PodróżeStyl życia

JAK ZAPLANOWAĆ WAKACJE MARZEŃ?

Wakacyjne wojaże – jak je zaplanować? Podpowiadamy.

JAK ZAPLANOWAĆ WAKACJE MARZEŃ?

WAKACJE MARZEŃ KROK PO KROKU

Poznaj sie­bie i… swo­je natu­ral­ne pre­dys­po­zy­cje oraz cechy osobowości

By zapla­no­wać waka­cje marzeń klu­czo­wą kwe­stią jest pozna­nie swo­jej natu­ry, typu oso­bo­wo­ści i potrzeb. Może jesteś intro­wer­ty­kiem i marzysz o poby­cie w kame­ral­nej gru­pie, a nawet solo? Albo odwrot­nie, dosko­na­le odnaj­du­jesz się jako przy­wód­ca, lubisz orga­ni­zo­wać wyciecz­ki, a w towa­rzy­stwie czu­jesz się jak ryba w wodzie? Dostrzeż takie deta­le i kie­ruj się nimi. W koń­cu waka­cje marzeń mają spra­wić, byś czuł się wol­ny, rado­sny i niczym nieograniczony.

Zwróć tak­że uwa­gę na indy­wi­du­al­ne cechy i kry­te­ria, takie jak dobra orga­ni­za­cja, czy spon­ta­nicz­ność. Są oso­by, któ­re lubią pla­no­wać waka­cje krok po kro­ku, dokład­nie chcą prze­wi­dzieć każ­dy detal i takie podró­że spra­wia­ją im naj­więk­szą satys­fak­cję. Są też tacy, któ­rzy uwa­ża­ją, że naj­lep­sze wyjaz­dy to te last minu­te, kie­dy wsia­dasz do samo­lo­tu z dużą daw­ką ener­gii i „ape­ty­tem na nie­zna­ne”. Tak napraw­dę wszyst­ko zale­ży od Two­jej oso­bo­wo­ści, tem­pe­ra­men­tu, ale tak­że uwa­run­ko­wań np. tego czy masz rodzi­nę, czy możesz pozwo­lić sobie na samo­dziel­ne odkry­wa­nie świa­ta i czy tego wła­śnie potrzebujesz.

Stwórz swo­ją mapę marzeń

Wybierz kie­ru­nek swo­jej desty­na­cji, ustal po co kon­kret­nie tam się wybie­rasz i buduj cele wokół takiej „mapy marzeń”. Loka­li­zuj miej­sca na mapie ade­kwat­nie do tego, co chcesz osią­gnąć. Może zawsze chcia­łeś nauczyć się lokal­ne­go języ­ka w Pen­dża­bie, albo odkryć orien­tal­ne wzor­nic­two na obsza­rze Indii, czy marzysz o naj­więk­szej przy­go­dzie swo­je­go życia i wie­lu nie­spo­dzian­kach? Chcesz­wy­ru­szyć na waka­cje tak po pro­stu i patrzeć na świat ocza­mi dziec­ka? Te cele da się osią­gnąć jed­nak trze­ba do nich podejść jak do bada­nia ryn­ku. Sprawdź, któ­re miej­sca ofe­ru­ją to cze­go szu­kasz i w któ­rych zre­ali­zo­wa­nie celów jest real­ne i mierzalne.

Jakie są Two­je waka­cje marzeń i czy w ich orga­ni­za­cji spraw­dzi się dokład­ny plan, czy spontaniczność?

Tekst: Ilo­na Jaworska

Komentarze

komentarzy