar podzie­li­ła się z czy­tel­ni­ka­mi swo­imi spo­so­ba­mi na zro­bie­nie osza­ła­mia­ją­e­go self-por­tra­it. War­to sko­rzy­stać z jej rad, bo mię­dzy inny­mi dzię­ki sel­fies Nata­sha zgro­ma­dzi­ła na swo­im Insta­gra­mie poad 854 tys. fol­lo­wer­sów.

Pierw­szą waż­ną rze­czą jest roz­sta­wie­nie rąk- nie za wąskie, ale też nie za sze­ro­kie. Kie­dy ten etap masz za sobą, przy­trzy­maj tele­fon w moż­li­wie naj­wy­god­niej­szy spo­sób, upew­nij się, że nie trzę­sie Ci się dłoń i dopie­ro wte­dy naci­śnij przy­cisk . Żad­na z nas nie chce prze­cież wyjść roz­ma­za­na na zdję­ciu. Tym bar­dziej tym, któ­re ma być w 100% ide­al­ne.

0-917483_1464661817097691_1646315238_n

Krok dru­gi to świa­tło. Pamię­taj, by uni­kać tego draż­nią­ce­go i ostre­go bo zepsu­je cały efekt. Jed­nak Two­ja twarz musi być ide­al­nie oświe­tlo­na, bo gdy zdję­cie będzie za ciem­ne- ukry­jesz to, co masz zamiar poka­zać. Waż­ne jest też tło- nie może być prze­świe­tlo­ne, bo roz­my­je Two­je sel­fie.

3-10864745_412051662278129_438156660_n

Po trze­cie: pamię­taj, by obiek­tyw apa­ra­tu prze­cie­rać za każ­dym razem, gdy robisz zdję­cie (i to nie tyl­ko sel­fie).

9-10005383_778006652238354_1711633770_n-(1)

Czwar­ta istot­na spra­wa to kąt, pod jakim wyko­nu­jesz sel­fie. Posta­raj się, by trzy­mać tele­fon powy­żej pozio­mu swo­je­go wzro­ku. Nigdy nie rób zdję­cia z dol­nej per­spek­ty­wy, bo zamiast jed­ne­go będziesz mieć trzy pod­bród­ki. Nawet jeże­li jesteś szczu­pła.

4-10431852_252925341581424_410335047_n

Pią­ta rzecz to edy­cja. Jeśli już musisz nakła­dać fil­try, rób to tak, by efekt koń­co­wy był jak naj­bar­dziej natu­ral­ny, a już na pew­no nie nakła­daj na sie­bie kil­ku róż­nych. Natu­ral beau­ty ponad wszyst­ko, pamię­taj!

6-10729319_355834731259941_199749850_n

Po szó­ste: apli­ka­cje. Powin­naś znać ich sze­ro­kie moż­li­wo­ści, bo więk­szość z nich pomo­że uatrak­cyj­nić Two­je zdję­cie. Naj­bar­dziej zna­ne to VSCO­cam i Whi­ta­gram.

10831722_441581562647119_922032792_n-(1)

Siód­ma istot­na spra­wa to kom­po­zy­cja. Jeśli na zdję­ciu jesteś tyl­ko Ty, dowol­ność jest spo­ra. Jeże­li jed­nak pozu­jesz do sel­fie z kimś- posta­raj się, by wasz wzrok był na mniej wię­cej jed­na­ko­wym pozio­mie, a Wasze twa­rze zbli­żo­ne do sie­bie (nawet jeśli czu­je­cie się nie­co dziw­nie).

914447_328637220627177_2072146711_n

Ósmy krok to zasa­da ‘stay clas­sy’. Sel­fie też musi być kul­tu­ral­ne. Takie rze­czy jak dekolt (nie za głę­bo­ki) czy język (nie wypi­naj go!) są wbrew pozo­rom bar­dzo istot­ne i zwra­ca­ją uwa­gę innych.

8-26297870afab11e3b0fd12440ac5900d_8

Przed­ostat­nia zasa­da- pró­buj aż do skut­ku. Prze­cież nie każ­dej z nas ide­al­ne sel­fie wyj­dzie za pierw­szym razem. Grunt to się nie pod­da­wać i nie wsty­dzić całe­go albu­mu sel­fies.

10-1515766_237218359816455_1639940022_n

Ostat­ni krok- naj­waż­niej­szy. Nie prze­sadź z ilo­ścią. Wszy­scy kocha­ją sel­fies, ale na 5 zdjęć jakie wsta­wiasz, dodaj jed­no (per­fek­cyj­ne) sel­fie. Less is more.

 

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:

 
Komentarze

komen­ta­rzy